LuatVietnam

blue-check Thu nhập từ đầu tư mở rộng có thể chọn hưởng ưu đãi riêng hoặc theo dự án ban đầu English attachment

Công văn số 17836/CTHN-TTHT ngày 4/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng (5 trang)
Posted: 12/4/2023 11:27:49 AM | Latest updated: 18/4/2023 2:56:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5681 | Vietlaw: 607
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty tăng vốn để đầu tư phát triển, mở rộng quy mô sản xuất của dự án đang hoạt động tại khu công nghiệp (không thuộc địa bàn đô thị), nếu dự án này đáp ứng một trong ba tiêu chí về dự án đầu tư mở rộng quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế (thuế suất, thời gian miễn, giảm thuế) theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại hoặc áp dụng thời gian miễn, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại bằng với thời gian miễn, giảm thuế của dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc cùng lĩnh vực ưu đãi.

Nếu Công ty chọn hưởng ưu đãi bằng với thời gian miễn, giảm thuế của dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc cùng lĩnh vực ưu đãi thì thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại được xác định thời gian miễn, giảm thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 và Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5681

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV17836_04042023CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế TNDN

blue-check Về việc xác định thu nhập được ưu đãi thuế đối với dịch vụ vận tải
blue-check Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư có được miễn tính thuế đầu tư vốn? English attachment
blue-check Thu nhập từ đầu tư mở rộng có thể chọn hưởng ưu đãi riêng hoặc theo dự án ban đầu English attachment
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 vẫn được ưu đãi thuế English attachment
blue-check Chuyển đổi kỳ tính thuế trong năm 2021, xác định 30% thuế TNDN được giảm thế nào?
blue-check Dự án hưởng ưu đãi thuế phải đáp ứng thủ tục về đầu tư English attachment
blue-check Chuyển đổi doanh nghiệp không được áp dụng ưu đãi thuế theo diện dự án đầu tư mới English attachment
blue-check Chưa phải trích nộp thuế TNDN đối với khoản lãi dự thu
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi thế nào?
blue-check Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế 4 năm và giảm thuế 9 năm
blue-check Các khoản thu nhập được ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm
blue-check Lãi ngân hàng chỉ phải nộp thuế TNDN khi thực tế đã thu
blue-check Cho phép điều chỉnh tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN từ kỳ tính thuế 2021
blue-check Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN nhiều nhất năm 2021 English attachment
blue-check Cách xác định năm đầu tiên hưởng ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN English attachment
blue-check Không có chính sách ưu đãi thuế riêng cho Quỹ bảo hiểm vi mô
blue-check Các khoản thu nhập được miễn giảm thuế TNDN khi đầu tư dự án trong lĩnh vực ưu đãi English attachment
blue-check Không được giảm 30% thuế TNDN 2021 nếu năm 2019 không có doanh thu
blue-check Truy nộp thuế TNDN do không sử dụng hết quỹ KH&CN phải trả thêm tiền lãi
blue-check Không áp dụng điều kiện "doanh thu giảm" khi xét giảm thuế TNDN 2021 cho cơ sở mới thành lập