LuatVietnam

blue-check Thay mới thủ tục xác định trước xuất xứ và trừ lùi C/O

Quyết định số 1722/QĐ-BTC ngày 10/8/2023 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (16 trang)
Posted: 15/8/2023 2:02:44 PM | Latest updated: 16/8/2023 10:20:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5764
LuatVietnam

Quyết định thay mới 02 thủ tục về xuất xứ hàng hóa căn cứ quy định tại Thông tư số 33/2023/TT-BTC, gồm:

1. Xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

2. Trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Các thủ tục sau đây được công bố bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 33/2023/TT-BTC và Thông tư 79/2022/TT-BTC:

1. Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

2. Kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

3. Nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam

4. Kê khai, nộp thuế xe ô tô, xe mô tô khi chuyển nhượng của Việt kiều được phép hồi hương

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ nội dung thủ tục hành chính đã được công bố tại STT 1 và STT 12 điểm A mục 1 và STT 3 điểm A mục 2 Phần I, STT 1 điểm C phần I ban hành kèm theo Quyết định số 671/QĐ-BTCstatus2 ngày 24/4/2020; STT 11 điểm B, STT 70 điểm C mục 2 Phần I danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2770/QĐ-TCHQ ngày 25/12/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 10-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5764

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu