LuatVietnam

blue-check Thực hiện dịch vụ cho công ty ở nước ngoài, khi nào được hưởng thuế GTGT 0%? English attachment

Công văn số 12772/CTHN-TTHT ngày 20/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế GTGT (3 trang)
Posted: 22/3/2023 11:08:33 AM | Latest updated: 23/3/2023 4:07:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5664 | Vietlaw: 603
LuatVietnam

Việc áp dụng thuế GTGT 0% đối với dịch vụ xuất khẩu vẫn đang thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 và Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 .

Theo đó, trường hợp Công ty thực hiện dịch vụ cho Công ty ở nước ngoài nếu dịch vụ này tiêu dùng ở ngoài Việt Nam theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 thì được hưởng thuế GTGT 0%.

Tuy nhiên, nếu dịch vụ cung cấp cho Công ty ở nước ngoài nhưng tiêu dùng ở Việt Nam thì không được hưởng thuế GTGT 0%.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5664

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV12772_20032023CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Sắp giảm thuế GTGT năm 2023
blue-check Dịch vụ quản lý tài sản xuất hóa đơn sau 31/12/2023 không được áp dụng thuế GTGT 8%
blue-check Nhập khẩu thiết bị điện tử gia dụng không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check [Dự thảo] Giảm 2% thuế GTGT năm 2023
blue-check Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi bán hàng, cung ứng dịch vụ cho khu PTQ
blue-check Thực hiện dịch vụ cho công ty ở nước ngoài, khi nào được hưởng thuế GTGT 0%? English attachment
blue-check Bàn giao công trình sau 31/12/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Dịch vụ cung ứng năm 2022 nhưng lập hóa đơn năm 2023 sẽ không được giảm thuế GTGT
blue-check Hóa đơn xuất trước 1/2/2022 và sau 31/12/2022 đều không được giảm thuế GTGT
blue-check Sản phẩm kim loại không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Gói thầu tư vấn hoàn thành sau 31/12/2022 không được giảm thuế GTGT
blue-check Hóa đơn phát hành sau năm 2022 không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Các hạng mục công trình áp dụng thuế suất GTGT khác nhau phải ghi rõ trên hóa đơn
blue-check Thuế suất GTGT trên hóa đơn trả hàng được ghi theo hóa đơn mua vào
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị tiếp tục giảm thuế GTGT trong năm 2023
blue-check Hóa đơn trả hàng được ghi theo thuế suất của hóa đơn mua vào
blue-check Công trình nghiệm thu sau 31/12/2022 không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thuế suất của hóa đơn trả hàng được căn cứ theo mức thuế của hóa đơn mua vào
blue-check Thuế GTGT của dịch vụ được xác định theo thời điểm lập hóa đơn
blue-check Máy cắt nhập khẩu có được giảm 2% thuế GTGT?