LuatVietnam

Thuế GTGT đầu vào cao hơn thuế đầu ra có được hoàn phần chênh lệch?

Cập nhật 9/6/2022 | Đăng tải: LVN.5505

hoi Không nêu tên
Ngay cả những công ty bán hàng hóa và dịch vụ chịu thuế GTGT 5% như dược phẩm cũng phải trả thuế GTGT 10% khi nhập những hàng hóa và dịch vụ này. Điều này làm tăng số dư thuế GTGT tạm nộp của những công ty trên. Ngoài ra, việc hoàn thuế GTGT trong những trường hợp như vậy chưa được pháp luật hiện hành chấp thuận, dẫn đến việc các công ty này phải tiếp tục chịu sự chênh lệch về thuế suất giữa hàng bán và hàng mua.
Chúng tôi kính mong Quý Bộ xem xét thêm điều khoản quy định về việc hoàn lại thuế GTGT để người tiêu dùng cuối cùng sẽ chịu thuế GTGT và giảm bớt gánh nặng cho các công ty trung gian.

luat Tổng cục Thuế:

Theo quy định của pháp luật thuế GTGT thì các mức thuế suất thuế GTGT được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại. Do đó, việc doanh nghiệp có ý kiến “Công ty bán hàng hóa và dịch vụ chịu thuế GTGT 5% như dược phẩm cũng phải trả thuế GTGT 10% khi nhập những hàng hóa, dịch vụ này” là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật thuế GTGT (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT về các trường hợp hoàn thuế:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa áp dụng thuế suất 5% và có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ có thuế suất 10% dẫn đến thuế GTGT đầu ra thấp hơn số thuế GTGT đầu vào thì pháp luật thuế GTGT hiện hành không quy định thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Source: Tổng cục Thuế
Xem thêm

Hoàn thuế

otvet Có thể nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN sau thời hạn quyết toán
otvet Hàng nhập khẩu bị tịch thu không được hoàn trả thuế GTGT
otvet Thuế GTGT đầu vào cao hơn thuế đầu ra có được hoàn phần chênh lệch?
otvet Được hoàn lại thuế nếu không có hàng thực nhập sau 15 ngày mở tờ khai
otvet Hồ sơ đề nghị bù trừ thuế cần nộp những gì?
otvet Nợ thuế sẽ được bù trừ tự động khi xét hoàn thuế
otvet Quy trình cơ quan thuế tiếp nhận và phản hồi hồ sơ hoàn thuế
otvet Có thể bù trừ tiền hoàn thuế với tiền thuế bị truy thu
otvet Thủ tục hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi doanh nghiệp
otvet Hồ sơ hoàn thuế điện tử được phản hồi kết quả giải quyết trong vòng 3 ngày
otvet Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế gồm những gì?
otvet Lưu ý về hồ sơ hoàn thuế GTGT từ 1/1/2022
otvet Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định phải nộp tại cấp Cục thuế
otvet Cục thuế hay Chi cục thuế giữ thẩm quyền giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT?
otvet Phải trả tiền chậm nộp cho số thuế hoàn thừa
otvet Từ 1/1/2022, đề nghị hoàn thuế theo kết luận thanh tra được miễn nộp hồ sơ
otvet Điều kiện khai bổ sung thuế GTGT được hoàn của dự án đầu tư
otvet Hồ sơ hoàn thuế lần đầu theo Hiệp định thuộc diện kiểm trước - hoàn sau
otvet Các tài liệu cần thiết khi đề nghị hoàn thuế theo điều ước
otvet Hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định cần nộp những gì?