LuatVietnam

blue-check Thời gian gia hạn hoạt động có được hưởng ưu đãi thuế TNDN?

Công văn số 1322/TCT-CS ngày 14/4/2023 của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (1 trang)
Posted: 16/5/2023 10:33:55 AM | Latest updated: 16/5/2023 1:29:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5698
LuatVietnam

Liên quan đến chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với thời gian gia hạn hoạt động của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại Công văn số 206/BTC-TCT ngày 7/1/2015 và Công văn số 1627/TCT-CS ngày 25/4/2017.

Theo đó, doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế đối với khoảng thời gian hoạt động được gia hạn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5698

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu