LuatVietnam

blue-check TP. Hà Nội bỏ thủ tục gia hạn giấy phép xả nước thải dưới 3.000 m3/ngày đêm

Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 13/1/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1040/QĐ-UBNDstatus2 ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố (3 trang)
Posted: 1/2/2023 10:08:25 AM | Latest updated: 8/2/2023 4:26:39 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định công bố bãi bỏ thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác được hướng dẫn tại Quyết định số 8430/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của UBND TP. Hà Nội. Căn cứ bãi bỏ theo Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022.

Ngoài ra, đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường được hướng dẫn tại Phụ lục 1, 2 ban hành kèm Quyết định số 1040/QĐ-UBNDstatus2 ngày 25/3/2022 của UBND TP. Hà Nội, được sửa đổi thời hạn giải quyết như sau: cụm từ "ngày làm việc" sửa thành "ngày".

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 8430/QĐ-UBND ngày 05/12/2017.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo vệ môi trường

light-check Sửa đổi điều kiện và định mức hỗ trợ từ NSNN cho dự án, đề án bảo vệ môi trường
blue-check Sửa đổi hồ sơ, thủ tục cấp phép hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên
blue-check Các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì cần gửi đơn đến Bộ TN&MT để được công bố danh sách
blue-check Các tỉnh sẽ rà soát việc lập phương án cải tạo môi trường của cơ sở khai thác khoáng sản
blue-check Các cơ sở tái chế cần gửi đơn đề nghị nếu muốn Bộ TN&MT công bố danh sách
blue-check Bãi bỏ 04 Quyết định về di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường tại TP. HCM
blue-check Các giải pháp giảm phát thải khí Metan đến năm 2030
blue-check Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải cung cấp dữ liệu kiểm kê cho Bộ TN&MT
blue-check Tài liệu hướng dẫn quy trình lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt
blue-check Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo môi trường kể từ 20/3/2023 English attachment
blue-check TP. Hà Nội bỏ thủ tục gia hạn giấy phép xả nước thải dưới 3.000 m3/ngày đêm
blue-check Thủ tục thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết (áp dụng từ 30/12/2022)
blue-check Thủ tục mới về điều chỉnh Thư phê duyệt chương trình, dự án thuộc Nghị định thư Kyoto
blue-check Thí điểm quy chế chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ
blue-check Sửa đổi thời hạn nộp báo cáo công tác BVMT đối với các chủ dự án và doanh nghiệp SX-KD
blue-check Quy trình kiểm kê khí nhà kính và đo đạc mức giảm phát thải khí nhà kính English attachment
blue-check Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng English attachment
blue-check Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực môi trường
blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 English attachment
blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội