LuatVietnam

Thu nhập từ quản lý khoản vay có phải nộp thuế?

Cập nhật 28/10/2022 | Đăng tải: LVN.5570

hoi Võ Văn Lân (Quảng Nam)
Tôi tham khảo Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 8/2/2017 của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Theo đó, tại Khoản 7, Điều 5 về quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay có nội dung: "Trích phí chi cho công tác chỉ đạo, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp, các Sở, ngành, đơn vị liên quan đến hoạt động cho vay bằng nguồn vốn NHCSXH nhận ủy thác từ ngân sách địa phương. Mức trích tối đa không quá 15% số tiền lãi thu được. UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tỷ lệ hưởng cho các đơn vị liên quan;".
Theo đó, UBND tỉnh tôi đã có quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Trong đó có quy định tỷ lệ trích cho cơ quan tài chính (tỉnh, huyện là 2%), cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội (tỉnh, huyện) là 3% (Sở Tài chính, Phòng Tài chính cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện)
Khoản chi phí quản lý có phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 5% theo các quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

luat Cục Thuế tỉnh Quảng Nam:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính:

Tại Khoản 1, Điều 2 quy định về người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

"1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

… b) Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực.

… e) Tổ chức khác ngoài các tổ chức nêu tại các Điểm a, b, c và d, Khoản 1 Điều này có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ, có thu nhập chịu thuế".

Tại Khoản 2, Điều 4 quy định về xác định thu nhập tính thuế:

"2. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác".

Tại Điều 7 quy định về thu nhập khác.

Tại Khoản 9, Điều 8 quy định thu nhập được miễn thuế:

"9. Thu nhập liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ hoạt động tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu; thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH;… và Quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật, các quỹ này được thành lập và có cơ chế chính sách hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp các đơn vị phát sinh các khoản thu nhập khác ngoài các khoản thu nhập từ hoạt động có thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao phải tính và nộp thuế theo quy định".

Tại Khoản 7, Điều 5 Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 8/2/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác quy định:

"7. Quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay

a) NHCSXH quản lý và hạch toán số tiền lãi thu được từ hoạt động cho vay bằng nguồn vốn ngân sách địa phương vào thu nhập của NHCSXH và quản lý, sử dụng theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên sau:

… Trích phí chi cho công tác chỉ đạo, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp, các Sở, ngành, đơn vị liên quan đến hoạt động cho vay bằng nguồn vốn NHCSXH nhận ủy thác từ ngân sách địa phương. Mức trích tối đa không quá 15% số tiền lãi thu được. UBND cấp tỉnh quy định cụ thể tỷ lệ được hưởng cho các đơn vị liên quan;".

Căn cứ các quy định trên, thu nhập từ hoạt động tín dụng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH là thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp NHCSXH trích từ khoản thu nhập này để chi cho các Sở, ngành và các đơn vị hành chính nhà nước có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ được giao (theo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của UBND tỉnh), thì khoản tiền này không phải là khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập khác nên không phải tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Thuế TNDN

otvet Thu nhập từ quản lý khoản vay có phải nộp thuế?
otvet Dời công ty ra khỏi địa bàn khó khăn sẽ bị cắt ưu đãi thuế TNDN
otvet Cách xác định doanh thu hưởng ưu đãi cho chi nhánh phụ thuộc ngoài tỉnh
otvet Cùng lúc đáp ứng nhiều ưu đãi thuế, được chọn ưu đãi có lợi nhất
otvet Bổ sung ngành nghề kinh doanh, có được hưởng ưu đãi theo dự án ban đầu?
otvet Doanh thu từ thanh lý tài sản và cho vay không được miễn giảm thuế TNDN
otvet Doanh nghiệp mới thành lập năm 2021 nếu doanh thu dưới 200 tỷ sẽ được giảm 30% thuế
otvet Hoạt động thương mại tại địa bàn khó khăn có được ưu đãi thuế?
otvet Tạm nộp thuế 3 quý đầu theo đúng doanh thu thực tế nhưng thấp hơn 75% quyết toán năm, có bị phạt?
otvet Số thuế TNDN tạm nộp 3 quý đầu nếu thấp hơn 75% quyết toán sẽ bị phạt chậm nộp
otvet Có được lựa chọn kỳ tính thuế hưởng ưu đãi?
otvet Chi nhánh cũng được giảm thuế TNDN năm 2020 nếu đáp ứng đủ điều kiện
otvet "Lãi tiền gửi" có được hưởng ưu đãi thuế TNDN?
otvet Doanh thu xét giảm thuế TNDN có bao gồm hàng điều chuyển nội bộ?
otvet Doanh thu xét giảm thuế TNDN năm 2020 tính cả tiền dịch vụ
otvet Doanh nghiệp nào được giảm thuế năm 2020?
otvet Dịch vụ lắp đặt khai thuế TNDN vào thời điểm nào?
otvet Từ 5/12/2020, thuế TNDN tạm nộp của 3 quý đầu không được ít hơn 75% quyết toán
otvet Giảm 30% thuế TNDN năm 2020: tính trước hay sau khi chuyển lỗ?
otvet Mất sổ sách kế toán do bão, nếu không phục hồi lại sẽ bị ấn định thuế