LuatVietnam

Lược đồ | Thuế MFN

Tổng số 34 bản ghi | Cập nhật đến: 24-Jul-2023

CHÍNH SÁCH
blue-check 15/7/2023 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) áp dụng từ 15/7/2023 English attachment
(Nghị định số 26/2023/NĐ-CP)

Ban hành kèm theo Nghị định này: Xem thêm

1. Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

2. Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

3. Phụ lục III - Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống, đã qua sử dụng.

4. Phụ lục IV - Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Nghị định này đồng thời có quy định về điều kiện hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc Chương trình ưu đãi thuế và nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô (Điều 8, Điều 9).

Theo đó, từ ngày 1/10/2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực, không áp dụng điều kiện về mức độ rời rạc tối thiểu của linh kiện ô tô theo điểm b khoản 3.1 Điều 7a quy định tại khoản 3 Điều 2 và điểm b.5 khoản 3 Mục II Chương 98 Nghị định số 57/2020/NĐ-CPstatus1 .

Trường hợp doanh nghiệp đã tham gia Chương trình ưu đãi thuế nhưng chưa được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp từ ngày 1/10/2022 đến ngày Nghị định này có hiệu lực thì được hoàn thuế đối với số linh kiện ô tô đã nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Chương trình ưu đãi thuế (trừ điều kiện về mức độ rời rạc tối thiểu).

Thuế suất thuế NK ưu đãi đối với linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm 98.49 quy định tại Điều 8 Nghị định này được áp dụng đến ngày 31/12/2027. Các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế trước ngày Nghị định này có hiệu lực phải thực hiện đăng ký lại với cơ quan hải quan.

Thuế suất thuế NK ưu đãi đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô quy định tại Điều 9 Nghị định này được áp dụng đến ngày 31/12/2024. Doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô quy định trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực không phải đăng ký lại.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023.

Thay thế Nghị định số 122/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 01/9/2016, Nghị định số 125/2017/NĐ-CPstatus1 ngày 16/11/2017, Nghị định số 57/2020/NĐ-CPstatus1 ngày 25/5/2020, Nghị định số 101/2021/NĐ-CPstatus1 ngày 15/11/2021, Nghị định số 51/2022/NĐ-CPstatus1 ngày 8/8/2022.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 14/7/2017 Hàng nhập khẩu tại chỗ vẫn được hưởng thuế MFN English attachment
(Công văn số 4731/TCHQ-TXNK)

Hàng hóa nhập khẩu tại chỗ liệu có được hưởng thuế suất ưu đãi theo quy định về đối xử tối huệ quốc (còn gọi là thuế MFN)? Xem thêm

Theo Khoản 3 Điều 5 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994 về quy định đối xử tối huệ quốc thì trường hợp hàng hóa XNK tại chỗ (hàng bán cho nước ngoài nhưng được chỉ định giao tại Việt Nam) vẫn được hưởng thuế MFN.

HƯỚNG DẪN
red-check 6/2/2017 Danh mục thuốc và mỹ phẩm đã được chuẩn hóa mã HS theo Biểu thuế MFN
(Thông tư số 45/2016/TT-BYTstatus2 )

Thông tư này ban hành Danh mục thuốc và mỹ phẩm nhập khẩu đã được xác định mã số HS theo Danh mục hàng hóa XNK và Biểu thuế MFN, gồm: Xem thêm

1. Danh mục 1: Mã số nguyên liệu làm thuốc là dược chất dùng cho người.

2. Danh mục 2: Mã số thuốc bán thành phẩm.

3. Danh mục 3: Mã số thuốc thành phẩm chỉ chứa 01 thành phần dược chất.

4. Danh mục 4: Mã số thuốc thành phẩm dạng phối hợp.

5. Danh mục 5: Mã số dược liệu.

6. Danh mục 6: Mã số nhựa, gôm, các chất nhựa từ dược liệu và chiết xuất từ dược liệu.

7. Danh mục 7: Mã số tinh dầu làm thuốc

8. Danh mục 8: Mã số mỹ phẩm.

Các Danh mục này là cơ sở để doanh nghiệp khai báo mã HS trên tờ khai nhập khẩu thuốc, mỹ phẩm.

Đối với những thuốc, mỹ phẩm chưa có trong Danh mục, việc khai hải quan thực hiện theo các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/status1 02/2017 và thay thế Quyết định số 41/2007/QĐ-BYT ngày 20/11/2007.

blue-check 21/6/2023 Các điểm mới của Biểu thuế MFN và Non-MFN áp dụng từ 15/7/2023 English attachment
(Công văn số 3173/TCHQ-TXNK)

Công văn lưu ý các điểm mới thay đổi của Biểu thuế XNK ưu đãi và Biểu thuế nhập khẩu thông thường ban hành tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP và Quyết định số 15/2023/QĐ-TTg, có hiệu lực áp dụng từ 15/7/2023. Xem thêm

Theo đó, đối với Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, có một số điều chỉnh sau: thống nhất áp dụng thuế suất ưu đãi 5% đối với các mặt hàng phân bón (trừ một số mã hàng được hưởng thuế suất 0%); giảm thuế xuất khẩu ưu đãi than củi từ 10% xuống 5%; tăng thuế xuất khẩu ưu đãi kẽm, thiếc chưa gia công từ 5% lên 10%.

Đối với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, có một số điều chỉnh sau: giảm thuế nhập khẩu ưu đãi của Ethanol từ 15% xuống 10%; áp dụng thuế suất ưu đãi 50% cho tất cả các sản phẩm thuốc lá thuộc nhóm 24.04; giảm thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mã hàng nhóm 2710.12 từ 20% xuống 10%; giảm thuế nhập khẩu ưu đãi của mã hàng 2710.19.90 và 2710.20.00 từ 5% xuống 0%; giảm thuế nhập khẩu ưu đãi của lốp cao su mới từ 25% xuống 20%.

Đối với Biểu thuế nhập khẩu thông thường, điều chỉnh giảm thuế suất nhập khẩu thông thường về 0% cho một số mã hàng sau: 2710.19.90, 2710.20.00, 2713.90.00, 2901.22.00.

Ngoài ra, một điểm mới đáng lưu ý nữa của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP là đã sửa đổi điều kiện áp dụng Chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô, đặc biệt đã gỡ bỏ điều kiện về mức độ rời rạc tối thiểu.

blue-check 29/6/2021 Sẽ giảm thuế MFN của các mặt hàng có chênh lệch lớn so với thuế FTA
(Nghị quyết số 63/NQ-CP)

Theo Nghị quyết này, nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh giảm thuế MFN ở mức độ phù hợp đối với một số mặt hàng nhập khẩu có thuế MFN chênh lệch lớn so với mức thuế theo các FTA. Xem thêm

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của một số mặt hàng, nguyên vật liệu để góp phần ổn định mặt bằng giá cả trong nước.

Các bộ, ngành, địa phương khác cũng được yêu cầu chủ động rà soát, cắt giảm phí liên quan đến phương tiện, hàng hóa XNK đến hết năm 2021 cho doanh nghiệp.

blue-check 22/2/2021 Hàng nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia (thuộc Pháp) được hưởng thuế MFN English attachment
(Công văn số 855/TCHQ-TXNK)

Theo ý kiến của Bộ Công thương tại Công văn số 644/BCT-ĐB ngày 3/2/2021, New Caledonia là một vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp và Pháp hiện là thành viên của WTO đồng thời có quan hệ đối xử tối huệ quốc với Việt Nam. Các tài liệu về WTO hiện nay cũng không có thông tin đề cập đến việc các thành viên WTO từ chối ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ từ New Caledonia. Xem thêm

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết hàng hóa có xuất xứ từ New Caledonia cũng được hưởng thuế suất ưu đãi MFN khi nhập khẩu vào Việt Nam.

blue-check 12/10/2020 Được phép chọn mức thuế MFN nếu thuế FTA cao hơn English attachment
(Công văn số 2952/HQHCM-TXNK)

Việc lựa chọn mức thuế nhập khẩu trong trường hợp hàng hóa có thuế suất ưu đãi (MFN) thấp hơn thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) đã được quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu có thuế suất MFN thấp hơn thuế suất của các Hiệp định thương mại (như ACFTA, AIFTA,...) thì được ưu tiên áp dụng thuế suất MFN (thay vì chọn thuế suất của Hiệp định như thông thường).

blue-check 15/9/2020 Hàng nhập khẩu từ Faroe Islands được hưởng thuế MFN English attachment
(Công văn số 6062/TCHQ-TXNK)

Căn cứ Công văn số 652/XNK-TLH ngày 29/5/2018 và số 5013/BCT-ĐB ngày 10/7/2020 của Bộ Công thương thì Faroe Islands có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Xem thêm

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Faroe Islands sẽ được hưởng thuế MFN (điểm a khoản 3 Điều 5 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 ).

blue-check 26/11/2018 Hàng nhập khẩu từ Monaco không được hưởng thuế MFN English attachment
(Công văn số 6960/TCHQ-TXNK)

Theo Công văn số 1319/XNK-TLH ngày 14/11/2018, Puerto Rico thuộc một phần lãnh thổ hải quan của Hoa Kỳ. Do đó, hàng hóa có xuất xứ từ Puerto Rico được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) như hàng hóa xuất xứ từ Hoa Kỳ. Xem thêm

Tuy nhiên, hàng hóa có xuất xứ từ Monaco không được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) do quốc gia này không phải thành viên WTO và chưa có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam.

blue-check 14/11/2018 Hàng nhập khẩu từ Puerto Rico được hưởng thuế MFN English attachment
(Công văn số 1319/XNK-TLH)

Theo Bộ Công thương, Puerto Rico thuộc một phần lãnh thổ hải quan của Hoa Kỳ. Do đó, hàng hóa, dịch vụ giữa Việt Nam và Puerto Rico sẽ được áp dụng quy chế MFN như đối với hàng hóa, dịch vụ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Xem thêm

Việc Puerto Rico không có tên trong danh sách các nước đã có thỏa thuận MFN với Việt Nam đính kèm tại Công văn số 1530/TCHQ-TXNK ngày 23/3/2018 là do Puerto Rico được coi là thuộc lãnh thổ hải quan của Hoa Kỳ.

Riêng Monaco, quốc gia này hiện không phải là thành viên WTO và không thuộc diện áp dụng quy chế MFN.

blue-check 19/4/2018 Miễn nộp C/O nếu chỉ cần hưởng thuế MFN English attachment
(Công văn số 3074/BCT-XNK)

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 Nghị định 31/2018/NĐ-CP, việc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) chỉ bắt buộc trong trường hợp đề nghị được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt từ các Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Xem thêm

Đối với trường hợp đề nghị được hưởng thuế suất ưu đãi tối huệ quốc (MFN) thì không bắt buộc phải nộp C/O, chỉ cần cam kết về xuất xứ của hàng hóa.

blue-check 27/2/2018 Hàng nhập khẩu từ Guinea không được hưởng thuế MFN English attachment
(Công văn số 1060/TCHQ-TXNK)

Theo Công văn này, hiện nay nước Guinea chưa phải là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Nói cách khác, Guinea chưa có thỏa thuận tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Xem thêm

Vì vậy, hàng hóa nhập khẩu xuất xứ từ Guinea không được hưởng thuế suất ưu đãi MFN.

blue-check 12/6/2017 Hàng nhập khẩu từ Greenland được hưởng thuế MFN English attachment
(Công văn số 3803/TCHQ-TXNK)

Theo thông báo của Bộ Công thương tại Công văn số 4851/BCT-KV2 ngày 2/6/2017, do Greenland có tư cách pháp lý là một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch nên khi Đan Mạch chấp nhận các hiệp định của WTO thì các nghĩa vụ và quyền lợi, bao gồm cả đối xử tối huệ quốc theo các hiệp định này cũng sẽ được áp dụng đồng thời đối với Greenland. Xem thêm

Nói cách khác, hàng hóa có xuất xứ từ Greenland cũng được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) theo thỏa thuận đối xử tối huệ quốc giữa Việt Nam với Đan Mạch.

blue-check 2/6/2017 Hàng nhập khẩu từ Greenland (Đan Mạch) được hưởng thuế MFN English attachment
(Công văn số 4851/BCT-KV2)

Văn bản thông báo đối với vùng lãnh thổ Greenland thì đây là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch và Đan Mạch cũng đã tuyên bố Greenland được áp dụng Hiệp định GATT. Xem thêm

Vì vậy, khi Đan Mạch chấp nhận các hiệp định của WTO thì các nghĩa vụ và quyền lợi, bao gồm cả đối xử tối huệ quốc, theo các hiệp định này cũng sẽ được áp dụng đồng thời với Greenland. Nói cách khác, hàng hóa có xuất xứ từ Greenland cũng được hưởng thuế MFN.

blue-check 25/8/2015 Được ưu tiên áp dụng thuế MFN nếu thấp hơn mức thuế ưu đãi đặc biệt English attachment
(Công văn số 7751/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại tiết c.2.4 Điểm c Khoản 1 Điều 37 Thông tư số 38/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng có mức thuế MFN (theo Biểu thuế ban hành tại Thông tư số 164/2013/TT-BTCstatus1 ) thấp hơn mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (thuế ACFTA ban hành tại Thông tư số 166/2014/TT-BTCstatus1 ) thì hàng hóa này được ưu tiên áp dụng mức thuế MFN

blue-check 12/1/2015 Chấp nhận mức thuế MFN nếu thấp hơn mức thuế ưu đãi khu vực
(Công văn số 203/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại tiết 3.2 điểm 3 Mục I Thông tư số 45/2007/TT-BTCstatus1 , trường hợp mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi THẦP hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại các hiệp định thương mại thì thuế suất nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN

blue-check 28/5/2014 Hàng nhập khẩu từ lãnh thổ tự trị Puerto Rico vẫn được hưởng thuế MFN
(Công văn số 4599/BCT-PC)

Văn bản trả lời về nguyên tắc áp dụng biểu thuế MFN đối với hàng hóa, dịch vụ mua bán giữa Việt Nam và Puerto Rico Xem thêm

Theo pháp luật Hoa Kỳ, Puerto Rico là lãnh thổ tự trị, chưa hợp nhất của Hoa Kỳ, lãnh thổ này đã được trao Quy chế thịnh vượng chung vào năm 1952. Tuy nhiên, Puerto Rico thuộc một phần lãnh thổ hải quan của Hoa Kỳ. Về mặt thuế quan, Puerto Rico sử dụng biểu thuế quan của Hoa Kỳ và các quy định của Hoa Kỳ được áp dụng tại Puerto Rico tương tự như áp dụng tại Hoa Kỳ.

Do đó, hàng hóa, dịch vụ mua bán giữa Việt Nam và Puerto Rico được áp dụng biểu thuế MFN tương tự như hàng hóa, dịch vụ mua bán giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

blue-check 17/10/2012 Được lựa chọn mức thuế MFN nếu có lợi
(Công văn số 5725/TCHQ-TXNK)

Văn bản trả lời Công ty Công nghiệp TAI-TECH về việc áp dụng mức thuế nhập khẩu đối với thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo có xuất xứ từ Trung Quốc Xem thêm

Theo quy định tại Khoản 3 Mục I Thông tư 45/2007/TT-BTCstatus1 , trường hợp mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế MFN thấp hơn mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại các hiệp định thương mại thì mức thuế suất nhập khẩu được áp dụng sẽ là mức thuế suất MFN

Theo đó, nếu mặt hàng thép hợp kim nêu trên đáp ứng các điều kiện được áp dụng thuế suất ACFTA quy định tại Điều 2 Thông tư 162/2011/TT-BTCstatus1 thì thực hiện theo mã số và mức thuế suất quy định tại Thông tư 162 này

Ngược lại, nếu không đáp ứng các điều kiện hoặc mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Thông tư 162 cao hơn mức thuế suất MFN ban hành tại Thông tư 157/2011/TT-BTCstatus1 thì áp dụng theo mức thuế suất MFN (mã số 9811.00.00, thuế suất 10%)

THAM KHẢO
blue-check 24/7/2023 Chú giải bổ sung SEN 2022
(Công văn số 3866/TCHQ-TXNK)

Công văn ban hành Chú giải bổ sung SEN làm tài liệu tham khảo, phục vụ việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK 2022 ban hành tại Thông tư 31/2022/TT-BTC . Xem thêm

Cần lưu ý, vì Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) được xây dựng và mở rộng dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) nên việc phân loại hàng hóa trong AHTN phải tuân theo các quy tắc giải thích tổng quát (GIRs) và chú giải pháp lý của HS cũng như những quy định của các văn bản pháp lý về HS và Nghị định thư thực thi AHTN. SEN được sử dụng để đảm bảo cách hiểu thống nhất và cách giải thích các quy định của AHTN.

SEN 2022 (thay thế SEN 2017) gồm các thông tin đặc thù về sản phẩm thương mại quốc tế quan trọng đối với khu vực ASEAN do các quốc gia thành viên đưa ra. SEN được xây dựng để giúp người sử dụng hiểu và giải thích phạm vi của các phân nhóm hàng hóa trong khu vực ASEAN nhằm mục tiêu tăng cường chuẩn hóa công tác phân loại.

SEN 2022 phải được sử dụng kết hợp với chú giải HS và EN. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa cách giải thích của HS, EN và SEN thì phải tuân thủ theo HS và EN.

blue-check 4/10/2022 Dược chất Levofloxacin thuộc mã HS 2934.99.90, thuế MFN 5%
(Công văn số 4158/TCHQ-TXNK)

Tổng cục Hải quan cho biết, theo hoạt tính sinh học thì Levofloxacin là chất kháng sinh có hoạt phổ rộng với các loại vi khuẩn Gram âm và Gram dương với nồng độ thấp. Tuy nhiên, về cấu trúc hóa học Levofloxacin là hợp chất dị vòng đã ngưng tự có chứa các dị tố nitơ, oxy đồng thời là dẫn xuất của hợp chất Quinolone nên thuộc nhóm 29.34 "Các axit nucleic và muối của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hợp chất dị vòng khác", phân nhóm "- Loại khác:", phân nhóm 2934.99 "- - Loại khác:", mã số 2934.99.90 "- - - Loại khác". Xem thêm

Mức thuế MFN của mặt hàng này hiện nay là 5%.

blue-check 4/12/2018 Động cơ diesel dùng cho ô tô chịu thuế MFN bao nhiêu?
(Công văn số 7135/TCHQ-TXNK)

Theo Biểu thuế nhập khẩu ban hành tại Nghị định 125/2017/NĐ-CPstatus1 , thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo bộ linh kiện rời để sản xuất, lắp ráp ô tô chỉ áp dụng cho các mặt hàng CKD của ô tô quy định tại khoản 2.1 Phần I Chương 98, không áp dụng cho linh kiện, phụ kiện sản xuất, lắp ráp động cơ ô tô. Xem thêm

Động cơ diesel dùng cho xe ô tô thuộc nhóm 84.08 "Động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén" có thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) từ 7% đến 25%. Trong đó, thuế suất 7% chỉ áp dụng cho loại động cơ diesel đã lắp ráp hoàn chỉnh, dung tích trên 3.500cc, không dùng cho xe thuộc phân nhóm 8701.10, thuộc mã số 8408.20.23.

Mặt hàng là bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho động cơ diesel ô tô của nhóm 84.08 (chưa được chi tiết tại nhóm nào của chương 84, 85), thuộc nhóm 84.09 "Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 84.07 hoặc 84.08", thuộc các mã số từ 8409.99.21 đến 8409.99.49, thuế MFN từ 10% đến 15% (tùy theo từng loại).

Đối với động cơ diesel dùng cho xe ô tô của nhóm 84.08 có thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA giai đoạn 2018 - 2019 là từ 0% đến 20%. Bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho động cơ diesel ô tô của nhóm 84.09 có thuế suất ACFTA 0%.

blue-check 9/5/2018 Bác kiến nghị giảm thuế MFN đối với vải chịu lực sản xuất băng tải English attachment
(Công văn số 5291/BTC-CST)

Liên quan đến thuế nhập khẩu vải chịu lực có thành phần là sợi nylon - polyeste thuộc mã hàng 5407.10.29, theo Bộ Tài chính, mức thuế MFN hiện hành 12% đã được duy trì ổn định từ năm 2012 đến nay và được áp dụng thống nhất cho tất cả các mặt hàng vải dệt thoi thuộc nhóm 54.07. Xem thêm

Do đó, nếu điều chỉnh giảm thuế MFN đối với mặt hàng vải làm băng tải nêu trên từ 12% xuống 5% sẽ không phù hợp với nguyên tắc ban hành biểu thuế quy định tại khoản 5 Điều 10 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 ("Áp dụng thống nhất mức thuế suất đối với hàng hóa có cùng bản chất, cấu tạo, công dụng, có tính năng kỹ thuật tương tự").

Riêng mặt hàng vải chịu lực dùng để sản xuất lốp xe thuộc nhóm 59.02 hiện nay được hưởng mức thuế MFN 5%, mặt hàng này có tính chất vật lý (cấu tạo), tiêu chuẩn kỹ thuật khác với vải chịu lực dùng sản xuất băng tải nên việc quy định thuế suất khác nhau là phù hợp.

Vì vậy, Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên mức thuế MFN là 12% (theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CPstatus1 ), không điều chỉnh giảm.

Trường hợp muốn hưởng thuế suất thấp, doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn nhập khẩu từ các nước/khu vực đã ký kết Hiệp định thương mại với Việt Nam để được hưởng mức thuế FTA.

blue-check 13/2/2018 Về kiến nghị giảm thuế MFN đối với xơ tổng hợp Polyester
(Công văn số 961/TCHQ-TXNK)

Liên quan đến kiến nghị giảm thuế MFN (hiện nay là 2%) đối với mặt hàng xơ tổng hợp Polyester, Tổng cục Hải quan đã ghi nhận để nghiên cứu xem xét, sửa đổi trong thời gian tới.

blue-check 27/6/2014 Về thuế MFN đối với xe máy chuyên dùng và ưu đãi thuế đối với phương tiện vận tải
(Công văn số 8627/BTC-CST)

Văn bản trả lời về thuế suất nhập khẩu ưu đãi (thuế MFN) đối với xe máy chuyên dùng, linh kiện, phụ tùng xe máy chuyên dùng và ưu đãi thuế đối với phương tiện vận tải phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Xem thêm

Theo quy định của Biểu thuế MFN ban hành tại Thông tư 164/2013/TT-BTCstatus1 thì xe chuyên dùng thuộc nhóm 87.05 và có thuế suất nhập khẩu ưu đãi từ 0-15%, tùy chủng loại (cụ thể, xe cần cẩu: 3%, xe trộn bê tông: 15%, xe làm sạch đường; xe hút bùn, bể phốt; xe cứu thương lưu động; xe phun tưới các loại: 5%; xe cần trục khoan, xe cứu hỏa, xe khác: 0%).

Riêng linh kiện, phụ tùng xe chuyên dùng có thuế suất nhập khẩu từ 0-20% và từ 10-30% đối với linh kiện có tính chất lắp lẫn như lốp cao su, kính

Theo quy định tại khoản 13 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CPstatus1 thì chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với phương tiện vận tải nêu tại điều khoản này chỉ áp dụng đối với loại trong nước chưa sản xuất được và sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; không áp dụng đối với phương tiện nhập khẩu để kinh doanh thương mại

blue-check 23/12/2013 Bộ Tài chính giải thích về việc giảm thuế MFN đối với linh kiện viễn thông, CNTT
(Công văn số 17772/BTC-CST)

Trả lời Bộ Thông tin & TT về giải quyết bất cập trong chính sách thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện sản xuất sản phẩm viễn thông, CNTT, Bộ Tài chính cho biết đã rà soát, điều chỉnh khi ban hành Thông tư 164/2013/TT-BTCstatus1 . Xem thêm

Theo đó, tại Thông tư này, Bộ Tài chính đã điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu ưu đãi của 41 nhóm mặt hàng vật tư, linh kiện sản xuất lắp ráp các sản phẩm CNTT từ các mức 2-25% xuống 0%. Trong đó có 5 nhóm mặt hàng giảm theo cam kết WTO 2014, 17 nhóm mặt hàng có tiêu chí riêng nên đưa vào Chương 98, còn lại 19 nhóm mặt hàng phải giảm chung thuế suất của cả dòng thuế.

Bộ Tài chính cho rằng việc điều chỉnh giảm thuế suất nói trên đã giải quyết được sự bất hợp lý về thuế suất thuế nhập khẩu giữa sản phẩm nguyên chiếc với vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm này.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 8/8/2022 Thuế nhập khẩu ưu đãi xăng không pha chì giảm còn 10% kể từ 8/8/2022 English attachment
(Nghị định số 51/2022/NĐ-CPstatus1 )

Xăng động cơ, không pha chì sẽ chính thức được giảm 50% thuế suất nhập khẩu kể từ ngày 8/8/2022. Xem thêm

Theo đó, thuế suất nhập khẩu xăng động cơ, không pha chì từ ngày 8/8/2022 được giảm từ 20% xuống còn 10%. Chi tiết tham khảo phụ lục đính kèm.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

stop-check 30/12/2021 Điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN một số mặt hàng từ 30/12/2021 English attachment
(Nghị định số 101/2021/NĐ-CPstatus1 )

Các nội dung về thuế xuất/nhập khẩu ưu đãi (MFN) được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định này bao gồm: Xem thêm

- Điều chỉnh mức thuế xuất khẩu và mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng (cát, đá, dolomite, đồ trang sức, vật liệu xây dựng, dầu, nhựa, lốp xe, giấy, sắt thép,...). Chi tiết xem Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm.

- Bổ sung một số mặt hàng được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo chương 98 (hạt giống, Engine ECU dùng cho xe có động cơ, chất làm đầy da, gel giảm sẹo,...) (điểm b, c khoản 1, khoản 4 Điều 1).

- Sửa đổi tiêu chí xác định, cách khai mã số và thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu chế biến từ tài nguyên, khoáng sản thuộc nhóm STT 211 tại Biểu thuế xuất khẩu (khoản 2 Điều 1).

- Sửa đổi tiêu chí hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0% dành cho linh kiện ô tô nhập khẩu để lắp ráp trong nước (khoản 3, 4 Điều 1).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2021.

Bãi bỏ khoản 3 Điều 4 Nghị định số 122/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 01/9/2016.

stop-check 10/7/2020 Biểu thuế nhập khẩu MFN (áp dụng từ 10/7/2020) English attachment
(Nghị định số 57/2020/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định này công bố mới Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi (MFN), Biểu thuế Xuất khẩu và Biểu thuế tuyệt đối các loại xe dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng, áp dụng từ 10/72020. Xem thêm

Ngoài ra Nghị định này còn thay đổi điều kiện và Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu 0% dành cho linh kiện ô tô nhập khẩu để lắp ráp trong nước.

Theo đó, các nhà sản xuất ô tô trong nước có thể đăng ký nhiều mẫu xe tham gia Chương trình ưu đãi thuế của Nghị định này, thay vì trước đó mỗi dòng xe (xe con, xe tải, xe buýt...) chỉ được đăng ký 1 mẫu duy nhất

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2020, trừ quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này (tức Chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô) được áp dụng từ ngày 01/01/2020.

Bãi bỏ nội dung "3. Mục III: Quy định thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thực hiện cam kết WTO từ ngày 01/01/2019 trở đi" tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 125/2017/NĐ-CPstatus1 ngày 16/11/2017 và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CPstatus1 .

stop-check 1/1/2018 Biểu thuế MFN 2018 English attachment
(Nghị định số 125/2017/NĐ-CPstatus1 )

Một trong những sửa đổi quan trọng của Nghị định là thay mới toàn bộ các Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi (MFN) và Biểu thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch ban hành tại Nghị định 122/2016/NĐ-CPstatus1 , áp dụng từ 2018 . Xem thêm

Theo đó, khi xuất khẩu các mặt hàng là vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm chưa được quy định từ số thứ tự 01 - 210 trong Biểu thuế xuất khẩu, đồng thời có tổng trị giá TNKS cộng với chi phí năng lượng từ 51% giá thành trở lên, doanh nghiệp phải khai báo mã HS 08 chữ số tương ứng theo Biểu thuế nhập khẩu và áp dụng thuế suất 5%.

Đối với Biểu thuế nhập khẩu, từ năm 2018 trở đi chỉ còn một số dòng thuế ô tô dưới 9 chỗ thuộc nhóm 87.03 được cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết WTO. Đồng thời, các mặt hàng cá thuộc nhóm 03.03 và ô tô tải thuộc nhóm 87.04 cũng bị loại bỏ khỏi lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết WTO do các mặt hàng này đã được cắt giảm về mức cam kết cuối cùng vào năm 2017.

Về thuế nhập khẩu ưu đãi riêng theo chương 98, Nghị định có bổ sung điều kiện hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số mặt hàng như: Set top boxes thuộc nhóm 98.46; Ô ngăn hình mạng làm từ vật liệu Nano-composite Polymeric Alloy (Neoweb) thuộc nhóm 98.47.

Riêng linh kiện ô tô thuộc nhóm 98.49, được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu với thuế suất 0% đến hết năm 2022, tuy nhiên, cần đáp ứng các tiêu chuẩn về doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Chính phủ và quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018.

Bãi bỏ Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 122/2016/NĐ-CPstatus1 và các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CPstatus1 .

Thuế suất thuế nhập khẩu đối với linh kiện ô tô nhập khẩu thuộc nhóm 98.49 quy định tại Điều 7a Nghị định này được áp dụng từ ngày ký ban hành Nghị định này đến 31/12/2022

stop-check 1/9/2016 Biểu thuế XNK, áp dụng từ 1/9/2016 English attachment
(Nghị định số 122/2016/NĐ-CPstatus1 )

Ban hành kèm theo Nghị định này các Biểu thuế và Danh mục hàng hóa, gồm: Xem thêm

1. Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Phụ lục I)

2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Phụ lục II)

3. Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ trở xuống, đã qua sử dụng

4. Danh mục hàng hóa và mức thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch

Theo đó, so với Biểu thuế nhập khẩu hiện hành ban hành tại Thông tư 182/2015/TT-BTCstatus1 , Biểu thuế mới có bổ sung thêm Mục III quy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thực hiện cam kết WTO cho các năm 2017, 2018 và từ 2019 trở đi (Điều 5)

Đối với xe ô tô đã qua sử dụng, nếu thuộc loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xi lanh dưới 1.500cc hoặc từ 10 - 15 chỗ ngồi thì áp dụng mức thuế nhập khẩu tuyệt đối theo Phụ lục III Nghị định này. Nếu dưới 9 chỗ ngồi nhưng có dung tích xi lanh từ 1.500cc trở lên thì áp dụng mức thuế nhập khẩu hỗn hợp theo Phụ lục III Nghị định. Trường hợp là xe từ 16 chỗ trở lên hoặc xe tải không quá 5 tấn thì áp dụng mức thuế là 150%. Riêng các xe ô tô loại khác áp dụng mức thuế bằng 1,5 lần xe ô tô mới cùng chủng loại (Điều 7)

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016.

Nghị định này bãi bỏ:

a) Quyết định số 36/2011/QĐ-TTgstatus1 ngày 29/6/2011;

b) Quyết định số 24/2013/QĐ-TTgstatus1 ngày 3/5/2013;

c) Thông tư số 111/2012/TT-BTCstatus1 ngày 04/7/2012;

d) Thông tư số 80/2014/TT-BTCstatus1 ngày 23/6/2014;

đ) Thông tư số 182/2015/TT-BTCstatus1 ngày 16/11/2015;

e) Thông tư số 05/2016/TT-BTCstatus1 ngày 13/01/2016;

g) Thông tư số 16/2016/TT-BTCstatus1 ngày 21/01/2016;

h) Thông tư số 25/2016/TT-BTCstatus1 ngày 16/02/2016;

i) Thông tư số 31/2016/TT-BTCstatus1 ngày 23/02/2016;

k) Thông tư số 48/2016/TT-BTCstatus1 ngày 17/3/2016;

l) Thông tư số 51/2016/TT-BTCstatus1 ngày 18/3/2016;

m) Thông tư số 73/2016/TT-BTCstatus1 ngày 20/5/2016;

n) Thông tư số 98/2016/TT-BTCstatus1 ngày 29/6/2016.

stop-check 4/10/2010 Bộ Nông nghiệp yêu cầu các đơn vị trực thuộc góp ý cho Dự thảo Biểu thuế MFN 2011
(Công văn số 5366/BNN-HTQTstatus1 )

Văn bản yêu cầu các Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản và các Cục Chế biến, thương mại NLTS và NM; Chăn nuôi; Trồng trọt; Thú y; Bảo vệ thực vật; Quản lý chất lượng NLTS góp ý kiến cho dự thảo Biểu thuế sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để áp dụng từ ngày 1/1/2011

stop-check 31/5/2013 TCHQ chuẩn bị cho Biểu thuế MFN 2014
(Công văn số 2996/TCHQ-TXNKstatus1 )

Tổng cục Hải quan yêu cầu Hải quan các tỉnh tổng hợp và gửi về đơn vị này các kiến nghị, vướng mắc liên quan đến Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi trong thời gian từ đầu năm đến nay nhằm phục vụ việc xây dựng Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi áp dụng cho năm 2014.

stop-check 1/1/2012 Một số đính chính quan trọng trong Biểu Thuế MFN 2012
(Quyết định số 1328/QĐ-BTCstatus1 )

Quyết định này đính kèm Phụ lục đính chính phần mô tả hàng hóa tại các dòng thuế sau đây trong Biểu thuế MFN 2012 ban hành kèm theo Thông tư 157/2011/TT-BTCstatus1 : Xem thêm

- 3204.19.00 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp chất màu từ hai phân nhóm (của các phân nhóm từ 3204.11 đến 3204.19) trở lên

- 3307.90.50 - - Dung dịch dùng cho kính áp tròng hoặc mắt nhân tạo

- 44.04 Gỗ đai thùng; cọc chẻ; sào, cột và cọc bằng gỗ, vót nhọn, nhưng không xẻ dọc; gậy gỗ, đã cắt nhưng chưa tiện, uốn cong hoặc gia công cách khác, phù hợp cho sản xuất ba toong, cán ô, chuôi, tay cầm dụng cụ hoặc tương tự; nan gỗ (chipwood) và các dạng tương tự.

- 5402.59.90 - - - Loại khác

- Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp:

- 8409.99.26 - - - - Piston có đường kính ngoài từ 50 mm trở lên nhưng không quá 155 mm

- 8702: Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.

- - - Xe chở từ 30 người trở lên và được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay:

- 9821.10.11 - - - Của xe chở từ 30 người trở lên và được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 và là một phần không tách rời của Thông tư số 157/2011/TT-BTCstatus1 .

stop-check 1/1/2012 Phụ lục đính chính mô tả hàng hóa của một số dòng thuế trong Biểu thuế MFN 2012
(Quyết định số 3187/QĐ-BTCstatus1 )

Quyết định này đính kèm Phụ lục đính chính phần mô tả hàng hóa của một số dòng thuế và một số mục Chú giải trong Biểu thuế MFN 2012 ban hành kèm theo Thông tư 157/2011/TT-BTCstatus1 . Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.01.2012 và là một phần không tách rời của Thông tư số 157/2011/TT-BTCstatus1 ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.