LuatVietnam

light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính

Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập (342 trang)
Posted: 13/1/2023 1:15:23 PM | Latest updated: 3/2/2023 2:26:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5623
LuatVietnam

Ban hành kèm theo Thông tư này:

- Danh mục các chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước (Phụ lục I)

- Danh mục các chức danh chuyên viên trong cơ quan hành chính nhà nước (Phụ lục II)

- Danh mục vị trí nhân viên hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính nhà nước (Phụ lục III)

- Danh mục các chức danh chuyên viên, nhân viên nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập (Phụ lục IV)

- Danh mục vị trí nhân viên hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập (Phụ lục V)

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước (Phụ lục VI)

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của các chức danh nhân viên nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước (Phụ lục VII)

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của nhân viên hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính nhà nước (Phụ lục VIII)

- Bản mô tả công việc và khung năng lực của nhân viên hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập (Phụ lục IX)

- Khung cấp độ của từng nhóm năng lực (năng lực chung, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý) của các vị trí việc làm (Phụ lục X)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5623

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Cán bộ - Công chức

light-check Danh mục vị trí công chức ngành Thông tin & Truyền thông phải luân chuyển định kỳ
light-check Sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
light-check Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức
light-check Một số công việc trong cơ quan hành chính chỉ được ký HĐLĐ, không được xem là công chức
light-check Khung năng lực của các chức danh lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành giao thông vận tải
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với công chức ngành ngân hàng
light-check Khung năng lực đối với viên chức làm lãnh đạo trong các ngân hàng
light-check Tiêu chuẩn năng lực đối với lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính
light-check Danh mục vị trí công chức phải luân chuyển định kỳ trong lĩnh vực KH&CN
blue-check Thay mới Danh mục công chức lĩnh vực đất đai, môi trường phải luân chuyển định kỳ
blue-check Danh mục vị trí công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chuyển đổi định kỳ
blue-check Quy định mới về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của công chức thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/1/2023, công chức tại TP. HCM được điều chỉnh tăng thu nhập tối đa 1,8 lần
blue-check Quy trình thẩm định vị trí việc làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Điều kiện nâng lương trước hạn trong năm 2022 đối với giáo viên công lập TP. HCM
blue-check Bộ Nội vụ lưu ý một số trường hợp không được tinh giản biên chế
blue-check Tiêu chuẩn thi tuyển công chức ngành Thuế năm 2022
blue-check Các chức danh quản lý nhà nước được kéo dài tuổi nghỉ hưu từ 20/10/2022 English attachment
blue-check 11 lĩnh vực cấm cựu quan chức Nhà nước thành lập hoặc điều hành doanh nghiệp ngay sau khi thôi chức English attachment
blue-check Một số thay đổi về tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức chuyên ngành y tế