LuatVietnam

Thủ tục cấp HĐĐT có mã cho cá nhân kinh doanh

Cập nhật 25/7/2022 | Đăng tải: LVN.5501

hoi Trần Thị Hồng Phượng (Nha Trang)
Việc cơ quan thuế chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử hiện đang gây khó khăn cho người nộp thuế vì thời gian xử lý hồ sơ lâu, chưa kể đến thông báo hồ sơ không hợp lệ và phải nộp lại thì người nộp thuế tiếp tục chờ.
Người nộp thuế có thể được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh được không?

luat Chi cục Thuế TP. Nha Trang, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa:

Tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định, áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

"2. Quy định về cấp và kê khai xác định nghĩa vụ thuế khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh như sau:

a) Loại hóa đơn cấp theo từng lần phát sinh

a.1) Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng trong các trường hợp:

- Hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại Khoản 4, Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng;…".

Tại Điều 12 Quyết định số 1447/QĐ-TCT ngày 5/10/2021 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình quản lý hóa đơn điện tử như sau:

"Điều 12. Tiếp nhận, xử lý và cấp mã đối với hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

… 2. Đối chiếu và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn có mã cơ quan thuế theo lần phát sinh:

Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ khi cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn có mã theo lần phát sinh, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu thực hiện đối chiếu và hướng dẫn người nộp thuế để bảo đảm:

- Người nộp thuế gửi đề nghị cấp hóa đơn có mã đến đúng cơ quan thuế.

- Trạng thái mã số thuế của người nộp thuế khác trạng thái 06.

- Người nộp thuế thuộc trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

- Thông tin trên Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận hóa đơn khớp đúng với thông tin trên Mẫu số 06/ĐN-PSĐT.

- Hướng dẫn người nộp thuế đăng ký bổ sung hồ sơ cấp mã số thuế theo quy định pháp luật trong trường hợp người nộp thuế chưa có mã số thuế.

- Đối với trường hợp người nộp thuế đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, bộ phận tiếp nhận dữ liệu đối chiếu thêm hồ sơ của bộ phận quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế chuyển sang.

Khi hồ sơ của người nộp thuế đáp ứng các nội dung nêu trên, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các thủ tục khai, nộp thuế theo quy định. Bộ phận tiếp nhận dữ liệu chuyển hồ sơ khai thuế đến bộ phận xử lý hồ sơ khai thuế (trừ trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai thuế theo phương thức điện tử).

3. Trình, phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn có mã cơ quan thuế theo lần phát sinh:

Khi người nộp thuế bổ sung chứng từ nộp thuế, ngay trong ngày làm việc, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu đối chiếu thông tin chứng từ nộp thuế bảo đảm khớp đúng loại thuế, số tiền thuế mà người nộp thuế phải nộp theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không nộp thuế theo phương thức điện tử và nhận chứng từ giấy thì công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu thực hiện lưu trữ bản chụp chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước sau khi đối chiếu với bản gốc của người nộp thuế lưu giữ.

Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ khi người nộp thuế bổ sung đầy đủ chứng từ nộp thuế, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu trình phụ trách bộ phận phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh. Phụ trách bộ phận xem xét và trình thủ trưởng cơ quan thuế (hoặc người được thủ trưởng cơ quan thuế phân công, ủy quyền) duyệt hồ sơ cấp hóa đơn có mã theo lần phát sinh. Thủ trưởng cơ quan thuế (hoặc người được thủ trưởng cơ quan thuế phân công, ủy quyền) phê duyệt đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh. Công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu cấp mã cho hồ sơ của người nộp thuế và cấp tài khoản cho người nộp thuế sử dụng để lập hóa đơn trực tiếp trên Cổng điện tử (trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản sử dụng Cổng điện tử). Tài khoản và mã hồ sơ được gửi đến địa chỉ thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại của người nộp thuế đăng ký trên Mẫu số 06/ĐN-PSĐT.

Trường hợp chứng từ nộp thuế không hợp lệ, trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ của người nộp thuế, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu lập thông báo phản hồi về hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 01-1/QTr-HĐĐT, trong đó ghi rõ lý do không chấp nhận hồ sơ, chuyển phụ trách bộ phận phê duyệt. Phụ trách bộ phận xem xét, phê duyệt và trình thủ trưởng cơ quan thuế hoặc người được ủy quyền ký ban hành thông báo Mẫu số 01-1/QTr-HĐĐT. Thủ trưởng cơ quan thuế (hoặc người được thủ trưởng cơ quan thuế phân công, ủy quyền) phê duyệt, ký thông báo theo Mẫu số 01-1/QTr-HĐĐT. Công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện ban hành thông báo Mẫu số 01-1/QTr-HĐĐT . Công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu gửi thông báo cho người nộp thuế (gửi bản giấy đối với trường hợp người nộp thuế nộp bản giấy, Hệ thống hóa đơn điện tử tự động gửi cho người nộp thuế đối với trường hợp người nộp thuế nộp theo phương thức điện tử).

4. Tiếp nhận và xử lý hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh:

Người nộp thuế sử dụng tài khoản trên Cổng điện tử để lập hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh.

Chậm nhất đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ khi người nộp thuế gửi hóa đơn điện tử, bộ phận tiếp nhận dữ liệu đối chiếu thông tin hóa đơn điện tử đề nghị cấp mã với hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn có mã theo từng lần phát sinh. Trường hợp thông tin khớp đúng, bộ phận tiếp nhận dữ liệu thực hiện xác nhận để Hệ thống hóa đơn điện tử tự động cấp mã theo quy định tại Điều 9 Quy trình này. Trường hợp thông tin không khớp đúng, bộ phận tiếp nhận dữ liệu lập thông báo theo Mẫu số 01-1/QTr-HĐĐT theo quy định tại khoản 3 Điều này và gửi cho người nộp thuế".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp bà Trần Thị Hồng Phượng là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán muốn cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 12 Quyết định số 1447/QĐ-TCT thì sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh theo đúng thời hạn quy định.

Hiện nay, Chi cục Thuế TP. Nha Trang đang tập trung nhân lực để giải quyết các hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh của hộ kinh doanh bảo đảm theo quy định.

Chi cục Thuế TP. Nha Trang trả lời cho bà Trần Thị Hồng Phượng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn trên và hướng dẫn tại văn bản này.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Hóa đơn

otvet Không phải nộp báo cáo hóa đơn khi sử dụng HĐĐT mới
otvet Thủ tục cấp HĐĐT có mã cho cá nhân kinh doanh
otvet Hóa đơn đầu vào phát sinh sau 1/7/2022 có được chấp nhận nếu vẫn dùng mẫu cũ?
otvet Tem, vé có bắt buộc áp dụng hình thức điện tử kể từ 1/7/2022?
otvet Hóa đơn ghi sai các chỉ tiêu không bắt buộc, xử lý thế nào?
otvet Có được sử dụng đồng thời nhiều phần mềm lập HĐĐT?
otvet Cách xuất HĐĐT điều chỉnh giảm số lượng bán ra
otvet Tên công ty trên hóa đơn có được viết tắt chữ "và" thành "&"?
otvet Hóa đơn chưa ghi giảm (2%) thuế được phép xử lý như hóa đơn có sai sót
otvet Không có lựa chọn cho phép sử dụng hóa đơn điện tử loại cũ (không có mã của cơ quan Thuế)
otvet Có thể ký số hóa đơn sau thời điểm lập
otvet Phát hiện HĐĐT sai sót trước khi cấp mã, được xuất lại mà không cần thông báo với thuế
otvet Phí đường bộ có thể lập hóa đơn gộp theo tháng
otvet Tên hóa đơn điện tử đặt như thế nào?
otvet Thời điểm chuyển đổi sang HĐĐT được căn cứ theo thông báo của cơ quan thuế
otvet Hộ kinh doanh sử dụng phần mềm nào để lập HĐĐT?
otvet Chậm chuyển dữ liệu HĐĐT cho cơ quan thuế bị phạt từ 2 - 20 triệu đồng
otvet Bảng dữ liệu HĐĐT gửi cơ quan thuế có sai sót, điều chỉnh thế nào?
otvet Những điểm mới về xử phạt hóa đơn kể từ 1/1/2022
otvet Có được tạo mẫu hóa đơn riêng cho hàng hóa chịu và không chịu thuế GTGT?