LuatVietnam

blue-check Thủ tục miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Hà Nội

Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội (4 trang)
Posted: 3/4/2023 9:41:05 AM | Latest updated: 3/4/2023 10:57:49 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5674
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục Xử lý miễn lãi đối với các khoản lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Hà Nội. Chi tiết xem Phụ lục 1 đính kèm.

Các thủ tục sau đây được công bố bãi bỏ tại Phụ lục 2:

1. Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

2. Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

3. Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục hành chính số 31, 32, 33 mục III, phần A Phụ lục kèm theo Quyết định số 2389/QĐ-UBNDstatus2 ngày 10/6/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 28-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5674

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Sửa đổi thẩm quyền phê duyệt và thẩm định dự án đầu tư công tại Tp. HCM
blue-check Thủ tục phê duyệt dự án đầu tư công thuộc quyền quyết định đầu tư của UBND TP. Hà Nội
blue-check Thủ tục phê duyệt dự án đầu tư công do UBND Tp. Hà Nội quyết định đầu tư
blue-check Các lưu ý khi lập Báo cáo kết quả đầu tư vốn nhà nước năm 2022
blue-check Các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước
blue-check Doanh nghiệp có vốn nhà nước cần khẩn trương nộp báo cáo tài chính năm 2022
blue-check Bỏ yêu cầu kiểm toán khi công bố BCTC giữa năm của doanh nghiệp nhà nước English attachment
blue-check Kế hoạch thoái vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 tại các công ty do Bộ xây dựng quản lý
blue-check Thủ tục miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Hà Nội
blue-check Sửa đổi quy chế quản lý và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp English attachment
blue-check Cấm chia nhỏ gói thầu và đội vốn bất hợp lý đối với dự án trọng điểm ngành giao thông
blue-check Dự kiến sẽ bỏ quy chế xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước tại Thông tư số 129/2015/TT-BTC
blue-check Hướng dẫn mới về đầu tư dự án PPP trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Sửa đổi quy định về phân loại nợ và trách nhiệm công bố thông tin khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp
blue-check Danh mục công ty nhà nước sẽ cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn 2022 - 2025 English attachment
blue-check Các dự án đầu tư công gây thất thoát vốn nhà nước sẽ bị điều tra, xử lý
blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Các giải pháp của TP. HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM