LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân

Quyết định số 258/QĐ-NHNN ngày 1/3/2023 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (19 trang)
Posted: 3/3/2023 2:55:24 PM | Latest updated: 6/3/2023 9:09:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5651
LuatVietnam

Quyết định thay mới thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân căn cứ theo quy định tại Thông tư 01/2023/TT-NHNN .

Theo đó, cần lưu ý, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân bao gồm 02 bước thủ tục: (i) Chấp thuận nguyên tắc việc thành lập; (ii) Cấp giấy phép (sau khi được chấp thuận nguyên tắc thành lập).

Điều kiện thành lập Quỹ tín dụng nhân dân:

+ Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

+ Có tối thiểu 30 thành viên đáp ứng điều kiện trở thành thành viên và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn thành lập quỹ;

+ Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 20, 23, 24 Thông tư 04/2015/TT-NHNNstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 21/2019/TT-NHNNstatus2 ).

+ Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phù hợp quy định của Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư 04/2015/TT-NHNNstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 06/2017/TT-NHNNstatus2 và Thông tư 21/2019/TT-NHNNstatus2 ).

+ Có Điều lệ phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Luật Hợp tác xã và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

+ Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi trong 03 năm đầu hoạt động.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023, thay thế thủ tục hành chính có mã 2.000055 được công bố tại Quyết định số 2562/QĐ-NHNNstatus2 ngày 11/12/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5651

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý ngân hàng

blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
blue-check Thay mới thủ tục thay đổi tên, địa chỉ, vốn điều lệ của Ngân hàng HTX và Quỹ tín dụng nhân dân
blue-check Thay mới thủ tục chấp thuận thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
blue-check Tiền gởi có kỳ hạn của KBNN tại ngân hàng sẽ không tính vào tỷ lệ LDR English attachment
blue-check Sửa đổi một số quy định liên quan đến thành lập và hoạt động của công ty tài chính English attachment
blue-check Sửa đổi Quy chế mua, bán nợ của ngân hàng English attachment
light-check Các ngân hàng phải kiểm soát rủi ro về môi trường khi cấp tín dụng cho dự án đầu tư English attachment
blue-check Thủ tục tái cấp vốn bằng trái phiếu đặc biệt của Công ty VAMC
blue-check Quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước English attachment
blue-check Điều kiện mới về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt English attachment
blue-check Quy chế lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN kể từ 17/1/2023 English attachment
blue-check Các NHTM sẽ tích cực giải ngân vốn vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực ngân hàng được phê duyệt triển khai trực tuyến
blue-check Sửa đổi quy định về cho vay ưu đãi đối với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt English attachment
blue-check Các giải pháp xác thực khách hàng có giao dịch qua ngân hàng
blue-check Các giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro đối với tài khoản thanh toán
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp phép thay đổi trụ sở và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại
blue-check Bãi bỏ thủ tục tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục chấp thuận thay đổi giấy phép hoạt động ngân hàng English attachment
blue-check Thay mới quy định về giám sát an toàn hoạt động ngân hàng English attachment