LuatVietnam

Thủ tục điều chỉnh giấy phép khi phát sinh chuyển nhượng vốn giữa các nhà đầu tư nước ngoài

Cập nhật 18/10/2022 | Đăng tải: LVN.5563

hoi Đào Thị Kim Hòa (Hà Nội)
Công ty tôi có 100% vốn đầu tư nước ngoài của nhà đầu tư A. Nay nhà đầu tư A chuyển nhượng toàn bộ vốn trong công ty cho nhà đầu tư nước ngoài B, đã có chấp thuận mua phần vốn góp và đã tiến hành thay đổi thành viên tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
Công ty muốn ghi nhận nhà đầu tư B trên Giấy chứng nhận đầu tư thì thủ tục như thế nào? Trường hợp này có phải là chuyển nhượng dự án không?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Khoản 19, Điều 3 Luật Đầu tư quy định nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Khoản 22, Điều 3 Luật Đầu tư quy định tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Khoản 1, Điều 23 Luật Đầu tư quy định tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

- Có tổ chức kinh tế quy định tại Điểm a Khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

- Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại Điểm a Khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Điều kiện, hình thức và thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp được quy định tại Điều 24, Điều 26 Luật Đầu tư và Điều 65, Điều 66 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Khoản 2, Điều 22 Luật Đầu tư quy định kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Khoản 2, Điều 41 Luật Đầu tư quy định nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Chuyển nhượng vốn

otvet Thủ tục điều chỉnh giấy phép khi phát sinh chuyển nhượng vốn giữa các nhà đầu tư nước ngoài
otvet Chi phí phát sinh do hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có được hạch toán?
otvet Người nước ngoài có được nhận tiền chuyển nhượng vốn góp bằng tài khoản VND?
otvet Bên nước ngoài chuyển nhượng vốn cho nhau, có được thanh toán vào tài khoản ở Việt Nam?
otvet Giao dịch góp vốn của doanh nghiệp không được dùng tiền mặt
otvet Chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần phải nộp những thuế nào?
otvet Công ty có thể thay mặt cổ đông khai nộp thay thuế chuyển nhượng cổ phần
otvet Cá nhân chuyển nhượng vốn góp cho nhau có thể trả bằng tiền mặt
otvet Thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn được quy định như thế nào?
otvet Doanh nghiệp bán lại phần vốn của mình sẽ phải nộp thuế TNDN với thuế suất 20%
otvet Khi nào thành viên công ty TNHH được chuyển nhượng vốn ra ngoài?
otvet Mua bán cổ phần không được thanh toán tiền mặt
otvet Khai thuế chuyển nhượng vốn căn cứ theo ngày ký hợp đồng hay ngày thanh toán?
otvet Bên nhận chuyển nhượng vốn phải nộp thuế thay nếu bên chuyển nhượng ở nước ngoài
otvet Chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp FDI vẫn không được thanh toán bằng ngoại tệ
otvet Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không bắt buộc theo mẫu của Sở Kế hoạch
otvet Bên mua và bán vốn góp đều ở nước ngoài, có chịu thuế chuyển nhượng vốn tại VN?
otvet Chỉ còn một thành viên sau chuyển nhượng vốn, bắt buộc chuyển loại hình công ty
otvet Chuyển nhượng cổ phần phải chịu thuế TNCN theo diện chuyển nhượng chứng khoán
otvet Chuyển nhượng vốn bằng ngoại tệ, áp dụng tỷ giá nào để tính thuế?