LuatVietnam

Thủ tục trích lục hồ sơ địa chính thực hiện như thế nào?

Cập nhật 30/3/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Phạm Xuân Duy (TPHCM)
Năm 2020, tôi mua 1 thửa đất tại xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (sổ hồng, có đất ở). Nay tôi cần bán thửa đất này. Từ tháng 6 đến nay tôi nhiều lần đề nghị trích lục sơ đồ đất thì đều được bộ phận một cửa trả lời là không thể trích lục do thửa đất này thuộc diện không phải là lộ giới quy hoạch nhà nước.
Tôi có hỏi qua tổng đài thì Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, có một số đường giao thông hình thành do người sử dụng đất tự chừa đường, tự nguyện trả đất cho nhà nước vào mục đích giao thông công cộng, một số đường giao thông không phù hợp quy hoạch.
Người chủ cũ đã làm hồ sơ hiến đất và trên bản đồ địa chính đã có đường nên tôi mới mua, giờ cơ quan chức năng lại trả lời là không phù hợp quy hoạch. Trường hợp này tôi phải làm thế nào?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Điều 12 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai quy định quy định

"Điều 12. Trình tự, thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

1. Việc nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

a) Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;

b) Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

c) Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

3. Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

4. Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện theo quy định sau:

a) Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

b) Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng".

Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT quy định:

"2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng Đăng ký đất đai.

Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính".

Theo quy định trên thì ông có thể yêu cầu trích lục hồ sơ địa chính tại cơ quan quản lý đất đai ở địa phương nơi có đất (Văn phòng Đăng ký đất đai), UBND cấp xã (đối với nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai) để được giải quyết theo quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm