LuatVietnam

blue-check Tổng mức đầu tư dự án có được điều chỉnh khi chỉ số giá xây dựng thay đổi?

Công văn số 3297/BXD-KTXD ngày 27/7/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp trụ sở làm việc (2 trang)
Posted: 25/8/2023 10:43:18 AM | Latest updated: 25/8/2023 2:23:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5771
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng, trường hợp chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt thì được điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Trong đó, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng được thực hiện đối với phần chi phí dự phòng theo yếu tố trượt giá. Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh gồm phần tổng mức đầu tư không điều chỉnh và phần tổng mức đầu tư điều chỉnh; nội dung liên quan đến phần tổng mức đầu tư điều chỉnh phải được thẩm định theo quy định (khoản 2 Điều 19 Nghị định 15/2021/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5771

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu