LuatVietnam

blue-check Thời điểm kê khai HĐĐT phải căn cứ theo ngày lập, không theo ngày ký số

Công văn số 32315/CTHN-TTHT ngày 8/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thời điểm kê khai thuế và hóa đơn hàng bán bị trả lại (4 trang)
Posted: 13/7/2022 7:22:42 AM | Latest updated: 14/7/2022 4:02:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5493
LuatVietnam

Thời điểm lập hóa đơn điện tử (HĐĐT), các nội dung bắt buộc trên HĐĐT đã được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 và Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Trường hợp, thời điểm ký số trên HĐĐT khác với thời điểm lập thì việc khai thuế sẽ phải căn cứ theo thời điểm lập hóa đơn (khoản 9 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Đối với HĐĐT đã lập và gửi cho người mua, nếu sau đó phát hiện sai sót thì người bán thực hiện các bước xử lý theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Riêng hóa đơn sai sót là các mẫu cũ lập theo Nghị định 51/2010/NĐ-CPstatus1 và Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus1 , người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán gửi thông báo Mẫu số 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế và lập HĐĐT mới để thay thế (khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5493

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Công ty Cổ phần ATIS được phép cung cấp dịch vụ HĐĐT
blue-check Cách xử lý sai sót cho hóa đơn phát hành theo quy định cũ
blue-check Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại
blue-check Những điều cần biết về chương trình "Hóa đơn may mắn"
blue-check Thể lệ Chương trình "Hóa đơn may mắn" tại TP. HCM kỳ mở thưởng đầu tiên năm 2022
blue-check Mua hàng của cá nhân không kinh doanh được miễn hóa đơn
blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập
blue-check Cách xử lý khi phát hiện hóa đơn bản giấy có sai sót
blue-check Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế
blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Các khoản chiết khấu và khuyến mại phải ghi rõ trên HĐĐT
blue-check Sau 1/7/2022, chứng từ khấu trừ thuế TNCN không cần đăng ký với cơ quan thuế
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check Ngành Thuế sẽ quay thưởng "Hóa đơn may mắn" hàng quý kể từ quý II/2022
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
blue-check Phải gửi lại Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT nếu có thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT