LuatVietnam

Thuê nhà cho chuyên gia của nhà thầu nước ngoài có phải khấu trừ thuế TNCN?

Cập nhật 16/8/2023 | Đăng tải: LVN.5764

hoi Không nêu tên
Theo thỏa thuận tại Hợp đồng giữa Công ty tại Việt Nam và một công ty ở nước ngoài (nhà thầu nước ngoài), Công ty của Việt Nam trả tiền khách sạn/thuê nhà cho chuyên gia của nhà thầu nước ngoài (chuyên gia không phải là lao động của Công ty Việt Nam).
Công ty Việt Nam có phải khấu trừ thuế TNCN của chuyên gia đối với khoản tiền thuê nhà/khách sạn cho chuyên gia hay không? Hay trách nhiệm khai thuế thuộc về cá nhân chuyên gia? Hay công ty Việt Nam không có nghĩa vụ phải khấu trừ thuế mà chỉ có trách nhiệm thông báo theo Điều 27 Thông tư số 111/2013/TT-BTC?

luat Tạp chí Tài chính doanh nghiệp:

Căn cứ Điểm b Khoản 2.6 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định:

“ Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài trong đó nêu rõ doanh nghiệp Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam chi trả được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Căn cứ theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì: Thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân không ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải khấu trừ và nộp thuế TNCN với mức 10%.

Đối với chuyên gia của nhà thầu nước ngoài xác định trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, nếu không có khoản chi nào khác cho chuyên gia ngoài khoản chi tiền nhà ở, đi lại theo hợp đồng thì đó không phải khoản chi trả thu nhập (tiền công, tiền thù lao) cho cá nhân chuyên gia. Doanh nghiệp không khấu trừ thuế TNCN, mà thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo Điều 27 của Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Khoản chi phí tiền nhà cho chuyên gia trả theo hợp đồng phải tính vào giá trị tính thuế (GTGT và TNDN) đối với nhà thầu nước ngoài.

Xem thêm