LuatVietnam

Tiền thưởng năng suất có phải trích đóng BHXH?

Cập nhật 27/7/2023 | Đăng tải: LVN.5756

hoi Dương Xuân Nghị
Công ty tôi ngoài trả lương cơ bản, hàng tháng còn chi trả thưởng năng suất (có tháng nhiều, có tháng ít) và không được ghi trong HĐLĐ. Vậy, khoản này có phải cộng vào để đóng BHXH cho NLĐ không?

luat https://tapchibaohiemxahoi.gov.vn:

Căn cứ Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Khoản 2 và Khoản 3, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐ-TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ theo chế độ tiền lương do người SDLĐ quyết định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Khoản 1, Điểm a Khoản 2 và Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều về HĐLĐ, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động ghi trong HĐLĐ.

Cụ thể:

- Mức lương: Được tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người SDLĐ xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

- Phụ cấp lương: Là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

- Các khoản bổ sung khác: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo Khoản 11, Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Đề nghị bạn đối chiếu quy định nêu trên để xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho NLĐ theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm