LuatVietnam

Lược đồ | Thu hộ - Chi hộ

Tổng số 126 bản ghi | Cập nhật đến: 15-Aug-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 30/10/2017 Lãi chênh lệch tỷ giá từ khoản chi hộ có phải nộp thuế TNDN?
(Công văn số 70141/CT-TTHT)

Theo Cục thuế TP.Hà Nội, trường hợp bên Việt Nam chi hộ tiền vé máy bay cho các chuyên gia được cử từ Công ty mẹ sang Việt Nam làm việc, sau đó Công ty mẹ hoàn trả lại bằng ngoại tệ chuyển qua ngân hàng và phát sinh khoản chênh lệch tỷ giá (-) thì khoản này được cho là không liên quan đến hoạt động SXKD. Xem thêm

Theo đó, bên chi hộ tại Việt Nam không được ghi nhận khoản chênh lệch tỷ giá này vào thu nhập hay chi phí (bao gồm cả thu nhập khác, nếu lãi và chi phí tài chính, nếu lỗ).

blue-check 15/9/2017 Thanh toán lại khoản chi hộ bằng thẻ tín dụng cá nhân không được dùng tiền mặt
(Công văn số 8968/CT-TTHT)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016, hàng hóa, dịch vụ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được phép thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân. Xem thêm

Tuy nhiên, phải đáp ứng điều kiện "việc thanh toán lại tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho cá nhân chi hộ cũng phải bằng hình thức chuyển khoản, không được dùng tiền mặt".

Theo đó, trường hợp Công ty có ủy quyền cho các cá nhân vận tải hàng hóa thanh toán hộ phí nâng hạ container bằng thẻ tín dụng cá nhân nhưng thanh toán lại bằng tiền mặt thì không đáp ứng điều kiện về thanh toán không dùng tiền mặt để khấu trừ thuế và hạch toán chi phí.

blue-check 21/8/2013 Hoàn trả tiền lương do đơn vị khác chi hộ có khấu trừ thuế TNCN? English attachment
(Công văn số 5716/CT-TTHT)

Văn bản hướng dẫn việc có hay không bắt buộc khấu trừ thuế TNCN khi hoàn trả lại tiền lương của người lao động do đơn vị khác chi trả hộ. Xem thêm

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTCstatus1 : "Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừ thuế có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng hoặc quý". Quy định này được hiểu là đơn vị nào trả lương thì chính đơn vị đó chịu trách nhiệm khấu trừ và kê khai nộp thay thuế TNCN.

Theo đó, trường hợp người lao động làm việc tại Công ty A nhưng tiền lương lại do một Công ty B chi trả thì Công ty B chịu trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN. Khi hoàn trả lại tiền lương (do Công ty B chi hộ), Công ty A không bắt buộc phải khấu trừ và nộp thuế TNCN

HƯỚNG DẪN
blue-check 19/2/2020 Quy định về dịch vụ chuyển tiền và thu chi hộ của doanh nghiệp bưu chính English attachment
(Thông tư số 38/2019/TT-NHNN)

Thông tư quy định các yêu cầu đối với doanh nghiệp bưu chính và khách hàng trong việc cung cấp dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ bằng đồng Việt Nam. Xem thêm

Theo Điều 6 Thông tư này, khách hàng được quyền khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi doanh nghiệp bưu chính không thực hiện hoặc thực hiện giao dịch thanh toán chậm so với thỏa thuận, chuyển tiền nhầm địa chỉ người nhận, chuyển sai thông tin người nhận, chuyển thiếu số tiền khách hàng đã nộp...

Ngược lại, doanh nghiệp bưu chính sẽ có quyền từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng khi khách hàng không đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật hoặc vi phạm hợp đồng (Điều 7).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/02/2019.

blue-check 10/1/2016 Từ 2016, thù lao thu hộ - chi hộ cơ quan nhà nước được miễn khai nộp thuế GTGT English attachment
(Thông tư số 193/2015/TT-BTC)

Thông tư này bổ sung điểm h vào khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 nhằm bổ sung quy định miễn kê khai nộp thuế GTGT đối với thù lao thu hộ, chi hộ cơ quan nhà nước Xem thêm

Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế GTGT khi nhận thù lao thu hộ, chi hộ cơ quan nhà nước trong các trường hợp sau:

- Thu BHXH tự nguyện, thu BHYT tự nguyện cho cơ quan BHXH;

- Chi trả hộ trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp khác cho Bộ Lao động - TB&XH;

- Thu thuế của hộ cá nhân cho cơ quan thuế;

- Các khoản thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2016.

Tổ chức, doanh nghiệp nhận được các khoản thù lao từ hoạt động thu hộ, chi hộ cơ quan nhà nước trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này

blue-check 17/11/2021 Tiền lương chi hộ có được hạch toán chi phí?
(Công văn số 47276/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty chi hộ lương cho các Công ty thành viên thì khi thu lại khoản chi hộ này chỉ cần lập chứng từ thu, miễn xuất hóa đơn. Xem thêm

Phía Công ty thành viên vẫn được hạch toán chi phí tiền lương nhờ chi hộ nếu tại thỏa thuận chi hộ có ghi rõ việc chuyển trả lại chi phí tiền lương và đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check 28/9/2021 Thu lại tiền chi hộ chủ hàng, bên vận chuyển có phải xuất hóa đơn?
(Công văn số 36674/CTHN-TTHT)

Trường hợp hợp đồng ủy thác vận chuyển hàng hóa có quy định bên vận chuyển chi hộ tiền hàng và hóa đơn mua hàng do bên vận chuyển đứng tên thì khi thu lại tiền, bên vận chuyển phải xuất hóa đơn, tính thuế GTGT để giao cho bên ủy thác. Xem thêm

Thuế suất GTGT trên hóa đơn sẽ xác định theo dịch vụ thực tế cung cấp.

blue-check 20/5/2021 Hóa đơn do bên chi hộ đứng tên vẫn được khấu trừ và hạch toán
(Công văn số 17151/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty có ủy quyền cho Công ty khác thanh toán hộ một số chi phí trước khi thành lập (như tiền lương, BHXH, phí công đoàn, tiền thuế...) thì các hóa đơn do Công ty chi hộ đứng tên vẫn được khấu trừ thuế. Xem thêm

Đồng thời, các hóa đơn này nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì vẫn được đưa vào hạch toán.

blue-check 5/1/2021 Thu lại tiền lương chi hộ cho chi nhánh có phải xuất hóa đơn?
(Công văn số 280/CTHN-TTHT)

Tùy thuộc bản chất của khoản thu từ chi nhánh là thu hộ - chi hộ tiền lương hay phí cho thuê lại lao động mà Công ty xác định có phải xuất hóa đơn hay không. Xem thêm

Nếu đây là khoản thu hộ - chi hộ tiền lương (gồm lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp, trích đóng BHXH...) thì khi thu lại, Công ty được miễn xuất hóa đơn, chỉ cần lập chứng từ thu chi (điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Tuy nhiên, nếu đây là phí cho thuê lại lao động thì khi thu, Công ty phải xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế (điểm a khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 26/10/2020 Chi phí trước thành lập do bên chi hộ đứng tên hóa đơn vẫn được chấp nhận
(Công văn số 93620/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , các sáng lập viên được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác chi trả hộ các chi phí trước khi thành lập công ty. Xem thêm

Chi phí trước thành lập do bên chi hộ đứng tên trên hóa đơn vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán vào chi phí hợp lý nếu đáp ứng các điều kiện tại khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check 7/9/2020 Điều kiện khấu trừ chi phí trước thành lập nhờ chi hộ
(Công văn số 81423/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp các sáng lập viên có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác chi hộ một số chi phí thành lập doanh nghiệp thì được phép kê khai khấu trừ các hóa đơn do tổ chức, cá nhân chi hộ đứng tên. Xem thêm

Tuy nhiên, đối với các hóa đơn nhờ chi hộ từ 20 triệu đồng trở lên, để đủ điều kiện khấu trừ thì phải thanh toán lại cho bên chi hộ bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng, không trả bằng tiền mặt.

Các hóa đơn nhờ chi hộ cũng được hạch toán vào chi phí hợp lý nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check 26/8/2020 Thu hộ cước, trường hợp nào được miễn xuất hóa đơn? English attachment
(Công văn số 78769/CT-TTHT)

Theo quy định tại tiết d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty ký hợp đồng thu hộ, chi hộ hãng tàu nước ngoài các khoản chi phí phát sinh tại nước ngoài như phí khai hải quan, cước vận chuyển... nếu hoạt động thu hộ này không làm phát sinh thu nhập và không liên quan đến việc bán HHDV của Công ty thì được miễn xuất hóa đơn và miễn khai nộp thuế GTGT. Xem thêm

Đối với khoản thu hộ như cước vận chuyển quốc tế chiều từ nước ngoài về Việt Nam và các khoản tiền dịch vụ được cung cấp, tiêu dùng ngoài Việt Nam, khi chuyển lại cho hãng tàu nước ngoài được miễn khấu trừ thuế nhà thầu (khoản 3 Điều 2, tiết b.5 khoản 1 Điều 12, tiết b.6 khoản 1 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC ).

blue-check 6/4/2020 Chi hộ và nhờ chi hộ, bên nào đứng tên hóa đơn?
(Công văn số 3487/CT-TTHT)

Về nguyên tắc, tên người mua hàng trên hóa đơn phải ghi theo tên của bên nhờ chi hộ, không phải ghi tên của bên chi hộ. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty chi hộ cho các đối tác, khách hàng một số khoản chi phí thì phải yêu cầu nhà cung cấp xuất hóa đơn theo tên của đối tác, khách hàng.

Khi thu lại số tiền chi hộ, Công ty chỉ cần lập chứng từ thu, không phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế.

blue-check 31/3/2020 Thu hộ tiền từ khách hàng ở Việt Nam phải chịu thuế nhà thầu
(Công văn số 1388/TCT-DNL)

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC, hoạt động đào tạo ở nước ngoài được miễn tính thuế nhà thầu. Xem thêm

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty nước ngoài cung ứng dịch vụ thu hộ tiền học phí từ các học viên ở Việt Nam tham gia khóa học tại nước ngoài thì "phí thu hộ" được coi là thu nhập phát sinh tại Việt Nam và không thuộc diện miễn thuế nhà thầu. Tỷ lệ tính thuế nhà thầu là 5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN.

Riêng khoản tiền học phí thu hộ cho tổ chức giáo dục nước ngoài do thực hiện việc đào tạo ở ngoài Việt Nam thì được miễn tính thuế nhà thầu.

blue-check 10/3/2020 Nhận lại tiền chi hộ, lập phiếu thu hay hóa đơn?
(Công văn số 10335/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty có thỏa thuận chi trả hộ các chi phí mua vé máy bay, tiền khách sạn cho nhân viên được Công ty mẹ cử sang Việt Nam công tác thì trên các hóa đơn đầu vào phải do chính Công ty mẹ đứng tên. Khi thu lại tiền chi hộ, Công ty chỉ lập chứng từ thu, không phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế. Xem thêm

Trường hợp các nhà cung cấp đã phát hành hóa đơn theo tên Công ty thì cần đề nghị nhà cung cấp thu hồi và phát hành lại hóa đơn theo tên Công ty mẹ. Nếu nhà cung cấp không chịu thu hồi và phát hành lại thì Công ty phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế khi nhận lại tiền chi hộ.

blue-check 4/3/2020 Nhận lại tiền chi hộ có cần phát hành hóa đơn?
(Công văn số 9418/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty chi trả hộ khách hàng khoản tiền cước vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài, nếu hóa đơn vận chuyển được phát hành theo tên, địa chỉ của bên nước ngoài thì khi thu lại tiền chi hộ, Công ty không phải lập hóa đơn và kê khai thuế, chỉ lập chứng từ thu chi. Xem thêm

Trường hợp đã lỡ lập hóa đơn và tính thuế GTGT khi nhận lại tiền chi hộ, Công ty phải thu hồi và xử lý sai sót theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 .

blue-check 24/12/2019 Thu hộ cước vận tải quốc tế phải trích nộp 2% thuế TNDN nhà thầu
(Công văn số 95931/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty thu hộ cho Công ty nước ngoài khoản cước vận tải hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam ra nước ngoài thì khi thanh toán lại tiền cước thu hộ, phải khấu trừ, nộp thay thuế TNDN nhà thầu với tỷ lệ 2% doanh thu (khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC ). Xem thêm

Riêng thuế GTGT nhà thầu, được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng điều kiện là hoạt động vận tải quốc tế theo quy định tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

blue-check 28/8/2019 Chi phí trước khi thành lập do người chi hộ đứng tên hóa đơn vẫn được chấp nhận
(Công văn số 67819/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 12.b Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , các sáng lập viên nếu có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác chi hộ một số chi phí trước khi thành lập Công ty thì sau khi thành lập, Công ty được kê khai khấu trừ các hóa đơn đầu vào mang tên của tổ chức, cá nhân chi hộ. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty nước ngoài ủy quyền cho một cá nhân đứng ra trả hộ chi phí trước khi thành lập Công ty con ở Việt Nam, các hóa đơn đầu vào sẽ mang tên của Công ty nước ngoài hoặc người chi hộ thì sau khi thành lập, Công ty con vẫn được khấu trừ và hạch toán các hóa đơn này.

Trường hợp Công ty nước ngoài sẽ chi trả các chi phí trước khi thành lập Công ty con và tính bù trừ vào phần vốn phải góp, nếu phương thức thanh toán bù trừ này được quy định cụ thể bằng văn bản và có biên bản đối chiếu số liệu bù trừ giữa hai bên thì được chấp nhận theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check 29/3/2019 Thu lại tiền chi hộ có cần xuất hóa đơn?
(Công văn số 13705/CT-TTHT)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty ký hợp đồng với khách hàng, trong đó có thỏa thuận chi hộ khách hàng một số khoản phí, nếu bên thu phí đã lập hóa đơn mang tên, MST của Công ty thì khi thu lại khoản chi hộ, Công ty phải xuất hóa đơn GTGT giao khách hàng, áp dụng thuế suất GTGT theo dịch vụ thực tế cung cấp. Xem thêm

Trường hợp các khoản phí chi hộ thuộc diện không chịu thuế GTGT thì khi thu lại tiền chi hộ, Công ty lập hóa đơn theo hướng dẫn tại điểm 2.1 khoản 2 Phụ lục 04 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 .

blue-check 24/12/2018 Thu lại tiền điện nước chi hộ phải xuất hóa đơn
(Công văn số 83920/CT-TTHT)

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , về nguyên tắc, khi thu lại tiền điện nước chi trả hộ, bên chi hộ phải xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT. Xem thêm

Theo đó, trường hợp bên cho thuê mặt bằng đứng ra thanh toán hộ tiền điện nước thì khi thu lại tiền của bên thuê mặt bằng phải xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT.

blue-check 11/12/2018 Dịch vụ chi hộ phải chịu thuế GTGT 10%
(Công văn số 81259/CT-TTHT)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ chi hộ tiền lương, chi phí văn phòng, điện nước... cho các công ty thành viên trong cùng tập đoàn liên quan đến các nhân viên được cử sang Việt Nam làm việc thì phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT 10%.

blue-check 28/9/2018 Thu hộ Hãng giao nhận nước ngoài, xác định doanh thu tính thuế GTGT thế nào? English attachment
(Công văn số 3685/TCT-CS)

Theo quy định tại điểm b.1 khoản 1 Điều 12 Thông tư 103/2014/TT-BTC, khi các đại lý tại Việt Nam đứng ra thu hộ doanh thu cho Hãng giao nhận nước ngoài thì doanh thu tính thuế GTGT được xác định bằng doanh thu chưa bao gồm thuế chia (:) [1 - Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu]. Xem thêm

Trong đó, tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với Hãng giao nhận nước ngoài xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Việc lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3479/TCT-CS ngày 25/9/2009.

blue-check 14/9/2018 Chi phí trước thành lập do bên chi hộ đứng tên hóa đơn vẫn được khấu trừ
(Công văn số 63340/CT-TTHT)

Theo quy định tại tiết b khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp trước khi thành lập Công ty, các sáng lập viên có ủy quyền cho một thành viên chi hộ các chi phí thành lập doanh nghiệp thì Công ty được phép kê khai khấu trừ các hóa đơn mang tên của thành viên chi hộ. Xem thêm

Tuy nhiên, lưu ý, đối với hóa đơn có giá trị từ trên 20 triệu đồng, Công ty phải thanh toán lại cho thành viên chi hộ qua ngân hàng.

blue-check 29/6/2018 Khai thuế nhà thầu khi thu hộ cước vận tải biên thế nào? English attachment
(Công văn số 6322/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty là đại lý tàu biển, có thu hộ tiền cước và các khoản phí khác cho Hãng tàu nước ngoài thì phải kê khai nộp thay thuế nhà thầu như sau: Xem thêm

- Đối với khoản thu hộ cước vận tải biển, tạm nộp theo quý (không phải nộp tờ khai) và quyết toán theo năm.

- Đối với các khoản phí khác, kê khai theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng, sử dụng mẫu số 01/NTNN .

blue-check 20/6/2018 Nhờ chi hộ tiền thuê văn phòng trước khi thành lập vẫn được hạch toán English attachment
(Công văn số 5973/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 12.b Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trước khi thành lập doanh nghiệp, nếu các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho cá nhân khác chi trả hộ chi phí thuê văn phòng làm việc thì doanh nghiệp vẫn được khấu trừ và hạch toán các hóa đơn thuê văn phòng mang tên của cá nhân nhận ủy quyền chi hộ. Xem thêm

Chi phí thuê văn phòng phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp không ghi nhận là TSCĐ để trích khấu hao mà phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa 3 năm (khoản 3 Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 4/6/2018 Thu lại lệ phí đăng ký xe đã chi hộ khách hàng được miễn khai thuế GTGT
(Công văn số 5107/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp được miễn khai thuế GTGT. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty kinh doanh đại lý xe máy, ô tô, có chính sách hỗ trợ làm thủ tục đăng ký xe và chỉ thu lại từ khách hàng đúng bằng số lệ phí phải nộp (không thu thêm phí), đồng thời biên lai thu phí vẫn mang tên của chủ xe, Công ty chỉ thu, chi hộ thì khi thu lại lệ phí không phải xuất hóa đơn và khai thuế GTGT.

blue-check 23/4/2018 Phí thu hộ phải chịu thuế GTGT 10%
(Công văn số 3307/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 7.d Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , khi thu hộ, chi hộ khách hàng các khoản chi phí khám sức khỏe không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của của mình, Công ty được miễn lập hóa đơn và khai nộp thuế GTGT. Xem thêm

Tuy nhiên, khi thu khoản phí dịch vụ cho việc thu hộ, chi hộ, Công ty phải lập hóa đơn và tính nộp thuế GTGT với thuế suất 10%.

blue-check 17/4/2018 Hóa đơn chi hộ do thành viên góp vốn đứng tên cũng được chấp nhận
(Công văn số 20057/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , đối với chi phí ủy quyền chi hộ trước khi thành lập doanh nghiệp, Công ty được phép sử dụng chính hóa đơn mang tên của bên chi hộ để hạch toán và khấu trừ thuế, không cần điều chỉnh lại thông tin bên mua hàng trên hóa đơn. Xem thêm

Quy định này áp dụng đồng thời cho cả trường hợp bên chi hộ là thành viên tham gia góp vốn vào Công ty. Nói cách khác, hóa đơn chi hộ do chính thành viên góp vốn đứng tên cũng được chấp nhận khi kê khai hạch toán và khấu trừ thuế.

Tuy nhiên, cần đáp ứng điều kiện phải thanh toán qua ngân hàng đối với các hóa đơn chi hộ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Trường hợp các bên thỏa thuận thực hiện bù trừ chi phí chi hộ trước khi thành lập doanh nghiệp vào phần vốn góp, nếu phương thức thanh toán này có quy định cụ thể bằng văn bản, có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên thì cũng được chấp nhận là thanh toán qua ngân hàng (khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 29/3/2018 Hóa đơn trước thành lập doanh nghiệp do bên chi hộ đứng tên vẫn được chấp nhận
(Công văn số 12423/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , đối với chi phí nhờ (ủy quyền) chi hộ trước khi thành lập doanh nghiệp, Công ty được phép sử dụng chính hóa đơn mang tên của bên chi hộ để hạch toán và khấu trừ thuế, không cần điều chỉnh lại thông tin bên mua hàng trên hóa đơn. Xem thêm

Tuy nhiên, khi thanh toán lại khoản chi hộ từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, không trả bằng tiền mặt.

blue-check 16/1/2018 Thu lại tiền điện chi hộ phải lập hóa đơn
(Công văn số 2233/CT-TTHT)

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng: khi thu lại tiền điện đã chi hộ, bên cho thuê mặt bằng phải xuất hóa đơn giao cho bên thuê. Xem thêm

Trên hóa đơn phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu và ghi theo đúng số lượng điện mà bên thuê mặt bằng đã tiêu thụ.

blue-check 11/1/2018 Lương chi hộ do bên nào khai thuế TNCN?
(Công văn số 313/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , "khấu trừ thuế TNCN" là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. Xem thêm

Theo Công văn này, trường hợp Công ty mẹ nhờ Công ty con chi trả hộ tiền lương cho các cộng tác viên của Công ty mẹ đồng thời là nhân viên của Công ty con thì thực chất đơn vị trả lương vẫn là Công ty mẹ.

Do đó, Công ty mẹ phải chịu trách nhiệm khấu trừ và kê khai nộp thuế TNCN đối với khoản lương của các cộng tác viên, áp dụng tỷ lệ 10% nếu cộng tác viên không có hoặc có HĐLĐ dưới 3 tháng.

Khi Công ty mẹ hoàn lại khoản lương của cộng tác viên do Công ty con chi hộ thì các bên cần lập phiếu thu, chi theo quy định.

blue-check 10/1/2018 Thu chi hộ nhà thầu nước ngoài, có phải xuất hóa đơn và khai thuế?
(Công văn số 1516/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 , trường hợp nhà thầu nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì bên Việt Nam ký kết hợp đồng thầu có nghĩa vụ khai nộp thuế thay. Thời hạn khai nộp thuế trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký. Xem thêm

Đối với các khoản thu, chi hộ cho nhà thầu nước ngoài nếu không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty thì không phải lập hóa đơn và tính nộp thuế GTGT (khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 14/12/2017 Thu hộ phí hoa hồng môi giới có chịu thuế nhà thầu? English attachment
(Công văn số 12384/CT-TTHT)

Theo Công văn này, Đại lý hãng tàu nước ngoài không phải khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu khi chuyển trả khoản hoa hồng môi giới thu hộ tại Việt Nam. Xem thêm

Thay vào đó, bên chi trả tiền hoa hồng phải chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu cho Hãng tàu nước ngoài.

blue-check 6/12/2017 Nhờ chi hộ lương vẫn phải chịu trách nhiệm khai thuế TNCN
(Công văn số 79003/CT-TTHT)

Trường hợp một phần tiền lương của người nước ngoài được Công ty mẹ chi hộ sau đó Công ty hoàn lại đúng bằng số nhờ chi hộ thì cũng được xem như tiền lương do Công ty thanh toán. Xem thêm

Theo đó, Công ty phải chịu trách nhiệm khấu trừ, khai nộp thuế TNCN cho cả phần tiền lương này trên mẫu 05/KK-TNCN ban hành tại Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 .

Trường hợp Công ty có chi trả chi phí thuê dịch vụ tư vấn thuế cho đích danh người nước ngoài thì phải khấu trừ thuế TNCN (tiết đ.7 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

Khoản chi phí này bị xem là không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nên không được tính vào chi phí hợp lý (Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

blue-check 28/11/2017 Nhờ chi hộ lương vẫn phải chịu trách nhiệm khai thuế English attachment
(Công văn số 11762/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty Việt Nam nhờ Công ty mẹ ở nước ngoài thanh toán hộ một phần lương cho lao động người nước ngoài thì thực chất phần lương này cũng được xem là do Công ty Việt Nam chi trả. Xem thêm

Theo đó, Công ty Việt Nam phải chịu trách nhiệm khai nộp thuế TNCN cho toàn bộ tiền lương của người nước ngoài trên mẫu 05/KK-TNCN, bao gồm cả phần lương nhờ Công ty mẹ chi hộ.

Mức khấu trừ thuế TNCN áp dụng theo biểu lũy tiến (nếu người nước ngoài là cá nhân cư trú) hoặc theo thuế suất 20% (nếu là cá nhân không cư trú).

blue-check 27/11/2017 Nhận lương chi hộ từ nước ngoài có bắt buộc khai thuế trực tiếp?
(Công văn số 11543/CT-TTHT)

Theo Cục Thuế TP. HCM, trường hợp người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam có nhận một phần lương từ Công ty ở nước ngoài nhưng thực chất chỉ là chi hộ cho Công ty Việt Nam thì người này không phải trực tiếp khai nộp thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN . Xem thêm

Công ty Việt Nam sẽ có trách nhiệm khấu trừ, khai nộp thay thuế TNCN cho cả phần lương nhờ chi hộ từ nước ngoài theo mẫu 05/KK-TNCN ban hành tại Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 .

Trường hợp tiền lương chi trả cho người nước ngoài là lương Net (không bao gồm thuế) thì phải quy đổi theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check 14/11/2017 Thu hộ phí chuyển tiền tại Việt Nam phải nộp 10% thuế nhà thầu English attachment
(Công văn số 5236/TCT-DNL)

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC, Tổng cục Thuế cho rằng: trường hợp Công ty ở nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài thì phải chịu thuế nhà thầu. Xem thêm

Theo đó, bên Việt Nam nhận thu hộ phí chuyển tiền cho nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu bao gồm 5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN

blue-check 13/11/2017 Chi phí thành lập chi nhánh do Công ty mẹ chi hộ vẫn được khấu trừ thuế
(Công văn số 73000/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , chi phí trước thành lập doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế GTGT khi ủy quyền cho bên thứ ba chi hộ và có hóa đơn mang tên bên thứ ba. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Chi nhánh (hạch toán độc lập) có ủy quyền cho Công ty mẹ chi hộ các khoản chi phí trước khi thành lập, các chi phí này có hóa đơn mang tên Công ty mẹ thì Chi nhánh vẫn được khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí, nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check 14/8/2017 Trường hợp nào phải xuất hóa đơn khi thu lại tiền chi hộ? English attachment
(Công văn số 54756/CT-TTHT)

Theo quy định tại tiết d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải, có chi hộ khách hàng một số chi phí như D/O, THC, phí giám định, phí lưu kho, bến bãi... thì nhà cung cấp vẫn phải lập hóa đơn theo tên của khách hàng, không phải tên của Công ty. Xem thêm

Khi thu lại tiền chi hộ, Công ty lập chứng từ thu, không lập hóa đơn và không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn liên quan đến khoản chi hộ.

Trường hợp nhà cung cấp đã lập hóa đơn theo tên của Công ty thì Công ty phải yêu cầu nhà cung cấp thu hồi lại hóa đơn này để phát hành lại theo tên khách hàng. Nếu không thực hiện được phương án này thì khi thu lại tiền chi hộ, Công ty bắt buộc phải phát hành hóa đơn.

blue-check 10/8/2017 Chi phí thành lập chi nhánh nhờ Công ty mẹ chi hộ vẫn được chấp nhận
(Công văn số 7638/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , chi phí trước thành lập doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế GTGT khi ủy quyền cho bên thứ ba chi hộ và có hóa đơn mang tên bên thứ ba. Read more

Theo đó, trường hợp Chi nhánh có phát sinh các khoản chi phí trước khi thành lập do Công ty mẹ chi hộ, các chi phí này có hóa đơn mang tên Công ty mẹ thì Chi nhánh vẫn được khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí.

Tuy nhiên, Chi nhánh phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với các hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng.

blue-check 25/7/2017 Thu hộ tiền hàng chỉ cần lập chứng từ thu
(Công văn số 6897/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp được miễn lập hóa đơn và miễn nộp thuế GTGT. Read more

Theo đó, trường hợp Công ty thu hộ tiền hàng cho bên bán, việc thu hộ có thỏa thuận giữa 03 bên (Công ty, bên bán và bên mua) thì không phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT.

Công ty chỉ cần lập chứng từ thu - chi khi thu hộ - chi hộ tiền hàng.

blue-check 24/7/2017 Thu hộ tiền vé máy bay cho lao động xuất khẩu được miễn lập hóa đơn
(Công văn số 49521/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , doanh nghiệp được miễn kê khai nộp thuế GTGT đối với các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ. Read more

Theo Công văn này, các Công ty cung ứng dịch vụ xuất khẩu lao động nếu có nhận tiền từ khách hàng nước ngoài để chi trả hộ tiền mua vé máy bay cho người lao động xuất khẩu thì khoản thu này được xem là không liên quan đến việc cung ứng dịch vụ nên chỉ cần lập phiếu thu, miễn lập hóa đơn và khai nộp thuế GTGT.

blue-check 26/6/2017 Khoản thu hộ được miễn xuất hóa đơn
(Công văn số 2783/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 7.a Điều 3, khoản 7 Điều 5 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , khoản thu hộ bên thứ ba được miễn lập hóa đơn và miễn kê khai nộp thuế GTGT. Read more

Doanh thu ghi sổ kế toán cũng không bao gồm các khoản thu hộ.

blue-check 16/6/2017 Hãng hàng không nước ngoài được giảm trừ các khoản thu hộ khi tính thuế TNDN
(Công văn số 40668/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến doanh thu tính thuế TNDN nhà thầu đối với hãng hàng không nước ngoài. Read more

Theo quy định tại tiết b5 khoản 1 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC, doanh thu tính thuế TNDN (nhà thầu) của hãng hàng không nước ngoài là doanh thu bán vé hành khách, vận đơn hàng không và các khoản thu khác (trừ những khoản thu hộ Nhà nước hoặc tổ chức khác) tại Việt Nam cho việc vận chuyển hành khách, hàng hóa thực hiện trên các chuyến bay của chính hãng hàng không hoặc liên danh.

Theo đó, trường hợp hãng hàng không nước ngoài khi bán vé cho hành khách trên các chuyến bay của chính hãng hoặc liên doanh có thu hộ lệ phí sân bay và các khoản thu hộ Nhà nước hoặc tổ chức khác thì các khoản thu hộ này được giảm trừ khi tính thuế TNDN.

blue-check 25/4/2017 Chi phí chi hộ không được hạch toán
(Công văn số 23615/CT-TTHT)

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , doanh nghiệp chỉ được hạch toán các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình. Read more

Theo đó, đối với các khoản chi phí chi hộ khách hàng như phí hãng tàu, dịch vụ lưu kho, ... có hóa đơn mang tên, MST của khách hàng thì không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Công ty không được hạch toán các khoản chi phí chi hộ này.

blue-check 31/3/2017 Chi phí trước thành lập nhờ đơn vị khác chi hộ vẫn được khấu trừ
(Công văn số 1225/TCT-CS)

Liên quan đến việc khấu trừ các hóa đơn chi phí phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp nhờ tổ chức, cá nhân khác chi hộ, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại Công văn số 1495/TCT-CS ngày 17/4/2015 và Công văn số 137/TCT-CS ngày 12/1/2016. Read more

Theo đó, đối với các chi phí phát sinh trước khi thành lập mà Công ty nhờ tổ chức, cá nhân chi hộ, nếu bên chi hộ đã thực hiện xuất hóa đơn cho Công ty, đồng thời đã kê khai nộp thuế GTGT đầu ra thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn này.

blue-check 26/12/2016 Thu - chi hộ không phải lập hóa đơn và khai thuế
(Công văn số 79071/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty phát sinh các khoản thu hộ, chi hộ thì chỉ cần lập chứng từ thu, chi, không phải lập hóa đơn và kê khai thuế.

blue-check 2/12/2016 Cho phép bù trừ tiền hàng với phí vận chuyển nhờ chi hộ
(Công văn số 5587/TCT-CS)

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , hình thức thanh toán bù trừ công nợ được xem là thanh toán không dùng tiền mặt có bao gồm trường hợp bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán nhờ người mua chi hộ. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng mua hàng, có thỏa thuận sẽ thanh toán hộ bên bán phí vận chuyển dưới 20 triệu đồng/lần bằng tiền mặt, số tiền này sẽ cấn trừ vào tiền hàng thì đây được xem là thanh toán bù trừ công nợ, một hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Công ty được căn cứ vào hợp đồng vận chuyển, văn bản bên bán đề nghị thanh toán hộ phí vận chuyển và biên bản cấn trừ công nợ để kê khai khấu trừ thuế và hạch toán chi phí.

blue-check 28/11/2016 Chi phí trước khi thành lập có hóa đơn mang tên đơn vị chi hộ vẫn được khấu trừ và hạch toán
(Công văn số 73172/CT-TTHT)

Theo quy định tại tiết b khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trước khi thành lập doanh nghiệp, nếu các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức khác chi hộ một số chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn đứng tên tổ chức được ủy quyền. Xem thêm

Theo đó, đối với các khoản chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp có hóa đơn mang tên tổ chức chi hộ, doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế và hạch toán chi phí mà không phải điều chỉnh lại thông tin đơn vị mua hàng.

blue-check 7/11/2016 Hoàn trả chi phí nhờ chi hộ, nếu từ 20 triệu vẫn phải thanh toán qua ngân hàng
(Công văn số 68837/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp trước khi thành lập Công ty, các sáng lập viên đã có văn bản ủy quyền cho tổ chức khác thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập Công ty thì Công ty được kê khai khấu trừ các hóa đơn đầu vào đứng tên đơn vị nhận chi hộ. Xem thêm

Tuy nhiên, về nguyên tắc, các hóa đơn này vẫn phải đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ theo quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ; ngoài ra, đối với những hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, khi Công ty thanh toán lại cho đơn vị chi hộ phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng.

Các khoản thu hộ, chi hộ thuộc đối tượng được miễn lập hóa đơn và miễn kê khai nộp thuế GTGT (điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ). Theo đó, khi hoàn trả các khoản chi phí nhờ chi hộ, Công ty và bên chi hộ chỉ cần lập chứng từ thu, chi và không phải kê khai nộp thuế GTGT.

blue-check 12/10/2016 Khoản thu - chi hộ được miễn lập hóa đơn và khai thuế
(Công văn số 9861/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 7.d Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh thuộc trường hợp không phải kê khai nộp thuế GTGT. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty mua hàng của nhà máy để bán lại và nhà máy có nhờ Công ty chuyển thay phần tiền hỗ trợ cho khách hàng thì đây là khoản thu hộ - chi hộ.

Khi thu hộ - chi hộ, Công ty lập chứng từ thu - chi, không phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN, cũng không được tính vào chi phí hợp lý.

blue-check 10/10/2016 Khoản phí thu hộ tại Việt Nam cho tổ chức nước ngoài phải chịu thuế nhà thầu
(Công văn số 9716/CT-TTHT)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát hàng nhập khẩu cho nhà thầu nước ngoài (nhận bưu gửi của nhà thầu tại sân bay để chuyển phát cho các khách hàng Việt Nam), đồng thời thu hộ khoản phí giấy ủy quyền thì khoản phí này thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu. Xem thêm

Vì vậy, trước khi thanh toán lại cho nhà thầu nước ngoài khoản phí giấy ủy quyền đã thu hộ, Công ty phải khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC .

blue-check 1/8/2016 Bên thu hộ phải trực tiếp lập hóa đơn giao cho khách hàng
(Công văn số 7289/CT-TTHT)

Theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , trường hợp Hãng hàng không nước ngoài có phát sinh tiền cước vận tải đối với các lô hàng được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam thì về nguyên tắc, Hãng hàng không nước ngoài phải lập hóa đơn (invoice) giao cho khách hàng. Xem thêm

Tuy nhiên, nếu Hãng hàng không nước ngoài có chỉ định Văn phòng bán vé tại Việt Nam (Văn phòng này nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) thu hộ tiền cước từ những khách hàng tại Việt Nam thì Văn phòng bán vé có trách nhiệm lập hóa đơn giao khách hàng thay cho Hãng hàng không nước ngoài.

blue-check 27/7/2016 Thu lại tiền chi hộ không phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT
(Công văn số 7182/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp thuộc diện được miễn khai nộp thuế GTGT Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty kinh doanh dịch vụ du lịch, có chi trả hộ khách hàng khoản lệ phí cấp visa thì khi thu lại số tiền này, Công ty chỉ lập chứng từ thu và được miễn khai nộp thuế GTGT

Trường hợp Công ty có phát sinh các hóa đơn, chứng từ ở nước ngoài thì khi ghi sổ kế toán phải dịch ra tiếng Việt theo nguyên tắc: dịch toàn bộ (nếu là chứng từ ít phát sinh); dịch các nội dung chủ yếu (nếu là chứng từ phát sinh nhiều lần) và bản dịch ra tiếng Việt phải đính kèm bản chính bằng tiếng nước ngoài (Điều 19 Luật kế toán)

blue-check 27/6/2016 Hóa đơn thu hộ cước vận tải quốc tế: dòng thuế suất ghi "XXX" có được chấp nhận?
(Công văn số 5994/CT-TTHT)

Theo Công văn này, trường hợp Đại lý khi lập hóa đơn thu hộ tiền cước vận tải quốc tế cho hãng tàu nước ngoài, tại dòng thuế suất ghi "XXX", các nội dung khác trên hóa đơn đều ghi đúng quy định thì hóa đơn này được chấp nhận là hợp lệ để kê khai thuế

blue-check 22/6/2016 Thanh toán thông qua tài khoản của Ngân hàng cung ứng dịch thu hộ có được chấp nhận?
(Công văn số 41870/CT-HTr)

Theo Công văn này, hình thức thanh toán thông qua tài khoản của Ngân hàng cung ứng dịch vụ thu hộ như sau đây cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng và đủ điều kiện khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào: bên mua sẽ thanh toán vào tài khoản của Ngân hàng thu hộ mở tại các Ngân hàng liên kết, sau đó Ngân hàng thu hộ sẽ ghi Có lại vào tài khoản của bên mua mở tại Ngân hàng này trong cùng ngày Xem thêm

Tuy nhiên, trên Giấy ủy nhiệm chi (phần nội dung thanh toán) bên mua phải ghi rõ các thông tin về tên và số tài khoản của bên bán

blue-check 14/4/2016 Thu lại tiền chi hộ, trường hợp nào phải lập hóa đơn?
(Công văn số 3389/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 và Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus1 , trường hợp Công ty là DNCX có chi hộ phí thử nghiệm và phí sửa báo cáo cho DNCX khác, nếu Nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên Công ty thì khi thu lại tiền chi hộ phải lập hóa đơn (loại hóa đơn bán hàng) và tính nộp thuế GTGT Xem thêm

Ngược lại, nếu Nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên Công ty nhờ chi hộ thì khi thu lại tiền chi hộ chỉ cần lập chứng từ thu, miễn lập hóa đơn

blue-check 24/3/2016 Thanh toán tiền cước vận tải thu hộ cho hãng tàu nước ngoài phải khấu trừ thuế nhà thầu English attachment
(Công văn số 2519/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty ký hợp đồng làm đại lý cho các hãng tàu nước ngoài có thực hiện thu hộ cho chủ tàu khoản tiền cước vận tải quốc tế từ khách hàng (chiều từ Việt Nam đi nước ngoài) thì khi thu tiền cước vận tải quốc tế, Công ty lập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất 0% (khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 ) Xem thêm

Khi thanh toán lại tiền cước thu hộ cho các hãng tàu nước ngoài, Công ty khấu trừ và nộp thuế nhà thầu (thuế TNDN theo thuế suất 2% trên toàn bộ cước vận tải thu hộ) thay cho hãng tàu nước ngoài. Hóa đơn GTGT thu cước vận tải quốc tế xuất cho khách hàng của hãng tàu, Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (Thông tư số 103/2014/TT-BTC, khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 )

Trường hợp Công ty có chi trả hộ các hãng tàu các khoản phí, lệ phí hàng hải, hoa tiêu phát sinh trong quá trình tàu ghé cảng Việt Nam, các chứng từ biên lai phí, lệ phí mang tên chủ tàu, Công ty chỉ là đơn vị thanh toán hộ cho hãng tàu thì khi thu lại tiền chi hộ từ hãng tàu, Công ty lập chứng từ thu, không lập hóa đơn GTGT

blue-check 14/3/2016 Dịch vụ thu hộ cước viễn thông không được miễn thuế GTGT
(Công văn số 988/TCT-DNL)

Văn bản trả lời vướng mắc về thuế GTGT đối với dịch vụ thu hộ cước, tìm kiếm khách hàng cho Mobifone Huế của DNTN dịch vụ viễn thông Sanh Long Xem thêm

Theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 thì đại lý viễn thông bán đúng giá hưởng hoa hồng không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với doanh thu viễn thông nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ như thu hộ cước, tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng ... cho Công ty viễn thông để hưởng phí thì đây là hoạt động cung cấp dịch vụ, không phải hoạt động đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng nên không được miễn khai nộp thuế GTGT

blue-check 4/2/2016 Các khoản chi hộ trước thành lập phải có văn bản ủy quyền mới được chấp nhận English attachment
(Công văn số 6462/CT-HTr)

Theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , đối với các khoản chi phí nhờ chi hộ phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp thì phải có văn bản ủy quyền chi hộ và thực hiện thanh toán lại cho tổ chức, cá nhân chi hộ thông qua ngân hàng (đối với những hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên) mới được khấu trừ thuế và hạch toán chi phí Xem thêm

Trường hợp thiếu văn bản ủy quyền chi hộ hoặc không thanh toán cho tổ chức, cá nhân chi hộ thông qua ngân hàng (đối với những hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên) đều không được chấp nhận

Khoản chi phí thành lập doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp nhờ chi hộ trước khi thành lập) được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 03 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động (khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC)

blue-check 5/1/2016 Cước vận tải quốc tế không được giảm trừ chi phí hoa hồng thu hộ khi tính thuế nhà thầu
(Công văn số 53/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 103/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty ký hợp đồng làm đại lý cho Hãng tàu nước ngoài thì khi thanh toán tiền cước vận tải quốc tế chiều từ Việt Nam đi nước ngoài cho Hãng tàu (kể cả khoản cước thu hộ và trường hợp mua cước, bán cước), Công ty phải khấu trừ thuế TNDN nhà thầu 2% doanh thu Xem thêm

Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ tiền cước thu được từ hoạt động vận chuyển hàng hóa và các khoản phụ thu khác mà Hãng tàu nước ngoài được hưởng từ cảng của Việt Nam đến nước ngoài, bao gồm cả tiền hoa hồng thu hộ trả cho Công ty

Đối với thù lao thu hộ cước vận tải quốc tế cho Hãng tàu, Công ty lập hóa đơn GTGT và áp dụng thuế suất 10%

blue-check 19/11/2015 Thu lại tiền chi hộ cho hợp đồng hợp tác kinh doanh có cần lập hóa đơn?
(Công văn số 11188/CT-TTHT)

Theo Công văn này, trường hợp doanh nghiệp (A) khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp (B) có thỏa thuận A được ủy thác thực hiện toàn bộ công việc điều hành kinh doanh và chi trả hộ cho B các khoản chi phí đi lại, tiền thuê nhà, lương nhân viên làm việc tại dự án hợp tác kinh doanh thì khi thu lại tiền chi hộ từ B, A phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN Xem thêm

Trong đó, thuế GTGT áp dụng mức thuế suất như cung cấp dịch vụ cho khách hàng

blue-check 26/10/2015 Thu lại tiền chi hộ có phải lập hóa đơn?
(Công văn số 9644/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty mua lại hàng nhập khẩu và có nhờ bên bán chi hộ tiền cước vận chuyển, nếu hóa đơn vận chuyển mang tên của bên bán thì khi thu lại tiền cước chi hộ, bên bán phải lập hóa đơn giao cho Công ty làm căn cứ hạch toán chi phí

blue-check 23/10/2015 Hoàn trả Công ty mẹ các khoản chi hộ phải trích nộp thuế nhà thầu
(Công văn số 9606/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC, tổ chức nước ngoài miễn có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết với tổ chức Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu, bất kể không có cơ sở thường trú Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty thỏa thuận nhờ Công ty mẹ ở nước ngoài thanh toán hộ chi phí dịch vụ cho Nhà cung cấp nước ngoài, sau đó thanh toán lại thì phí dịch vụ này vẫn phải chịu thuế nhà thầu.

Vì vậy, khi Công ty thanh toán lại cho Công ty mẹ phải khấu trừ, trích nộp thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên

blue-check 18/9/2015 Khoản thu hộ được miễn thuế GTGT
(Công văn số 59329/CT-HTr)

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ chỉ cần lập chứng từ thu, không phải lập hóa đơn và được miễn tính thuế GTGT Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty có chi hộ khách hàng một số khoản chi phí thì Công ty lập chứng từ chi hộ (khi chi trả) và chứng từ thu hộ (khi thu tiền). Khoản thu hộ không phải kê khai tính nộp thuế GTGT

blue-check 7/9/2015 Sẽ miễn tính thuế GTGT đối với thù lao thu hộ - chi hộ cơ quan nhà nước English attachment
(Nghị quyết số 62/NQ-CP)

Liên quan đến chính sách thuế GTGT, tại Nghị quyết này, Chính phủ đã đồng ý cho thí điểm miễn tính, kê khai nộp thuế GTGT đối với khoản thù lao thu hộ, chi hộ cơ quan nhà nước và giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể Xem thêm

Ngoài ra, Chính phủ cũng thống nhất miễn xử phạt tiền theo Điều 35 Nghị định số 95/2013/NĐ-CPstatus1 đối với lao động Việt Nam có hành vi bỏ trốn khỏi nơi làm việc hoặc ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi HĐLĐ hết hạn, nếu tự nguyện về nước trong thời hạn kể từ 1/9/2015 - 31/12/2015

blue-check 5/8/2015 Thu - chi hộ, trường hợp nào phải lập hóa đơn và khai thuế?
(Công văn số 51137/CT-HTr)

Theo quy định tại tiết d khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , đối với các khoản thu hộ - chi hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty thì không phải kê khai nộp thuế GTGT Xem thêm

Tuy nhiên, trường hợp khi thu hộ - chi hộ, các hóa đơn GTGT mang tên, địa chỉ, MST của Công ty thì khi nhận lại tiền, Công ty phải phát hành hóa đơn GTGT theo giá chưa có thuế, thuế suất và tiền thuế (nếu có) giao cho bên nhờ chi hộ

blue-check 9/7/2015 Ngành Thuế từ chối đề nghị "thu hộ" nợ phí quản lý Công ty chứng khoán
(Công văn số 2781/TCT-QLN)

Văn bản từ chối đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu cơ quan thuế áp dụng các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đối với khoản phí quản lý công ty đại chúng còn tồn đọng Xem thêm

Theo Tổng cục Thuế, khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế, vì vậy, cơ quan thuế không thể áp dụng các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đối với các khoản nợ này

blue-check 9/7/2015 Hoàn trả chi phí chi hộ, từ 20 triệu trở lên vẫn không dùng tiền mặt
(Công văn số 44816/CT-HTr)

Theo quy định tại tiết b khoản 12 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp trước khi thành lập Công ty, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập (ví dụ chi phí thuê văn phòng, cải tạo văn phòng...) thì Công ty vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn mang tên bên nhận ủy quyền. Tuy nhiên, đối với các hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên, khi thanh toán lại cho bên được ủy quyền bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ Xem thêm

Các khoản chi phí trên đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 thì được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa 03 năm (khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTCstatus2 )

blue-check 21/4/2015 Về điều kiện hạch toán lệ phí hải quan chi hộ
(Công văn số 3380/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu có thực hiện dịch vụ khai báo hải quan cho khách hàng, nếu trên chứng từ nộp phí hải quan phản ánh rõ việc chi hộ và các biên lai thu lệ phí đều mang tên Công ty thì đã đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chứng từ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 và được tính vào chi phí hợp lý

blue-check 14/4/2015 Khoản thu hộ - chi hộ được miễn lập hóa đơn
(Công văn số 3145/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm d Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , miễn lập hóa đơn đối với khoản thu hộ - chi hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty nhận thu hộ - chi hộ tiền tài trợ cho đơn vị khác thì chỉ cần lập chứng từ thu chi, không phải lập hóa đơn

blue-check 19/3/2015 Thu hộ cước vận tải quốc tế: miễn tính thuế nhà thầu chiều đến Việt Nam
(Công văn số 2447/CT-TTHT)

Theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty ký hợp đồng làm đại lý cho Công ty giao nhận nước ngoài, đồng thời thu hộ cước vận tải quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam, phí thu xếp hàng hóa tại cầu cảng nước ngoài thì các khoản thu hộ này được miễn thuế nhà thầu. Trước khi thanh toán lại cho bên nước ngoài không phải trích nộp thay thuế nhà thầu Xem thêm

Các doanh thu thu hộ trên đây cũng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Tuy nhiên, đối với phí bốc dỡ, xếp dỡ phát sinh tại Việt Nam cung cấp cho đối tác Việt Nam phải áp dụng thuế suất GTGT 10%

blue-check 12/2/2015 Từ 14/2/2015, Ngân hàng ACB thừa ủy quyền thu hộ thuế
(Công văn số 599/TCT-KK)

Theo Công văn này, kể từ ngày 14/2/2015, Ngân hàng ACB được bổ sung và danh sách các ngân hàng thương mại được phép thu hộ thuế. Theo đó, người dân và doanh nghiệp nếu có tài khoản tại ACB có thể trích nộp thuế trực tiếp thông qua tài khoản của mình tại ACB Xem thêm

blue-check 27/1/2015 Về việc kê khai thuế khi làm Đại lý thu hộ cước vận chuyển cho nước ngoài
(Công văn số 1024/CT-TTHT)

Theo Công văn này, trường hợp Công ty làm đại lý thu hộ cước vận chuyển cho Công ty nước ngoài để hưởng hoa hồng thì khi thu hộ tiền cước, Công ty lập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất 0%. Đồng thời, chịu trách nhiệm khai nộp thay thuế nhà thầu đối với khoản cước thu hộ theo quy định tại Mục 3 Thông tư số 103/2014/TT-BTC Xem thêm

Riêng hoa hồng đại lý, lập hóa đơn GTGT với thuế suất 10%, kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định

Cần lưu ý, các hóa đơn xuất thu hộ cước vận chuyển nêu trên không phải tổng hợp vào doanh thu hoạt động của Công ty để kê khai nộp thuế

blue-check 25/11/2014 Thu hộ Hãng tàu nước ngoài, Đại lý có chịu trách nhiệm khai thuế nhà thầu?
(Công văn số 10168/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc ai sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu trong trường hợp Hãng tàu nước ngoài ủy nhiệm cho các Đại lý tại Việt Nam thu hộ tiền hàng Xem thêm

Theo đó, nếu Hãng tàu nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp Việt Nam, Đại lý chỉ được ủy nhiệm thu hộ tiền hàng thì các doanh nghiệp mua hàng của Hãng tàu phải chịu trách nhiệm khấu trừ nộp thay thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC

Ngược lại, nếu Hãng tàu ủy nhiệm cho Đại lý bán hộ và thu hộ tiền hàng thì khi thu tiền, Đại lý lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn phần thuế suất không ghi, phần tiền thuế GTGT ghi rõ số thuế GTGT đã khấu trừ nộp thay nhà thầu nước ngoài. Trước khi thanh toán tiền cho Hãng tàu nước ngoài, Đại lý chịu trách nhiệm khấu trừ, khai nộp thay thuế nhà thầu

blue-check 23/10/2014 Thu lại tiền chi hộ, không phải lập hóa đơn và tính thuế
(Công văn số 8999/CT-TTHT)

Theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng nhằm thay mặt khách hàng chi hộ các chi phí như tiền thuê nhà, thuê phòng, tiền vé máy bay, tiền lương, thuế TNCN cho lao động nước ngoài,... thì khi thu lại số tiền chi hộ chỉ cần lập chứng từ thu, không phải lập hóa đơn

Cần lưu ý, hóa đơn trả các khoản chi phí chi hộ nêu trên vẫn phải ghi tên, MST của khách hàng nhờ chi hộ. Trường hợp đã ghi tên, MST của Công ty thì phải thu hồi và lập lại hóa đơn mới

blue-check 21/10/2014 Các khoản phí thu - chi hộ học sinh được miễn tính thuế GTGT
(Công văn số 54041/CT-HTr)

Theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , các trường học nếu có thu tiền ăn, tiền đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì các khoản thu, chi hộ này thuộc diện không chịu thuế GTGT Xem thêm

Theo đó, đối với các khoản phí học phẩm, phí đồng phục, tiền ăn, tiền xe, nếu các trường thu để chi hộ học sinh thì các khoản thu này được miễn tính thuế GTGT

blue-check 21/10/2014 Thanh toán bù trừ tiền thuê mặt vào doanh số thu hộ, Cục Thuế TP. HCM nói không chấp nhận
(Công văn số 8892/CT-TTHT)

Văn bản trả lời Công ty TNHH Thương Mại Lotte Việt Nam về việc thanh toán bù trừ giữa tiền thuê mặt bằng tại trung tâm thương mại với doanh số bán hàng có được chấp nhận là thanh toán không dùng tiền mặt hay không Xem thêm

Theo Cục Thuế TP. HCM, Trường hợp Công ty (Lotte) có hoạt động kinh doanh cho thuê mặt bằng tại trung tâm thương mại (TTTM), ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với khách hàng là các doanh nghiệp nội địa; tại hợp đồng có thỏa thuận khi bán hàng hóa tại TTTM, Công ty thu hộ tiền bán hàng cho khách hàng và tiền thuê mặt bằng được tính bằng tỷ lệ % trên doanh số bán của khách hàng trong kỳ. Cuối kỳ (10 ngày 15 ngày hoặc 01 tháng) dựa vào báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng trong kỳ, Công ty hoàn trả lại cho khách hàng (bằng chuyển khoản) một phần doanh thu bán hàng sau khi trừ đi tiền thuê mặt bằng, thì việc thanh toán tiền mặt bằng trong trường hợp này không được xem là thanh toán qua ngân hàng (thanh toán không dùng tiền mặt), nếu số tiền thuê mặt bằng khách hàng phải trả cho Công ty từng lần theo hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì khách hàng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

blue-check 3/9/2014 Tiền hỗ trợ thu hộ không phải tính thuế GTGT
(Công văn số 12251/BTC-CST)

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược, tư vấn tài chính, định giá ... cho khách hàng nước ngoài trước khi họ đầu tư vào Việt Nam và các dịch vụ này tiêu dùng ở nước ngoài thì được xem là dịch vụ xuất khẩu áp dụng thuế suất GTGT 0% Xem thêm

Về tiền hỗ trợ nhận được từ Công ty mẹ nước ngoài, nếu Công ty dùng khoản tiền này trực tiếp thực hiện dịch vụ phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm thì tiền hỗ trợ phải kê khai tính nộp thuế GTGT. Ngược lại, nếu đây chỉ là khoản thu hộ thì không phải kê khai tính nộp thuế GTGT

blue-check 28/7/2014 Công ty con được phép hạch toán các khoản chi hộ trước thành lập của Công ty mẹ
(Công văn số 5892/CT-TTHT)

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTCstatus2 , chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp sau thành lập trong thời gian tối đa không quá 3 năm. Xem thêm

Trường hợp Công ty mẹ có ký hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ với các nhà cung cấp để phục vụ cho quá trình thành lập Công ty con thì sau khi thành lập, Công ty con được sử dụng các hóa đơn đứng tên của Công ty mẹ để phân bổ chi phí.

Sau khi chính thức thành lập, nếu các nhà cung cấp vẫn tiếp tục cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Công ty con thì hợp đồng mua hàng phải đứng tên chính Công ty con

blue-check 27/5/2014 Thanh toán thông qua dịch vụ thu hộ của Ngân hàng không được chấp nhận
(Công văn số 3942/CT-TTHT)

Trường hợp Ngân hàng có mở dịch vụ thu hộ các khoản phải thu ở nước ngoài “quản lý tiền toàn cầu”, với dịch vụ này khách hàng Việt Nam xuất khẩu hàng hóa , dịch vụ sẽ chỉ định một công ty ở nước ngoài mở tài khoản tại chi nhánh của Ngân hàng và giúp thu hộ tiền hàng xuất khẩu, sau đó chuyển trả cho khách hàng Việt Nam, việc thanh toán này không có chứng từ xác định việc chuyển tiền từ tài khoản mở tại ngân hàng của bên mua hàng (đối tác nước ngoài) sang tài khoản của Công ty mở tại ngân hàng thì không đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được áp dụng thuế suất 0%, do đó không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

blue-check 16/5/2014 Hướng dẫn khai nộp thuế khi làm đại lý thu hộ phí visa cho nước ngoài
(Công văn số 3611/CT-TTHT)

Văn bản hướng dẫn việc kê khai nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp làm đại lý thu hộ phí Visa, phí dịch vụ tiếp nhận thị thực cho nước ngoài Xem thêm

Theo đó, đối với khoản phí thu hộ này, doanh nghiệp phải khấu trừ, trích nộp thay thuế nhà thầu như sau:

- Thuế GTGT = Doanh thu thu hộ x tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu (50%) x thuế suất GTGT (10%)

- Thuế TNDN = Doanh thu thu hộ x tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế (5%)

Doanh thu thu hộ nêu trên bao gồm cả khoản phí hoa hồng mà phía nước ngoài trả cho doanh nghiệp

Khi nhận tiền hoa hồng đại lý, doanh nghiệp lập hóa đơn, tính thuế GTGT theo thuế suất 10%

blue-check 28/3/2014 Công ty vẫn chịu trách nhiệm khai thuế TNCN đối với tiền lương nhờ chi hộ English attachment
(Công văn số 2047/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế để kê khai nộp thuế TNCN. Quy định này được hiểu là đơn vị nào trả lương thì chính đơn vị đó chịu trách nhiệm khai thuế TNCN Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty có nhờ Công ty mẹ ở nước ngoài chi hộ một phần tiền lương cho nhân viên người nước ngoài đang làm việc tại Công ty thì Công ty vẫn chịu trách nhiệm khai nộp thuế TNCN cho toàn bộ tiền lương của người này, bao gồm cả phần tiền lương nhờ chi hộ, theo mẫu số 02/KK-TNCN

Trường hợp ngoài tiền lương, Công ty mẹ có trả thêm tiền thưởng cho người này nhưng Công ty không phải thanh toán lại cho Công ty mẹ thì không có nghĩa vụ khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN. Người nước ngoài phải tự khai nộp thuế TNCN cho khoản tiền thưởng nhận được theo mẫu số 07/KK-TNCN

Cuối năm, Công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế để họ tự khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN

blue-check 11/3/2014 Công ty chịu trách nhiệm khai thuế TNCN đối với tiền lương nhờ chi hộ
(Công văn số 749/TCT-TNCN)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25, điểm c khoản 1 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN có trách nhiệm khấu trừ thuế và khai quyết toán thuế TNCN. Quy định này được hiểu là đơn vị nào trả lương thì chính đơn vị đó chịu trách nhiệm khấu trừ thuế và khai quyết toán thuế TNCN Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với cá nhân A sau đó điều động đến làm việc tại các Chi nhánh phụ thuộc, tiền lương đều do Công ty trả, Chi nhánh chỉ chi hộ thì Công ty chịu trách nhiệm khấu trừ thuế và khai quyết toán thuế TNCN, bao gồm cả tiền lương làm việc tại các Chi nhánh

Trường hợp người này có ký hợp đồng lao động với Chi nhánh, được Chi nhánh trả lương thì Chi nhánh chịu trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN

blue-check 22/8/2013 Văn phòng điều hành vẫn phải khai thuế TNCN đối với tiền lương nhờ chi hộ English attachment
(Công văn số 5851/CT-TTHT)

Trường hợp Văn phòng điều hành chi trả lương cho nhân viên là người nước ngoài thông qua Công ty mẹ ở nước ngoài thì vẫn phải chịu trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN Xem thêm

Riêng công tác phí như tiền đi lại, thuê chỗ ở, ... được miễn thuế TNCN, đồng thời được hạch toán vào chi phí

blue-check 19/6/2013 Công ty mẹ chi hộ tiền lương, Công ty con tại Việt Nam phải khai thuế TNCN English attachment
(Công văn số 3523/CT-TTHT)

Trường hợp cá nhân nước ngoài cư trú và làm việc tại Việt Nam nhưng nhận lương từ hai nơi (Công ty Việt Nam và Công ty mẹ ở nước ngoài) thì hàng tháng bên Việt Nam chỉ kê khai, khấu trừ thuế TNCN đối với khoản tiền lương mà mình thực chi trả theo mẫu 02/KK-TNCN . Xem thêm

Người nước ngoài khi nhận lương từ Công ty mẹ phải tự kê khai theo mẫu 07/KK-TNCN .

Tuy nhiên, nếu tiền lương nhận từ nước ngoài có bao gồm khoản tiền lương do Công ty mẹ chi trả hộ cho Công ty con tại Việt Nam thì phía Việt Nam phải kê khai và nộp thuế TNCN cho khoản chi hộ này

blue-check 29/5/2013 Hoàn trả lương chi hộ ở nước ngoài, phần chênh lệch (nếu có) chịu thuế nhà thầu English attachment
(Công văn số 2957/CT-TTHT)

Văn bản hướng dẫn việc xác định thuế nhà thầu khi Công ty mẹ chi hộ một phần lương của lao động nước ngoài đang làm việc tại Công ty con ở Việt Nam. Xem thêm

Theo đó, nếu Công ty thanh toán lại bằng đúng số chi hộ, không phát sinh chênh lệch thì không chịu thuế nhà thầu; nếu phát sinh số chênh lệch (thừa) thì phần thừa thuộc diện chịu thuế nhà thầu

Cần lưu ý là Công ty phải tính thuế và nộp TNCN tại Việt Nam đối với toàn bộ thu nhập của lao động nước ngoài, bao gồm cả khoản chi hộ của Công ty mẹ mà Công ty con sẽ phải hoàn trả

blue-check 1/2/2013 Thu hộ tiền ăn trưa, đưa đón học sinh được miễn tính thuế GTGT
(Công văn số 449/TCT-CS)

Theo quy định tại Thông tư 129/2008/TT-BTCstatus1 (nay là Thông tư 06/2012/TT-BTCstatus1 ) , trường hợp cơ sở dạy học có thu hộ tiền ăn, tiền đưa đón học sinh cho các đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ vận chuyển, nếu không phát sinh chênh lệch trong việc thu chi thì khoản tiền ăn, tiền đưa đón học sinh này sẽ được miễn tính thuế GTGT Xem thêm

Quy định này cũng áp dụng trong trường hợp nhà trường thu học phí trọn gói có bao gồm cả tiền ăn, tiền đưa đón học sinh

blue-check 29/1/2013 Thu lại tiền chi hộ phải phát hành hóa đơn
(Công văn số 403/TCT-CS)

Trường hợp theo Hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng, hàng ngày bên cho thuê sẽ chịu trách nhiệm chi hộ tiền mua nhiên liệu để chạy máy phát điện, sau đó cuối mỗi tháng được bên đi thuê thanh toán lại khoản tiền chi hộ này thì hóa đơn mua nhiên liệu vẫn phải ghi tên người mua là bên cho thuê. Hóa đơn này bên cho thuê (tức bên chi hộ) được hạch toán chi phí và kê khai thuế GTGT đầu vào Xem thêm

Sau đó, khi thu lại tiền mua nhiên liệu từ bên đi thuê, bên cho thuê phải lập hóa đơn, kê khai thuế GTGT đầu ra và ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN

blue-check 6/12/2012 Hoàn lại chi phí do cá nhân chi hộ cho Công ty không phải khấu trừ thuế TNCN
(Công văn số 9552/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 2 mục II phần A Thông tư 84/2008/TT-BTCstatus1 , tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công đều thuộc diện chịu thuế TNCN Xem thêm

Tuy nhiên, nếu Công ty có thanh toán lại cho nhân viên các khoản chi phí mà họ đã thanh toán hộ Công ty (có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp mang tên, địa chỉ, MST Công ty) thì khoản tiền này không phải tiền lương, tiền công nên không chịu thuế TNCN

blue-check 15/10/2012 Hướng dẫn lập hóa đơn khi thu hộ phí giao nhận, kho vận quốc tế cho Hãng tàu nước ngoài
(Công văn số 7892/CT-TTHT)

Văn bản trả lời Công ty TNHH thương mại Đại Phú về việc xuất hóa đơn khi thu hộ Hãng tàu nước ngoài tiền dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế

blue-check 29/8/2012 Thu lại phí đã chi hộ, phải phát hành hóa đơn ?
(Công văn số 3095/TCT-CS)

Văn bản hướng dẫn việc phát hành hóa đơn để thu lại các khoản chi hộ trong trường hợp ủy thác xuất khẩu Xem thêm

Theo đó, trường hợp các khoản phí phát sinh trong quá trình nhận ủy thác xuất khẩu (như: phí mở LC, thanh toán LC, cước tàu vận chuyển, chi phí giao nhận tại cảng, bảo hiểm hàng hóa, lệ phí hải quan, tiền hoa hồng môi giới xuất khẩu...) nếu đã mang tên của Bên nhận ủy thác thì Bên nhận ủy thác phải phát hành Hóa đơn để thu lại khoản chi đã chi hộ

blue-check 2/8/2012 Thu hộ cước quốc tế và phí bảo hiểm, kê khai thuế nhà thầu như thế nào?
(Công văn số 2768/TCT-CS)

Văn bản trả lời về trường hợp của Công ty TNHH MTV Thái Bình liên quan đến việc kê khai thuế nhà thầu. Xem thêm

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài để chào bán và thu hộ các khoản tiền liên quan đến dịch vụ giao nhận và vận tải hàng hóa cho khách hàng tại Việt Nam (như cước dịch vụ vận tải quốc tế, phí bảo hiểm hàng hóa, phí bốc xếp, ...) thì đối với khoản thu hộ này, Công ty thực hiện khấu trừ thuế (GTGT, TNDN) thay cho nhà thầu như sau:

+ Đối với cước dịch vụ vận tải quốc tế: Thuế suất GTGT là 0%; Tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 2%.

+ Đối với phí bảo hiểm hàng hóa, phí bốc xếp: Tỷ lệ (%) GTGT trên doanh thu tính thuế là 50%, Tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu tính thuế là 5%.

blue-check 26/7/2012 Cách tính thuế nhà thầu khi thu hộ các loại phí Hãng tàu nước ngoài
(Công văn số 5597/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty có thu hộ Hãng tàu nước ngoài các khoản phụ phí liên quan đến dịch vụ vận tải hàng hóa như phí xếp dỡ hàng tại cảng, phụ phí mất cân bằng, phí kiểm tra và niêm phong chì, phí chứng từ .... thì khi thanh toán lại các khoản thu hộ này Công ty phải trích nộp thuế nhà thầu như sau: Xem thêm

+ Thuế GTGT: Doanh thu chịu thuế GTGT x Tỷ lệ (%) GTGT (50%) x Thuế suất thuế GTGT (10%).

+ Thuế TNDN: Doanh thu chịu thuế TNDN x Tỷ lệ (%) thuế TNDN (5%).

blue-check 13/7/2012 Hoa hồng được hưởng từ các khoản thu hộ phải chịu thuế GTGT 10%
(Công văn số 5307/CT-TTHT)

Theo quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTCstatus1 , các công ty là đại lý cho Hãng tàu nước ngoài khi thu hộ các khoản phí như phí dịch vụ, giao nhận kho vận quốc tế từ Việt Nam đi nước ngoài thì khi thanh toán lại khoản thu hộ này cho Hãng tàu nước ngoài phải kê khai nộp thuế nhà thầu. Xem thêm

Khi thu hộ, Công ty lập hóa đơn GTGT, số thuế GTGT ghi trên hóa đơn là số thuế mà Công ty sẽ phải khấu trừ vào số tiền thu hộ để nộp cho cơ quan Thuế.

Các Hóa đơn GTGT thu hộ nêu trên sẽ kê khai trên bảng kê 01-1/GTGT tại phần 5 – Nhóm hóa đơn hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp kê khai trên tờ khai 01/GTGT, tiền hoa hồng Công ty được hưởng trên tổng số tiền thu hộ, chi hộ không phải là hoa hồng được hưởng từ hoạt động làm đại lý vận tải quốc tế nên vẫn phải tính thuế GTGT theo thuế suất 10%

blue-check 16/4/2012 Suất ăn của học sinh chỉ miễn thuế GTGT đối với trường hợp thu hộ
(Công văn số 2510/CT-TTHT)

Theo quy định mới tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTCstatus1 , kể từ ngày 1/3/2012, chỉ có khoản tiền ăn của các em học sinh mà cơ sở dạy học thu hộ cho đơn vị cung cấp suất ăn (tức không có chênh lệch trong khoản thu chi) thì mới được miễn tính thuế GTGT. Ngược lại, nếu có chênh lệch thì toàn bộ số tiền ăn phải chịu thuế GTGT 10% Xem thêm

Quy định này cũng áp dụng đối với các Công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, nếu Công ty có "ăn lời" khi mua lại suất ăn hoặc mua thực phẩm để tự nấu ăn cho các em học sinh thì phải tính thuế GTGT trên số tiền ăn thu được

blue-check 9/3/2012 Không có Giấy phép thu chi ngoại tệ, vẫn phải thể hiện VND trên Hóa đơn thu hộ cước quốc tế
(Công văn số 1513/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty kinh doanh thuộc lĩnh vực cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hoá, thu hộ các khoản cước và phí dịch vụ vận tải biển cho hãng tàu nước ngoài, nếu không được phép bán hàng thu ngoại tệ thì khi lập hoá đơn GTGT, các chỉ tiêu đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng, tiền thuế GTGT, tổng cộng tiền thanh toán đều phải thể hiện bằng đồng tiền Việt Nam.

blue-check 7/10/2011 Hướng dẫn kê khai các Hóa đơn chi hộ trên phần mềm HTKK
(Công văn số 8621/CT-TTHT)

Văn bản hướng dẫn các Công ty có hoạt động kinh doanh đại lý tàu biển kê khai trên phần mềm HTKK các hóa đơn chi hộ cho các Hãng tàu nước ngoài Xem thêm

blue-check 29/8/2011 Hướng dẫn kê khai các Hóa đơn thu hộ, chi hộ
(Công văn số 7170/CT-TTHT)

Về nguyên tắc, hóa đơn các khoản thu hộ, chi hộ cho các Hãng vận tải nước ngoài Công ty kê khai theo bảng kê 01-1/GTGT01-2/GTGT (nhóm 5-Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT). Read more

Trường hợp Công ty đang sử dụng dịch vụ kê khai thuế qua mạng, hàng tháng phát sinh hóa đơn chi hộ, thu hộ với số lượng lớn, không thể chuyển toàn bộ dữ liệu vào hồ sơ kê khai thuế qua mạng thì có thể kê khai tổng hợp doanh thu thu hộ, chi phí chi hộ một dòng trên bảng kê 01-1/GTGT, bảng kê 01-2/GTGT bằng phần mềm hỗ trợ, nhưng phải gửi kèm file Excel các bảng kê 01-1/GTGT, bảng kê 01-2/GTGT (kê khai chi tiết theo từng số hóa đơn thu hộ, chi hộ) trong hồ sơ khai thuế qua mạng cho cơ quan thuế.

Riêng trường hợp báo cáo các phụ lục 01-01/VTNN & 01-2/VTNN thực hiện theo quy định tại Thông tư 28/2011/TT-BTCstatus1 .

blue-check 26/11/2010 Thu hộ phí xây dựng hạ tầng trong Khu Công nghiệp không phải lập Hóa đơn GTGT
(Công văn số 16126/BTC-TCT)

Theo quy định tại điểm 2.18 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCstatus1 , các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ thì được miễn kê khai nộp thuế GTGT. Theo đó, các khoản thu tiền đóng góp xây dựng hạ tầng của các doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp và nộp toàn bộ 100% vào Ngân sách Nhà nước được xem là các khoản thu hộ. Đơn vị thu tiền sử dụng chứng từ thu tiền, không phải lập hoá đơn GTGT và được miễn kê khai thuế GTGT đối với các khoản thu này.

blue-check 6/8/2010 Về việc kê khai thuế GTGT đối với khoản cước (điện thoại) thu hộ
(Công văn số 2933/TCT-DNL)

Văn bản trả lời Công ty Thông tin di động (VMS) về xác định doanh thu của các Trung tâm Thông tin di động trực thuộc VMS đối với khảon tiền cước (điện thoại di động) thu hộ Read more

Văn bản có hướng dẫn về việc kê khai thuế đối với doanh thu từ việc bán máy, phụ kiện, sim card, thẻ cào (của các thuê bao trả trước) tại các cửa hàng, chi nhánh

blue-check 25/2/2010 Thuế GTGT đối với khoản thu hộ phí xếp dỡ Container
(Công văn số 583/TCT-CS)

Theo quy định tại điều 3 Thông tư 112/2009/TT-BTCstatus1 thì các dịch vụ của ngành hàng hải (dịch vụ lai dắt tàu biển, hoa tiêu hàng hải, bến phao, bốc xếp,...) thực hiện tại khu vực cảng được áp dụng thuế suất 0% khi có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức ở nước ngoài, người đại lý tàu biển hoặc yêu cầu cung ứng dịch vụ của tổ chức ở nước ngoài hoặc người đại lý tàu biển; có chứng từ thanh toán dịch vụ qua ngân hàng của tổ chức ở nước ngoài hoặc của người đại lý tàu biển cho cơ sở cung ứng dịch vụ.

blue-check 3/12/2009 Về việc sử dụng chứng từ để thu hộ kinh phí tổ chức sự kiện
(Công văn số 5007/TCT-CS)

Theo hướng dẫn tại văn bản này, đối với khoản doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ) thì phải sử dụng hóa đơn GTGT; đối với các khoản thu, chi hộ liên quan đến tổ chức sự kiện không phải là hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì sử dụng Phiếu thu tiền và hạch toán theo dõi riêng các khoản thu hộ, cho hộ nêu trên, không được hạch toán chung vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

blue-check 5/9/2006 Quy định về thủ tục nhờ thu hối phiếu qua người thu hộ English attachment
(Quyết định số 44/2006/QĐ-NHNN)

Quy định này điều chỉnh thủ tục giao nhận, kiểm tra, kiểm soát, xuất trình, thanh toán, xử lý các trường hợp bị từ chối, không được thanh toán, bị mất hối phiếu đòi nợ và hối phiếu nhận nợ (sau đây gọi chung là hối phiếu) khi nhờ thu qua người thu hộ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Riêng các quan hệ hối phiếu có yếu tố nước ngoài, việc áp dụng các điều ước và tập quán thương mại quốc tế trong nhờ thu hối phiếu được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Các công cụ chuyển nhượng. Quy định này áp dụng cho các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác được phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm dịch vụ thu hộ hối phiếu, Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hối phiếu nhờ thu qua người thu hộ.

THAM KHẢO
blue-check 15/8/2023 Thu hộ - chi hộ giữa các công ty liên kết có cần khai báo?
(Công văn số 59257/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty có ủy quyền cho Công ty liên kết ký hợp đồng dịch vụ tư vấn trước khi thành lập thì khi Công ty liên kết chuyển giao lại giá trị hợp đồng tư vấn này cho Công ty chỉ phát sinh giao dịch thu hộ, chi hộ và không thuộc các giao dịch liên kết phải kê khai theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP . Read more

Tuy nhiên, trường hợp giữa Công ty và Công ty liên kết có phát sinh giao dịch mua, bán, trao đổi thì các giao dịch này là giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 132/2020/NĐ-CP .

blue-check 26/12/2022 Thu hộ tiến bán nhà tái định cư sẽ phải kê khai vào Mẫu 04/GTGT
(Công văn số 4907/TCT-KK)

Theo Công văn này, trường hợp Trung tâm quản lý nhà được Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng giao thay mặt ký hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn và thu hộ khoản tiền bán căn hộ tái định cư từ người mua thì Trung tâm phải kê khai riêng tiền thuế GTGT đã thu hộ vào tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT ban hành kèm Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

blue-check 13/9/2022 Không phải kê khai giao dịch liên kết đối với khoản chi hộ, thu hộ English attachment
(Công văn số 45095/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp trước khi thành lập, công ty có ủy quyền cho công ty mẹ chi hộ các khoản chi phí liên quan đến việc thành lập thì những hóa đơn, chứng từ nhờ chi hộ mang tên của công ty mẹ vẫn được coi là chứng từ hợp lý, hợp lệ để hạch toán (nếu đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ). Read more

Đối với giao dịch nhờ chi hộ, thu hộ giữa công ty và công ty mẹ, không thuộc các giao dịch liên kết phải kê khai theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP .

blue-check 28/7/2022 Khoản thu hộ được miễn khai nộp thuế GTGT
(Công văn số 36814/CTHN-TTHT)

Theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , đối với các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở thu hộ thì được miễn kê khai, nộp thuế GTGT. Xem thêm

Về lập hóa đơn điện tử, theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh khi bán hàng hóa, dịch vụ đều phải lập hóa đơn và ghi đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

blue-check 30/6/2022 Hóa đơn thu hộ cước tàu biển phải ghi rõ ký hiệu về thuế suất GTGT English attachment
(Công văn số 7585/CTTPHCM-TTHT)

Theo Cục Thuế Tp. HCM, hóa đơn điện tử mà các công ty đại lý tàu biển thu hộ cho hãng tàu nước ngoài phải đáp ứng quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 . Theo đó, thuế suất GTGT phải xác định tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ (cách ghi các loại ký hiệu thuế suất tham khảo Phụ lục V Quyết định 1450/QĐ-TCTstatus2

blue-check 23/6/2022 UBND phường/xã sẽ ngừng thu hộ BHXH, BHYT
(Công văn số 2079/UBND-VX)

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022, UBND TP. HCM thông báo sẽ dừng hoạt động Điểm thu BHXH, BHYT tại UBND các phường, xã, thị trấn và chuyển sang Điểm thu của Tổ chức dịch vụ đã ký hợp đồng đại lý với cơ quan BHXH. Xem thêm

Danh sách Điểm thu mới sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các phường, xã, thị trấn và các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết rõ. Trong đó, mỗi phường/xã/thị trấn sẽ có ít nhất 01 Điểm thu để tạo thuận lợi cho người dân.

Việc chuyển đổi Điểm thu từ UBND phường/xã/thị trấn sang Điểm thu của Tổ chức dịch vụ sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

blue-check 8/4/2021 Chi phí thành lập công ty nhờ chi hộ có được chấp nhận?
(Công văn số 3312/CTTPHCM-TTHT)

Trường hợp Công ty nhờ Công ty mẹ ở nước ngoài thanh toán hộ các chi phí phát sinh trước khi thành lập, sau đó hoàn trả lại đúng số nhờ chi hộ, nếu đáp ứng quy định tại điểm b khoản 12 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì vẫn được khấu trừ thuế đầu vào và hạch toán chi phí.

blue-check 8/12/2020 Về việc khai nộp thuế GTGT đối với hoa hồng thu hộ phí BVMT
(Công văn số 5220/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoa hồng thu hộ phí BVMT của công ty cấp nước.

blue-check 9/1/2017 Về khoản thu hộ, chi hộ
(Công văn số 842/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc của Trường đại học thủ đô Hà Nội liên quan đến khoản thu hộ, chi hộ.

blue-check 29/1/2015 Về việc kê khai các khoản chi hộ cho phía nước ngoài
(Công văn số 356/TCT-CS)

Văn bản trả lời Công ty TNHH Sanyo Trading (Việt Nam) về việc kê khai các khoản chi hộ cho phía nước ngoài

blue-check 25/7/2014 Về việc lập hóa đơn đối với các khoản chi hộ của đại lý vận tải
(Công văn số 2824/TCT-CS)

Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung ứng dịch vụ cảng biển với các đại lý cho các hãng vận tải nước ngoài mà các đại lý cung cấp được hợp đồng đại lý với các hãng vận tải nước ngoài thì Công ty lập hóa đơn cho các hãng vận tải nước ngoài đối với các khoản phí dịch vụ cung cấp các phương tiện phục vụ cho việc cập bến, xếp dỡ container trong phạm vi Cảng, chi phí xếp container lên Tàu và dỡ container từ Tàu, chi phí tiếp nhận, bàn giao, vận chuyển, xử lý, phân loại, sắp xếp và lưu bãi container, đảo chuyển container trên Tàu ... mà đại lý thực hiện chi hộ cho các hãng vận tải nước ngoài. Xem thêm

Đối với dịch vụ vệ sinh container, giám sát container, bảo dưỡng và sửa chữa container, lưu kho, lưu bãi áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

XEM THÊM
blue-check 13/12/2021 Về cách lập hóa đơn thu hộ cước vận tải quốc tế
(Công văn số 53947/CTHN-TTHT)

Trả lời vướng mắc về cách lập hóa đơn thu hộ cước vận tải quốc tế, Cục thuế TP. Hà Nội yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 31300/CTHN-TTHT ngày 11/8/2021.

blue-check 3/9/2019 Về thuế đối với cá nhân thu hộ tiền cho thuê chỗ bán hàng tại chợ
(Công văn số 3496/TCT-DNNCN)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc khai nộp thuế của cá nhân thực hiện dịch vụ thu hộ phí cho thuê chỗ bán hàng tại chợ.

blue-check 28/12/2018 Về việc lập hóa đơn khi thu hộ phí vệ sinh môi trường
(Công văn số 85734/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc lập hóa đơn khi thu hộ phí vệ sinh môi trường.

blue-check 30/10/2018 Về xuất hóa đơn thu hộ tiền điện
(Công văn số 72369/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc xuất hóa đơn thu hộ tiền điện.

blue-check 19/3/2018 Về việc khai thuế đối với khoản thu hộ
(Công văn số 10385/CT-TTHT)

Văn bản trả lời về việc lập hóa đơn và kê khai thuế đối với khoản thu hộ phí thu gom, vận chuyển rác thải.

blue-check 14/7/2016 Về việc lập hóa đơn thu hộ phí bảo hiểm
(Công văn số 6704/CT-TTHT)

Trường hợp Công ty ký hợp đồng bảo hiểm với khách hàng nhưng không trực tiếp thu phí mà giao các đại lý (Công ty bảo hiểm) thu hộ thì việc lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 09/2011/TT-BTC

blue-check 23/12/2015 Về việc lập hóa đơn khi thu hộ phí bảo hiểm
(Công văn số 13475/CT-TTHT)

Trả lời vướng mắc về việc lập hóa đơn khi thu hộ phí bảo hiểm, Cục thuế TP.HCM yêu cầu thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 09/2011/TT-BTC

blue-check 2/12/2015 Về việc lập hóa đơn, chứng từ đối với khoản thu hộ, chi hộ
(Công văn số 11991/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Siemens liên quan đến việc lập hóa đơn, chứng từ đối với khoản thu hộ, chi hộ

blue-check 7/8/2015 Về việc lập hóa đơn thu hộ tiền bán nhà đất tái định cư
(Công văn số 7077/CT-TTHT)

Văn bản trả lời Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Huyện Bình Chánh về việc lập hóa đơn khi thu hộ tiền bán nhà đất tái định cư

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 27/2/2023 Khoản chi hộ cho nhân viên có được chấp nhận?
(Công văn số 7973/CTHN-TTHT)

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, khoản thu hộ, chi hộ cho người thân của nhân viên không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty thì không được tính vào chi phí hợp lý theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check 31/1/2023 Các lưu ý về kê khai thuế khi thu hộ cước cho hãng vận tải nước ngoài English attachment
(Công văn số 244/TCT-KK)

Tổng cục Thuế lưu ý, kể từ ngày 1/1/2021, khi phát sinh hoạt động thu hộ cước dịch vụ cho hãng vận tải nước ngoài, doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế TNDN theo các quy định sau: Xem thêm

- Về thuế GTGT, khai thuế theo quy định đối với nhà thầu nước ngoài tại điểm n khoản 4, điểm e khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Biểu mẫu khai thuế GTGT sử dụng tờ khai mẫu số 01/NTNN (khi khai theo tháng hoặc từng lần phát sinh) và mẫu số 02/NTNN khi kết thúc hợp đồng và các phụ lục, tài liệu đính kèm theo quy định tại điểm b.1, điểm e khoản 3 Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 (đối với kỳ tính thuế năm 2021); theo quy định tại điểm 13.2, 13.5 Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 và mục XI Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 (đối với kỳ tính thuế từ năm 2022).

- Về thuế TNDN, thực hiện tạm nộp thuế hàng quý và khai quyết toán năm theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP (sửa đổi điểm g khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ) và điểm 13.5 Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Biểu mẫu quyết toán thuế TNDN là tờ khai quyết toán mẫu số 01/VTNN và các phụ lục đính kèm theo quy định tại mục XI Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .