LuatVietnam

blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về hóa đơn, chứng từ

Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 15/7/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính (6 trang)
Posted: 19/7/2022 7:30:23 AM | Latest updated: 19/7/2022 1:41:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5497
LuatVietnam

Quyết định thay mới các báo cáo định kỳ về hóa đơn, chứng từ, bao gồm:

1. Báo cáo tình hình sử dụng biên lai điện tử (thu phí, lệ phí)

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

3. Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (biên lai giấy)

4. Báo cáo tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế

5. Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

Các báo cáo nêu trên được thay mới cho phù hợp với quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 và Thông tư 123/2021/TT-BTC .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Khoản 4 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , các tổ chức hoặc cá nhân nếu mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Khoản 1 Điều 29 Nghị định này quy định:
Hàng quý, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5497

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022
blue-check Mua hàng của cá nhân không kinh doanh được miễn hóa đơn
blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập
blue-check Cách xử lý khi phát hiện hóa đơn bản giấy có sai sót
blue-check Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế
blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Các khoản chiết khấu và khuyến mại phải ghi rõ trên HĐĐT
blue-check Sau 1/7/2022, chứng từ khấu trừ thuế TNCN không cần đăng ký với cơ quan thuế
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check Ngành Thuế sẽ quay thưởng "Hóa đơn may mắn" hàng quý kể từ quý II/2022
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
blue-check Phải gửi lại Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT nếu có thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT