LuatVietnam

Lược đồ | Thuế ACFTA

Tổng số 10 bản ghi | Cập nhật đến: 30-Dec-2022

Thuế ACFTA dành cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước ASEAN và Trung Quốc, áp dụng C/O Form E

CHÍNH SÁCH
blue-check 30/12/2022 Biểu thuế ACFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
(Nghị định số 118/2022/NĐ-CP)

Thuế ACFTA dành cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước ASEAN và Trung Quốc. Xem thêm

Biểu thuế ACFTA giai đoạn 2022 - 2027 chỉ có duy nhất một cột "Thuế suất" áp dụng thống nhất từ ngày 30/12/2022 đến 31/12/2027.

Tuy nhiên, Biểu thuế còn có thêm cột "Nước không được hưởng ưu đãi", thể hiện tên những nước không được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Biểu thuế ACFTA.

Để hưởng thuế ACFTA, hàng nhập khẩu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: có tên trong Biểu thuế; được nhập khẩu từ các nước ASEAN và Trung Quốc; có C/O Form E.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 153/2017/NĐ-CPstatus1 ngày 27/12/2017.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 12/9/2019 Quy chế cấp C/O Form E (mới) English attachment
(Thông tư số 12/2019/TT-BCT)

Thông tư thay mới các Phụ lục gồm: Xem thêm

- Phụ lục I: Quy tắc cụ thể mặt hàng;

- Phụ lục II: Mẫu C/O mẫu E;

- Phụ lục III: Hướng dẫn kê khai C/O mẫu E xuất khẩu;

- Phụ lục IV: Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu E của Việt Nam.

Theo quy định mới tại Thông tư này, C/O Form E có thể có nhiều trang. Trường hợp C/O Form E có nhiều trang thì các trang tiếp theo cũng phải giống mẫu và có cùng chữ ký, con dấu, số tham chiếu như trang đầu tiên (Điều 19).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2019.

Thay thế Quyết định số 12/2007/QĐ-BTMstatus1 ngày 31/5/2007, Thông tư số 36/2010/TT-BCTstatus1 ngày 15/11/2010, Thông tư số 01/2011/TT-BCTstatus1 ngày 14/01/2011, Thông tư số 37/2011/TT-BCTstatus1 ngày 10/10/2011, Thông tư số 21/2014/TT-BCTstatus1 ngày 25/6/2014 và Thông tư số 14/2016/TT-BCTstatus1 ngày 05/8/2016.

HƯỚNG DẪN
blue-check 19/2/2019 Về điều kiện hưởng thuế ACFTA English attachment
(Công văn số 419/GSQL-GQ4)

Hàng hóa nhập khẩu nếu muốn hưởng thuế ACFTA cần phải đáp ứng đầy đủ quy tắc xuất xứ tại Thông tư 36/2010/TT-BCTstatus1 , Biểu thuế ACFTA (2018 - 2022) ban hành tại Nghị định 153/2017/NĐ-CPstatus1 và nguyên tắc xác định xuất xứ hàng hóa quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BTCstatus2 . Xem thêm

Về khác biệt mã số HS trên C/O so với mã số HS trên tờ khai hải quan, đã được quy định tại điểm (h) khoản 6 Điều 15 Thông tư 38/2018/TT-BTCstatus2 .

Ngoài ra, cơ quan Hải quan cần căn cứ thông tin khai báo về tên hàng hóa, mã số HS, mô tả hàng hóa khai trên tờ khai hải quan, C/O, các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) để xác định tính hợp lệ của C/O.

THAM KHẢO
blue-check 5/10/2020 Điều kiện chấp nhận C/O Form E cấp thay thế cho C/O lỗi English attachment
(Công văn số 2886/HQHCM-GSQL)

Theo Cục Hải quan TP. HCM, tại Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc và Thông tư 12/2019/TT-BCT không có quy định việc cấp thay thế đối với C/O Form E bị cấp lỗi. Do đó, cơ quan hải quan (Việt Nam) chỉ xem xét tính hợp lệ của C/O Form E cấp thay thế khi có thư thông báo từ cơ quan cấp C/O của Trung Quốc. Xem thêm

Trường hợp chưa có thư thông báo về việc cấp C/O thay thế của phía Trung Quốc, cơ quan hải quan (Việt Nam) sẽ không chấp nhận cho chủ lô hàng được nộp bổ sung C/O cấp thay thế cho C/O bị lỗi.

blue-check 26/8/2019 Thông báo thời điểm áp dụng C/O Form E mẫu mới English attachment
(Công văn số 5421/TCHQ-GSQL)

Văn bản hướng dẫn về thời điểm áp dụng C/O Form E mẫu mới quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 12/2019/TT-BCT . Xem thêm

Theo đó, đối với C/O Form E mới do Trung Quốc cấp được chấp nhận kể từ ngày 20/8/2019.

Đối với C/O Form E mới do các nước ASEAN cấp, được chấp nhận kể từ ngày 01/8/2019.

Đối với C/O Form E cũ, chấp nhận C/O cấp trước ngày 31/8/2019 trong thời gian còn hiệu lực, tuy nhiên không chấp nhận C/O cấp sau ngày 31/8/2019.

Việc kiểm tra C/O Form E mới để áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt, thực hiện theo cam kết của các nước ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất tại Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ACFTA (được nội luật hóa tại Thông tư 12/2019/TT-BCT ).

blue-check 18/4/2017 Lốp ô tô được hưởng thuế ACFTA 0% trong giai đoạn 2016-2018 English attachment
(Công văn số 1239/TXNK-PL)

Theo Biểu thuế ACFTA giai đoạn 2016-2018 ban hành kèm Nghị định 128/2016/NĐ-CPstatus1 thì mặt hàng Lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng, loại dùng cho xe và máy xây dựng hoặc xếp dỡ công nghiệp, có kích thước vành trên 61cm thuộc mã số 4011.94 (bao gồm các HS 4011.94.10, 4011.94.20, 4011.94.90) có thuế suất ACFTA là 0%. Xem thêm

Về trường hợp khác biệt mã số HS giữa C/O và tờ khai hải quan đã có hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 . Theo đó, nếu không ảnh hưởng đến bản chất xuất xứ hàng hóa thì sự khác biệt về mã số HS giữa C/O với tờ khai hải quan không phải là căn cứ từ chối C/O.

blue-check 1/2/2013 Mua bán qua trung gian vẫn được hưởng thuế ACFTA
(Công văn số 748/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại Thông tư 36/2010/TT-BCTstatus1 , việc mua bán qua bên trung gian thứ ba vẫn được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt ACFTA nếu hàng hóa và hồ sơ đáp ứng đầy đủ các quy định tại Thông tư 36/2010/TT-BCTstatus1 và Điều 2 Thông tư 162/2011/TT-BTCstatus1

XEM THÊM
stop-check 1/1/2018 Biểu thuế ACFTA (Asean - China) 2018 - 2022 English attachment
(Nghị định số 153/2017/NĐ-CPstatus1 )

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt này được gọi là Biểu thuế ACFTA, áp dụng với hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các nước ASEAN và Trung Quốc. Xem thêm

Biểu thuế cũng có 5 cột thuế suất, quy định mức thuế ACFTA tương ứng cho từng năm từ 2018 - 2022.

Ngoài ra, Biểu thuế còn có thêm cột Nước không được hưởng ưu đãi, dùng để chỉ hàng nhập khẩu từ những nước này sẽ không được hưởng thuế ACFTA giai đoạn 2018 - 2022.

Hàng nhập khẩu để được hưởng thuế ACFTA phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: có tên trong Biểu thuế; được nhập khẩu/vận chuyển trực tiếp từ các nước ASEAN hoặc Trung Quốc và có C/O Form E.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và bãi bỏ Nghị định số 128/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 01/09/2016.

stop-check 1/9/2016 Biểu thuế ACFTA giai đoạn 2016-2018 English attachment
(Nghị định số 128/2016/NĐ-CPstatus1 )

Biểu thuế ưu đãi đặc biệt này còn được gọi là Biểu thuế ACFTA, áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước ASEAN và Trung Quốc Xem thêm

Biểu thuế có 3 cột thuế suất áp dụng tương ứng cho 3 năm gồm, 2016, 2017 và 2018. Tuy nhiên, mức thuế suất giữa các năm nhìn chung không có thay đổi

Hàng nhập khẩu để được hưởng thuế suất ACFTA phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: có tên trong Biểu thuế; được nhập khẩu/vận chuyển trực tiếp từ các nước ASEAN và Trung Quốc; có C/O Form E

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016 và bãi bỏ Thông tư số 166/2014/TT-BTCstatus1 ngày 14/11/2014.

stop-check 1/1/2015 Biểu thuế ACFTA 2015 - 2018 English attachment
(Thông tư số 166/2014/TT-BTCstatus1 )

Để được hưởng thuế suất ACFTA theo Biểu thuế này, hàng nhập khẩu bắt buộc phải có C/O Form E và được vận chuyển thẳng từ các 9 nước ASEAN (gồm: Bruney, Philipin, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma, Singapore, Thái Lan) và Trung Quốc đến Việt Nam. Hàng nhập khẩu từ khu phi thuế quan tại Việt Nam nếu có C/O Form E cũng được hưởng thuế suất ACFTA Xem thêm

Cần lưu ý là trong Biểu thuế có cột “Nước không hưởng ưu đãi”. Theo đó, nếu dòng thuế có đánh dấu mã Quốc gia tại cột này thì hàng nhập khẩu từ nước đó không được hưởng mức thuế suất của chính dòng thuế đó

Biểu thuế này được áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 31/12/2018, thay thế Biểu thuế ACFTA 2012 - 2014 ban hành tại Thông tư số 162/2011/TT-BTCstatus1 ngày 17/11/2011

Lược đồ Cập nhật đến

Giảm 2% thuế GTGT 2022 31-Jan-2023
Điều chỉnh hóa đơn 19-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Thời điểm lập hóa đơn 4-Jan-2023
Phân bổ thuế 4-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Tiêm vắc xin 3-Jan-2023
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Giấy phép lao động 27-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Phòng chống dịch 12-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Hàng trong nước đã SX được 7-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Quyết toán thuế TNDN 14-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Thuế GTGT thiết bị y tế 20-Jun-2022
Khám sức khỏe 8-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020