LuatVietnam

light-check Thay mới Quy chế kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm toán nhà nước

Quyết định số 02/2022/QĐ-KTNN ngày 3/11/2022 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (18 trang)
Posted: 3/11/2022 2:31:02 PM | Latest updated: 9/11/2022 9:46:05 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5577
LuatVietnam

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 07/2016/QĐ-KTNN ngày 14/12/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 18-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5577

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm toán

light-check Thay mới Quy chế kiểm tra việc thực hiện kết luận kiểm toán nhà nước
blue-check Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng trao đổi thông tin của KTNN
blue-check Thay mới Quy chế đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên nhà nước
blue-check Đến 2025, 100% doanh nghiệp quy mô lớn bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính
blue-check Danh mục các kết luận kiểm toán được xếp vào diện bí mật nhà nước (áp dụng từ 22/4/2022)
blue-check Trình tự lập, thẩm định và phát hành Báo cáo kiểm toán nhà nước
blue-check Sửa đổi các nội dung kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng English attachment
blue-check Kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2022
blue-check Thay mới Quy trình lập và xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát
blue-check Hướng dẫn quy trình kiểm toán hoạt động
blue-check Quy chế xử lý khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Quy trình đối chiếu, kiểm tra sổ sách trong hoạt động kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam English attachment
blue-check Hướng dẫn các bước kiểm toán nhà nước đối với một dự án đầu tư xây dựng
blue-check Về thẩm quyền lựa chọn nhà thầu kiểm toán dự án đầu tư công English attachment
blue-check Thay mới quy trình lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán English attachment
blue-check Kế hoạch kiểm toán năm 2021
blue-check Điều chỉnh đối tượng kiểm toán thuộc diện phải thuê công ty kiểm toán đạt chuẩn English attachment
blue-check Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước
blue-check Quy trình kiểm toán mới của Kiểm toán Nhà nước English attachment