LuatVietnam

Thủ tục giao đất sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng

Cập nhật 9/8/2022 | Đăng tải: LVN.5516

hoi Không nêu tên
Năm 1998, Công ty được Ủy ban nhân dân Thành phố giao làm chủ đầu tư chợ đầu mối, năm 2021 và 2003 Công ty được tạm giao đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích qui hoạch chợ đầu mối. Công ty đã hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất được tạm giao trước khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành.
Nay, Công ty có được xem xét để được giao đất chính thức không, đề nghị hướng dẫn thủ tục xin giao đất chính thức?

luat Sở Tài Nguyên và Môi trường TP. HCM:

Tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đấtKế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;

b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Tại Điều 3 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Người xin giao đất, thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm:

a) Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đaivà Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án;

d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.

Theo quy định pháp luật đất đai 2013, căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo trình bày: Công ty được Ủy ban nhân dân Thành phố giao làm chủ đầu tư chợ đầu mối, năm 2001 và 2003 Công ty được tạm giao đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích qui hoạch chợ đầu mối. Công ty đã hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất được tạm giao. Công ty đề nghị hướng dẫn thủ tục xin giao đất chính thức. Do đó, để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố đối với hồ sơ nêu trên của Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

+ Công ty liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để lập thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của Luật đầu tư.

+ Liên hệ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất thực hiện dự án để đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm cơ sở thẩm định trình phê duyệt theo quy định.

Sau khi Công ty được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được phê duyệt trong đó có dự án chợ đầu mối nêu trên của Công ty, đề nghị Công ty nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường với các thành phần hồ sơ quy định tại Điều 3 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường trình, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

Xem thêm

Nhà đất

otvet Thế nào là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép?
otvet Cách nào đòi lại đất cho con mượn xây nhà?
otvet Những giấy tờ cần nộp khi xin cấp lại sổ đỏ bị mất
otvet Tự ý san lấp đất ở có bị phạt?
otvet Thủ tục đổi sổ đỏ sang mẫu mới
otvet Điều kiện mua nhà tại Việt Nam đối với người nước ngoài
otvet Làm thủ tục sang tên thế nào nếu không có sổ đỏ?
otvet Thủ tục giao đất sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng
otvet Thủ tục gia hạn thuê đất thực hiện dự án
otvet Sai số CMND trên sổ đỏ chỉ cần đính chính lại
otvet Điều kiện được bồi thường khi bị thu hồi đất
otvet Trường hợp nào được đền bù đất tái định cư?
otvet Trường hợp nào đất không có giấy tờ vẫn được cấp sổ đỏ?
otvet Sổ đỏ do vợ hoặc chồng đứng tên riêng có được coi là tài sản chung?
otvet Điều kiện hợp thửa đất của vợ chồng
otvet Đất thương mại, dịch vụ không xây dựng có bị thu hồi?
otvet Thủ tục cấp quyền sử dụng đất lần đầu như thế nào?
otvet Một mình vợ đứng tên sổ hồng có cần giấy ủy quyền của chồng?
otvet Thủ tục tặng cho một phần thửa đất
otvet Đất đang tranh chấp có được chuyển mục đích sử dụng?