LuatVietnam

Thủ tục điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư công

Cập nhật 11/8/2023 | Đăng tải: LVN.5761

hoi Đặng Đức Thành
Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:
Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tại Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, thời gian thực hiện dự án 3 năm 2019-2021, tại Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thời gian thực hiện dự án là 3 năm 2019-2021. Do khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng chủ đầu tư thực hiện gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2022.
Dự án nêu trên có phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trong chủ trương đầu tư không? Hay dự án chỉ điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trong quyết định đầu tư dự án?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 91 Luật Đầu tư công, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân quyết định đầu tư chương trình, dự án phải quyết định đầu tư chương trình, dự án đúng chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phù hợp với khả năng cân đối vốn thuộc nguồn vốn cấp mình quản lý, theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong đầu tư và kết quả thẩm định.

Như vậy, trường hợp dự án điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phải thực hiện cả điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định đầu tư dự án theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 43 Luật Đầu tư công.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm