LuatVietnam

blue-check Thủ tục phê duyệt dự án đầu tư công thuộc quyền quyết định đầu tư của UBND TP. Hà Nội

Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố (5 trang)
Posted: 18/5/2023 1:11:21 PM | Latest updated: 19/5/2023 10:28:41 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5702
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 02 thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng áp dụng trên địa bàn TP. Hà Nội, gồm:

1. Phê duyệt/ phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết định đầu tư xây dựng công trình

2. Ban hành Chương trình, Kế hoạch, Đề án của UBND Thành phố để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành Xây dựng trên địa bàn Thành phố theo từng giai đoạn, hàng năm, đột xuất

Trong đó, thủ tục Phê duyệt/ phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết định đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn NSNN không có trong công bố thủ tục hành chính do Bộ Xây dựng ban hành, thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND Thành phố.

Nội dung cụ thể xem Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 16-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5702

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu