LuatVietnam

blue-check Thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ không được tính vào chi phí

Công văn số 447/TCT-DNL ngày 16/2/2023 của Tổng cục Thuế về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (2 trang)
Posted: 13/3/2023 1:32:15 PM | Latest updated: 14/3/2023 9:03:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5656
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm l khoản 2 Điều 9 Luật thuế TNDN năm 2008 (sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ), "thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ" thuộc khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp phát sinh thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ của các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, biếu, tặng, tiêu dùng nội bộ... thì khoản thuế GTGT này không được hạch toán chi phí hợp lý.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5656

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chi phí hợp lý

blue-check Chi hỗ trợ cho điểm bán lẻ của nhà phân phối có được chấp nhận hạch toán? English attachment
blue-check Khoản chi hộ cho nhân viên có được chấp nhận?
blue-check Thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ không được tính vào chi phí
blue-check Chi tài trợ cho Nhà nước lập quy hoạch đô thị có được hạch toán?
blue-check Các chi phí trích trước nếu đến thời điểm quyết toán vẫn chưa chi sẽ bị từ chối
blue-check Khoản thuế nộp thay khi chiết khấu cho cá nhân không được hạch toán English attachment
blue-check Không phải kê khai giao dịch liên kết đối với khoản chi hộ, thu hộ English attachment
blue-check Điều kiện hạch toán tiền phép năm
blue-check Công ty tư vấn du học được hạch toán chi phí chiêu sinh
blue-check Những khoản chi từ thiện nào được chấp nhận hạch toán?
blue-check Mua hàng hóa của cá nhân được lập bảng kê để hạch toán
blue-check Tiền lương của giám đốc kiêm chủ công ty MTV không được tính vào chi phí English attachment
blue-check Phí khám sức khỏe co người lao động trả hộ có được hạch toán?
blue-check Về điều kiện hạch toán các khoản nợ cấn trừ qua bên thứ ba
blue-check Điều kiện hạch toán khoản tiền phép năm English attachment
blue-check Tiền phép năm trả cho lao động còn làm việc sẽ không được hạch toán English attachment
blue-check Thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ không được hạch toán vào chi phí
blue-check Phí đóng góp các Quỹ hiệp hội được chấp nhận hạch toán
blue-check Tiền lương của chủ công ty MTV không được chấp nhận hạch toán
blue-check Hóa đơn đầu vào nếu lập sau hóa đơn đầu ra có được hạch toán?