LuatVietnam

blue-check Thu nhập từ trồng trọt được ưu đãi thuế TNDN

Công văn số 3374/TCT-CS ngày 8/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (2 trang)
Posted: 6/9/2023 8:17:24 AM | Latest updated: 6/9/2023 5:35:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5777
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, thu nhập từ hoạt động trồng trọt thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Điều 8, Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

Trường hợp doanh nghiệp vừa có hoạt động trồng trọt thuộc diện được ưu đãi thuế, vừa cung cấp hoạt động chăm sóc cây không thuộc diện ưu đãi thuế thì phải hạch toán riêng thu nhập của các hoạt động này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5777

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu