LuatVietnam

Tiền điện thoại của công chức chỉ khoảng 100 đến 500.000 đồng/tháng

Cập nhật 13/2/2023 | Đăng tải: LVN.5636

hoi Trần Thế Đông
Tôi công tác tại Sở, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo tôi tham khảo, Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 17/VBHN-BTC hướng dẫn đối tượng được tiêu chuẩn trang bị điện thoại di động đã quy định rõ.
Tuy nhiên, tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 17/VBHN-BTC quy định: "… 3. Các đối tượng còn lại: Mức 100.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại cố định và 250.000 đồng/tháng đối với điện thoại di động".
Theo đó, Giám đốc Sở chỉ được tiêu chuẩn trang bị điện thoại cố định theo Điểm k Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 17/VBHN-BTC. Điện thoại di động cá nhân tự trang bị.
Vậy theo Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 17/VBHN-BTC thì Giám đốc Sở có được thanh toán cước điện thoại di động mức 250.000 đồng/tháng không (địa phương không quy định chi tiết mà áp dụng trực tiếp các văn bản trung ương)?

luat Bộ Tài chính:

Bộ Tài chính có Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC ngày 3/3/2014 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội; trong đó:

Tại Điều 6 Quyết định số 17/VBHN-BTC quy định:

"Hàng tháng, cơ quan quản lý cấp tiền cho cán bộ được tiêu chuẩn trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động để thanh toán cước phí sử dụng điện thoại (kể cả tiền thuê bao) theo các mức như sau:

1. Các cán bộ nêu tại Điểm a, b và c của Khoản 2 Điều 2: Mức 300.000 đồng/máy/tháng đối vơi điện thoại cố định và 500.000 đồng/tháng đối với điện thoại di động.

2. Các đối tượng nêu tại Điểm d, đ, e và g của Khoản 2 Điều 2: Mức 200.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại cố định và 400.000 đồng/tháng đối với điện thoại di động.

3. Các đối tượng còn lại: Mức 100.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại cố định và 250.000 đồng/tháng đối với điện thoại di động".

Tại Điều 4 quy định:

"Ngoài các cán bộ được trang bị điện thoại cố định, điện thoại di động theo quy định tại các Điều 2, 3 của Quy định này. Căn cứ vào tính chất và yêu cầu công tác thực sự cần thiết mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các chức danh tương đương thuộc tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội (đối với các cơ quan thuộc Trung ương); Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể quyết định trang bị điện thoại cho cán bộ trực tiếp đảm nhận các nhiệm vụ đặc biệt, nhưng phải hết sức hạn chế để bảo đảm yêu cầu cần thiết cho công việc và theo nguyên tắc sau đây:

Cơ quan, đơn vị phải có quy chế về trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ ngoài tiêu chuẩn đã quy định, quy chế này được xây dựng trên cơ sở các quy định tại Quyết định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính, công bố công khai trong phạm vi cơ quan, đơn vị. Riêng đối với các cơ quan ở Trung ương, Quy chế này phải được thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính".

Do vậy, đề nghị ông nghiên cứu các quy định của cơ quan, đơn vị quản lý về chế độ trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại; quy định tại Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC ngày 3/3/2014 để thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Cán bộ - Công chức

otvet Công chức có được hưởng trợ cấp thôi việc?
otvet Người đã làm việc trước khi công nhận vùng đặc biệt khó khăn có được hưởng trợ cấp?
otvet Thời gian bị án treo của công chức không được tính để xét nâng lương
otvet Tiền điện thoại của công chức chỉ khoảng 100 đến 500.000 đồng/tháng
otvet Công chức có được hưởng phụ cấp nghề trong thời gian được cử đi học?
otvet Công chức không được hưởng phụ cấp công vụ trong thời gian nghỉ thai sản
otvet Dự hội nghị tập huấn có được hưởng tiền ăn uống, đi lại?
otvet Nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế không bị trừ lương hưu
otvet Điều kiện nghỉ hưu đối với công chức
otvet Năm 2023, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng lên 60 tuổi 9 tháng (với nam) và 56 tuổi (với nữ)
otvet Phụ cấp của công chức có tăng theo lương cơ sở?
otvet Công chức có được hưởng tiền những ngày phép năm chưa nghỉ?
otvet Viên chức nghỉ việc được hưởng các chế độ gì?
otvet Công chức có được sinh nhiều hơn 2 con?
otvet Viên chức có được tăng lương sau khi bổ sung thêm bằng cấp?
otvet Các vi phạm của công chức có thể bị buộc thôi việc
otvet Công chức tự nguyện tinh giản biên chế có được trợ cấp thêm lương hưu?
otvet Viên chức nếu thành lập công ty có thể bị phạt đến 10 triệu đồng
otvet Trường hợp nào tham ô tài sản chỉ bị phạt hành chính?
otvet Tạp vụ có được hưởng phụ cấp độc hại?