LuatVietnam

blue-check Thay mới Quy chế giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Bộ KH&ĐT

Quyết định số 1100/QĐ-BKHĐT ngày 14/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (26 trang)
Posted: 21/6/2022 2:05:55 PM | Latest updated: 23/6/2022 1:14:11 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định thay mới Quy chế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, áp dụng kể từ ngày 14/6/2022.

Đính kèm các biểu mẫu mới gồm:

- Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01)

- Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02)

- Mẫu Từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03)

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Mẫu số 04)

- Mẫu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 05)

- Mẫu Sổ theo dõi (Mẫu số 06)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2015/QĐ-BKHĐT ngày 25/12/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 14-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thủ tục hành chính