LuatVietnam

blue-check Trả lương vào ví điện tử người lao động có được chấp nhận?

Công văn số 51356/CTHN-TTHT ngày 17/7/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chứng từ hợp lệ khi trả thu nhập cho người lao động qua ví điện tử (2 trang)
Posted: 12/9/2023 7:35:25 AM | Latest updated: 12/9/2023 10:57:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5781
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty chi trả tiền lương bằng hình thức thanh toán vào ví điện tử của người lao động nếu khoản chi có đủ chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật, đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 và không thuộc các trường hợp chi tiền lương, tiền công không được trừ quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTCstatus2 thì được chấp nhận hạch toán.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5781

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu