LuatVietnam

blue-check Thay mới biểu mẫu đăng ký chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao English attachment

Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN ngày 26/7/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCNstatus2 và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCNstatus2 (36 trang)
Posted: 10/8/2023 1:19:10 PM | Latest updated: 24/8/2023 8:33:13 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5765 | Vietlaw: 625
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi về hồ sơ, biểu mẫu đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao và hồ sơ, biểu mẫu đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức KH&CN.

Trong đó, các mẫu đơn, thuyết minh, giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao ban hành tại Phụ lục I Thông tư này sẽ thay thế các biểu mẫu ban hành tại Thông tư số 32/2011/TT-BKHCNstatus2 (đã sửa đổi tại Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN ).

Các mẫu đơn, báo cáo, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức KH&CN ban hành tại Phụ lục II Thông tư này sẽ thay thế các biểu mẫu ban hành tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHCNstatus2 .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 1-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5765

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu