LuatVietnam

blue-check Thủ tục đăng ký người phụ thuộc từ 1/1/2023

Quyết định số 40/QĐ-BTC ngày 13/1/2023 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chỉnh được sửa đổi bổ sung trong lĩnh lực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (14 trang)
Posted: 31/1/2023 8:43:54 AM | Latest updated: 6/2/2023 12:22:25 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5630
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 02 thủ tục được sửa đổi từ ngày 1/1/2023 theo Thông tư 79/2022/TT-BTC, gồm:

1. Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (đã được công bố tại số thứ tự 59 mục II phần II Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 22/7/2022).

2. Cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đối với công chức hải quan đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc (đã được công bố tại số thứ tự 1 mục 1 Phần I Quyết định số 1325/QĐ-BTC ngày 5/8/2019).

Cần lưu ý, đối với cá nhân nộp thuế qua tổ chức trả thu nhập thì lập 02 bộ hồ sơ đăng ký NPT gửi đến tổ chức trả thu nhập chậm nhất là trước thời hạn khai thuế (hoặc trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập). Trong đó, tổ chức trả thu nhập giữ 01 bộ và nộp 01 bộ cho cơ quan thuế cùng thời điểm nộp tờ khai thuế TNCN của kỳ khai thuế đó (hoặc khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN).

Đối với cá nhân trực tiếp khai nộp thuế thì tự nộp hồ sơ đăng ký NPT đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế TNCN của kỳ khai thuế đó hoặc khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Riêng những NPT khác (anh, chị, em ruột; ông, bà nội ngoại; cô, dì...) quy định tại tiết d.4 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 thì thời hạn đăng ký chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế.

Ngoài ra, trong thời gian tính giảm trừ gia cảnh, nếu có thay đổi (tăng/giảm) về NPT hoặc thay đổi nơi làm việc thì người nộp thuế phải thực hiện lại việc đăng ký NPT (hồ sơ, thời hạn, thủ tục thực hiện như đăng ký NPT lần đầu).

Chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký NPT lần đầu, cá nhân phải lập hồ sơ chứng minh NPT theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư 79/2022/TT-BTC, gửi đến tổ chức trả thu nhập hoặc cơ quan thuế nơi đã nộp mẫu đăng ký NPT lần đầu.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5630

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Người phụ thuộc

blue-check Tài liệu hướng dẫn đăng ký MST người phụ thuộc
blue-check Thủ tục đăng ký người phụ thuộc từ 1/1/2023
blue-check Sửa đổi quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc English attachment
blue-check Về điều kiện đăng ký ông bà, cô dì là người phụ thuộc
blue-check Về điều kiện đăng ký người phụ thuộc là cô ruột
blue-check Đăng ký cha mẹ đẻ làm người phụ thuộc không bắt buộc phải kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng
blue-check Đăng ký bà nội là người phụ thuộc phải có giấy xác nhận trách nhiệm nuôi dưỡng
blue-check Người lao động được tự khai số lượng người phụ thuộc
blue-check Cháu ruột nếu vẫn còn ba mẹ không được tính là người phụ thuộc
blue-check Điều kiện đăng ký em ruột là người phụ thuộc
blue-check Không cần nộp giấy xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
blue-check Người phụ thuộc là ông bà phải đăng ký trước ngày 31/12 của năm tính thuế
blue-check Điều kiện đăng ký anh ruột là người phụ thuộc
blue-check Miễn nộp giấy xác nhận thu nhập của người phụ thuộc
blue-check Dì ruột hay cậu ruột có được đăng ký là người phụ thuộc?
blue-check Điều kiện giảm trừ người phụ thuộc là cậu ruột bị khuyết tật
blue-check Người lao động tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc
blue-check Công ty chịu trách nhiệm khai bổ sung NPT cho người lao động đã ủy quyền quyết toán
blue-check Cháu ruột nếu còn cha mẹ không được tính là người phụ thuộc
blue-check Ông bà, anh em... chỉ tính là người phụ thuộc khi không còn nơi nương tựa