LuatVietnam

blue-check Trả trước tiền thuê TSCĐ, phải chia đều khi hạch toán hằng năm

Công văn số 45083/CTHN-TTHT ngày 13/9/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (2 trang)
Posted: 30/9/2022 3:19:38 PM | Latest updated: 4/10/2022 9:22:58 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5550
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2.16 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , đối với tài sản cố định (TSCĐ) trả tiền thuê một lần cho nhiều năm, chi phí hạch toán hàng năm tối đa không vượt quá hạn mức phân bổ theo số năm trả tiền trước.

Chẳng hạn, doanh nghiệp thuê TSCĐ trong 4 năm với số tiền 400 triệu đồng và thanh toán một lần thì chi phí thuê tài sản được hạch toán hàng năm tối đa sẽ là 100 triệu đồng, phần vượt trên 100 triệu đồng không được hạch toán.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5550

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Tài sản cố định

blue-check Về điều kiện hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định
blue-check Điều chuyển tài sản cho chi nhánh phụ thuộc không cần lập hóa đơn
blue-check Trả trước tiền thuê TSCĐ, phải chia đều khi hạch toán hằng năm
blue-check Hàng miễn thuế của dự án đầu tư phải báo cáo hằng năm về tình hình sử dụng English attachment
blue-check Cho thuê lại văn phòng phải phát hành hóa đơn
blue-check Có được hạch toán chi phí khấu hao của TSCĐ nhận cho tặng?
blue-check Tài sản điều chuyển giữa các chi nhánh hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn
blue-check Chi phí mua công cụ, dụng cụ vẫn được hạch toán dần theo thời hạn tối đa 3 năm
blue-check Phần trích khấu hao TSCĐ vượt mức sẽ bị xuất toán
blue-check Quy định mới về tiêu chuẩn nhận biết và phương pháp tính hao mòn tài sản hạ tầng đường bộ
blue-check Không tính chi phí lãi vay vào giá trị TSCĐ nếu có thu nhập từ lãi tiền gửi
blue-check Không được hạch toán chi phí khấu hao căn hộ nếu chưa có sổ hồng
blue-check Bàn giao nhà đất vừa mua cho chi nhánh kinh doanh phải xuất hóa đơn
blue-check Phát mãi tài sản có nguồn gốc nhập khẩu miễn thuế, ngân hàng phải nộp thay thuế
blue-check Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu
blue-check Tiền thuê đất trả nhiều đợt không được ghi nhận là TSCĐ để trích khấu hao
blue-check Cơ quan thuế không giải đáp vướng mắc về thời gian trích khấu hao TSCĐ
blue-check TSCĐ đang cho thuê vẫn được trích khấu hao
blue-check Khối lượng công trình thiếu hóa đơn có được chấp nhận hạch toán?
blue-check Phần nguyên giá tài sản cố định không có hóa đơn sẽ bị xuất toán