LuatVietnam

blue-check Thời gian gia hạn hoạt động có được hưởng ưu đãi thuế TNDN?

Công văn số 1322/TCT-CS ngày 14/4/2023 của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (1 trang)
Posted: 16/5/2023 10:33:55 AM | Latest updated: 16/5/2023 1:29:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5698
LuatVietnam

Liên quan đến chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với thời gian gia hạn hoạt động của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại Công văn số 206/BTC-TCT ngày 7/1/2015 và Công văn số 1627/TCT-CS ngày 25/4/2017.

Theo đó, doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế đối với khoảng thời gian hoạt động được gia hạn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5698

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Ưu đãi đầu tư

blue-check Sơ chế nông sản có được ưu đãi thuế TNDN?
blue-check Thời gian gia hạn hoạt động có được hưởng ưu đãi thuế TNDN?
blue-check Dịch vụ phần mềm chỉ được ưu đãi thuế GTGT, không được ưu đãi thuế TNDN English attachment
blue-check Các ưu đãi thuế TNDN dành cho dự án sản xuất phần mềm English attachment
blue-check Hoạt động xuất bản lịch không được ưu đãi thuế TNDN
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN khi thành lập cơ sở xử lý chất thải English attachment
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực phần mềm
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Các ưu đãi thuế TNDN đối với dự án điện mặt trời
blue-check Dự án điện mặt trời có thể được ưu đãi thuế TNDN
blue-check Năm 2022, ngành Thuế sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật về ưu đãi thuế TNDN
blue-check Đã kiến nghị áp dụng Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư mới ngay từ 1/1/2021 thay vì 26/3/2021 English attachment
blue-check Kiến nghị áp dụng sớm Danh mục mới về ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư English attachment
blue-check Thay đổi người ĐDPL có ảnh hưởng đến chính sách ưu đãi thuế TNDN?
blue-check Khái niệm "sản phẩm sơ chế" trong văn bản về thuế GTGT không dùng làm căn cứ xét ưu đãi đầu tư English attachment
blue-check Dự án ưu đãi đầu tư bắt buộc phải đăng ký Danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế
blue-check Sơ chế thủy hải sản có được ưu đãi thuế TNDN?
blue-check Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Dự án điện mặt trời được ưu đãi thuế TNDN như thế nào?
blue-check Không được ưu đãi đầu tư mở rộng nếu chỉ bổ sung ngành nghề mà không tăng vốn English attachment