LuatVietnam

blue-check Thu nhập từ đầu tư mở rộng có thể chọn hưởng ưu đãi riêng hoặc theo dự án ban đầu English attachment

Công văn số 17836/CTHN-TTHT ngày 4/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng (5 trang)
Posted: 12/4/2023 11:27:49 AM | Latest updated: 18/4/2023 2:56:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5681 | Vietlaw: 607
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty tăng vốn để đầu tư phát triển, mở rộng quy mô sản xuất của dự án đang hoạt động tại khu công nghiệp (không thuộc địa bàn đô thị), nếu dự án này đáp ứng một trong ba tiêu chí về dự án đầu tư mở rộng quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế (thuế suất, thời gian miễn, giảm thuế) theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại hoặc áp dụng thời gian miễn, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại bằng với thời gian miễn, giảm thuế của dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc cùng lĩnh vực ưu đãi.

Nếu Công ty chọn hưởng ưu đãi bằng với thời gian miễn, giảm thuế của dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc cùng lĩnh vực ưu đãi thì thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại được xác định thời gian miễn, giảm thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 và Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5681

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu