LuatVietnam

blue-check Thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải - Lập kế hoạch và thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13678:2023 (ASTM D5283-18) của Bộ Khoa học và Công nghệ về thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải - Lập kế hoạch và thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (Standard practice for generation of environmental data related to waste management activities: Quality assurance and quality control planning and implementation) (25 trang)
Posted: 17/5/2023 10:51:12 AM | Latest updated: 17/5/2023 11:39:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5699
LuatVietnam

Tiêu chuẩn này xác định các tiêu chí phải được xem xét để đảm bảo chất lượng hiện trường và các khía cạnh phân tích của các hoạt động thiết lập dữ liệu môi trường. Dữ liệu môi trường bao gồm nhưng không giới hạn ở các kết quả phân tích mẫu không khí, đất, nước, quẩn thể sinh vật, chất thải hoặc sự kết hợp của chúng.

TCVN 13678:2023 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 200 Chất thải rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5699

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý chất thải

light-check Công bố Quy chuẩn kỹ thuật đối với Chất thải NORM
blue-check Thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải - Xây dựng mục tiêu chất lượng dữ liệu
blue-check Thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải - Lập kế hoạch và thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng
blue-check Dự án xây dựng cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải xin ý kiến thẩm định về công nghệ
blue-check Bãi bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn chất thải (tại TP. HCM)
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt cơ sở chôn lấp chất thải trái phép
blue-check Quy định về thu gom và xử lý chất thải y tế từ 10/1/2022 English attachment
blue-check Sắp sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chuẩn về chất thải rắn
blue-check Chất thải rắn sẽ được quản lý theo hướng nghiêm ngặt hơn
blue-check Quy chế ứng phó sự cố chất thải English attachment
blue-check Dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải phải đáp ứng điều kiện kinh doanh mới được hoàn thuế
blue-check Từ 1/9/2016, sản phẩm tái chế từ chất thải được miễn thuế xuất khẩu
blue-check Chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 2025 English attachment
blue-check Thuật ngữ về chất thải và quản lý chất thải
blue-check Công thức xác định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt English attachment
blue-check Sổ tay quản lý chất thải nguy hại
blue-check Dịch vụ thu gom chất thải phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT
blue-check Lò đốt chất thải phải có công suất tối thiểu 300 kg/giờ
blue-check Thiết kế lắp đặt thiết bị xử lý chất thải có được ưu đãi thuế?
blue-check Từ 2014, dịch vụ thu gom, xử lý chất thải hết được miễn tính thuế GTGT