LuatVietnam

Lược đồ | Trái phiếu Chính phủ

Tổng số 14 bản ghi | Cập nhật đến: 25-May-2022

CHÍNH SÁCH
blue-check 1/7/2018 Quy định về phát hành và giao dịch trái phiếu Chính phủ English attachment
(Nghị định số 95/2018/NĐ-CP)

"Công cụ nợ của Chính phủ" được phát hành và giao dịch theo Nghị định này bao gồm các loại trái phiếu của Chính phủ. Xem thêm

Theo đó, so với quy định hiện hành, Nghị định này có bổ sung một loại trái phiếu mới sẽ được Chính phủ phát hành, với tên "trái phiếu xanh". Đây là một loại trái phiếu Chính phủ được phát hành để đầu tư cho các dự án có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường (Điều 21).

Ngoài ra, về hạn mức mua trái phiếu, theo khoản 1 Điều 6, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được mua trái phiếu Chính phủ phát hành trong nước với số lượng không hạn chế (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Đối với trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế thì đối tượng được mua trái phiếu thực hiện theo quy định của thị trường phát hành (khoản 2 Điều 6).

Một trong những điểm mới nữa của Nghị định này là quy định về cơ chế "Nhà tạo lập thị trường". Đây là tổ chức (ngân hàng thương mại hoặc công ty chứng khoán) được Bộ Tài chính lựa chọn để thực hiện quyền ưu tiên tham gia vào các phiên phát hành, mua lại, hoán đổi trái phiếu Chính phủ theo phương thức đấu thầu (chi tiết xem tại Mục 4 Chương II Nghị định).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Bãi bỏ các quy định tại Mục 1 Chương II, Mục 1 Chương III và các quy định khác có nội dung liên quan đến trái phiếu Chính phủ tại Nghị định số 01/2011/NĐ-CPstatus2 ngày 05/01/2011.

red-check 20/2/2011 Quy định về Trái phiếu Chính phủ English attachment
(Nghị định số 01/2011/NĐ-CPstatus2 )

"Trái phiếu Chính phủ" được hiểu là trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành nhằm huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước; "Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh" là loại trái phiếu do doanh nghiệp và ngân hàng phát hành được Chính phủ bảo lãnh; "Trái phiếu chính quyền địa phương" là loại trái phiếu do UBND cấp tỉnh phát hành nhằm huy động vốn cho các dự án của địa phương. Xem thêm

Nghị định này quy định về quy chế phát hành, bảo lãnh phát hành, đấu thầu phát hành trái phiếu... Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 2 năm 2011, thay thế Nghị định số 141/2003/NĐ-CPstatus1 ngày 20 tháng 11 năm 2003 về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và các quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế quy định tại Nghị định số 53/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2009 về phát hành trái phiếu quốc tế

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 25/5/2022 Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
(Thông tư số 24/2022/TT-BTC)

Thông tư sửa đổi khoản 1 Điều 5 Thông tư số 48/2019/TT-BTCstatus2 nhằm gỡ bỏ quy định cho phép trích lập dự phòng tổn thất đối với các khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Xem thêm

Đối với số dư dự phòng mà doanh nghiệp đã trích lập trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực cho các khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương thì được hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2022.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2022.

blue-check 1/1/2022 Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment
(Quyết định số 2550/QĐ-BTC)

Quyết định công bố Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022, chi tiết tại phụ lục đính kèm. Xem thêm

Các doanh nghiệp thuộc Danh sách này có trách nhiệm phải thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ quy định tại Nghị định 95/2018/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

red-check 1/11/2020 Sửa đổi công thức xác định giá mua lại và hoán đổi trái phiếu chính phủ English attachment
(Thông tư số 81/2020/TT-BTCstatus2 )

Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư sau: Xem thêm

1. Thông tư 110/2018/TT-BTCstatus2 liên quan đến cách xác định giá mua lại, giá hoán đổi tín phiếu, trái phiếu chính phủ.

2. Thông tư 342/2016/TT-BTCstatus2 liên quan đến việc hạch toán kế toán các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu chính phủ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020.

blue-check 2/1/2020 Quy chế thanh toán trái phiếu Chính phủ tại VSD
(Quyết định số 06/QĐ-VSD)

Quy chế này quy định về hoạt động thanh toán trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Xem thêm

Theo đó, trái phiếu Chính phủ sẽ được thanh toán tức thời theo từng giao dịch tại ngày thanh toán ngay khi bên bán có đủ trái phiếu và bên mua có đủ tiền (khoản 1 Điều 8).

Việc thanh toán giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao trái phiếu đồng thời với thanh toán tiền (khoản 2 Điều 8).

Ngày thanh toán giao dịch trái phiếu là ngày làm việc liền kề sau ngày giao dịch (T+1) (khoản 3 Điều 8).

Thời gian thanh toán giao dịch trái phiếu là từ 09h - 15h30 ngày thanh toán. Trình tự, thủ tục thực hiện thanh toán được quy định tại Mục I Phụ lục 02 của Quy chế này (khoản 4 Điều 8).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 136/QĐ-VSD ngày 14/7/2017.

blue-check 15/7/2019 Quy định về niêm yết và giao dịch trái phiếu chính phủ English attachment
(Thông tư số 30/2019/TT-BTC)

So với quy định hiện hành, Thông tư có sửa đổi về tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của thành viên tham gia giao dịch trái phiếu chính phủ và loại hình, phương thức giao dịch trái phiếu chính phủ. Xem thêm

Theo đó, các thành viên giao dịch đặc biệt (gồm các NHTM, chi nhánh NHTM) có quyền mua, bán trái phiếu chính phủ cho chính mình trên Sở GDCK (điểm c khoản 1 Điều 8).

Khi tham gia giao dịch trái phiếu chính phủ trên Sở GDCK với tư cách tự doanh hay môi giới, thành viên giao dịch phải thông báo với đối tác tư cách của mình trong giao dịch, đồng thời phải bảo đảm giữ bí mật thông tin của đối tác trong giao dịch (điểm e khoản 2 Điều 8).

Về loại hình giao dịch, ngoài "giao dịch mua bán thông thường", "giao dịch mua bán lại", được bổ sung thêm loại hình "giao dịch bán kết hợp mua lại" và "giao dịch vay và cho vay" (Điều 13).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019.

Thay thế Thông tư số 234/2012/TT-BTCstatus1 ngày 28/12/2012; Thông tư số 10/2017/TT-BTCstatus1 ngày 06/02/2017 và Thông tư số 46/2017/TT-BTCstatus1 ngày 12/5/2017.

red-check 1/1/2019 Quy chế mới về mua lại và hoán đổi trái phiếu Chính phủ English attachment
(Thông tư số 110/2018/TT-BTCstatus2 )

Thông tư hướng dẫn về điều kiện, phương thức mua lại hoặc hoán đổi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Xem thêm

Theo quy định mới tại Điều 4 Thông tư, việc mua lại hoặc hoán đổi trái phiếu Chính phủ phải đảm bảo nguyên tắc "theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện".

Đối với trái phiếu Chính phủ bị hoán đổi, được gỡ bỏ điều kiện "có kỳ hạn còn lại từ 1 năm trở lên"(trước đó quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 150/2011/TT-BTCstatus1 ), chỉ cần đáp ứng điều kiện chưa đến ngày đáo hạn (Điều 6).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Thay thế Thông tư số 150/2011/TT-BTCstatus1 ngày 09/11/2011; Thông tư số 22/2017/TT-BTCstatus1 ngày 15/03/2017; Quy định về chi phí trả cho Kho bạc Nhà nước để tổ chức mua lại, hoán đổi trái phiếu Chính phủ tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 15/2018/TT-BTCstatus2 ngày 07/02/2018.

HƯỚNG DẪN
blue-check 1/4/2021 Quy chế mua bán lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước English attachment
(Thông tư số 107/2020/TT-BTC)

Giao dịch mua lại trái phiếu chính phủ (TPCP) được hiểu là giao dịch mà Kho bạc Nhà nước là bên mua trong giao dịch lần 1 và sẽ là bên bán trong giao dịch lần 2, theo đó, KBNN sẽ sử dụng ngân quỹ nhàn rỗi để mua lại TPCP đồng thời cam kết bán lại sau một thời gian xác định với một mức giá xác định niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán, có kỳ hạn còn lại tối đa không quá một (01) năm Xem thêm

TPCP được KBNN mua bán lại là loại đang được

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021.

Thay thế quy định mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ quy định tại Điều 9 Thông tư số 314/2016/TT-BTCstatus2 ngày 28/11/2016.

blue-check 19/10/2020 Các phương thức gửi báo cáo của nhà tạo lập thị trường trái phiếu chính phủ English attachment
(Thông tư số 80/2020/TT-BTC)

Thông tư quy định các phương thức gửi báo cáo định kỳ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và của nhà tạo lập thị trường trái phiếu chính phủ. Xem thêm

Theo đó, doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm và nhà tạo lập thị trường trái phiếu chính phủ có thể gửi báo cáo định kỳ bằng một trong các hình thức sau:

1. Gửi báo cáo giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

2. Gửi báo cáo qua địa chỉ email: baocaoxhtn.tcnh@mof.gov.vn (nếu là doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm) hoặc baocaontltt.tcnh@mof.gov.vn (nếu là nhà tạo lập thị trường).

3. Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/10/2020.

blue-check 1/1/2019 Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước từ 2019 English attachment
(Thông tư số 111/2018/TT-BTC)

Thông tư quy định về các hình thức, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ và tín phiếu Kho bạc tại thị trường trong nước. Xem thêm

Một trong những điểm mới của Thông tư này là tăng hạn mức cho phát hành thêm trái phiếu ngay sau phiên đấu thầu, từ 30% lên 50% khối lượng gọi thầu đối với mỗi mã theo thông báo phát hành trái phiếu (khoản 2 Điều 13).

Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung các quy định mới về phát hành trái phiếu để đảm bảo thanh khoản cho các nhà tạo lập thị trường (Mục 4 Chương III). Theo đó, giá phát hành trái phiếu đảm bảo thanh khoản sẽ cao hơn giá bán trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn tương đương tại thời điểm phát hành gần nhất. Đồng thời, nhà đầu tư phải ký quỹ một số tiền được xác định theo công thức quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Thay thế Thông tư số 111/2015/TT-BTCstatus1 ngày 28/7/2015; Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNNstatus1 ngày 27/6/2016; Chi phí đấu thầu tín phiếu trả Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại Khoản 2 Điều 2, chi phí tổ chức phát hành, thanh toán gốc lãi trái phiếu Chính phủ trả Kho bạc Nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 3 và chi phí hoạt động bảo lãnh phát hành trả tổ chức bảo lãnh chính quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 15/2018/TT-BTCstatus2 ngày 07/02/2018.

THAM KHẢO
blue-check 19/4/2012 Hướng dẫn cách tính phần vốn trái phiếu Chính phủ trong dự án nhà ở sinh viên
(Công văn số 617/BXD-QLN)

Văn bản hướng dẫn về nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án nhà ở sinh viên từ ngân sách nhà nước theo Quyết định số 70/2010/QĐ-TTg ngày 05/11/2010; nguyên tắc xác định tổng mức đầu tư của dự án quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CPstatus1 ngày 14/12/2009 và một số vấn đề cần lưu ý về việc hỗ trợ vốn từ nguồn trái phiếu Chính phủ đối với các dự án nhà ở sinh viên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009.

blue-check 16/7/2009 Trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được cầm cố để vay VND English attachment
(Quyết định số 1666/QĐ-NHNN)

Theo Quyết định này, trường hợp các Ngân hàng thương mại đã sử dụng hết giấy tờ có giá cấp I và II theo quy định tại Quyết định số 441/QĐ-NHNN, thì các Ngân hàng thương mại được tiếp tục sử dụng trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo Quyết định số 211/QĐ-TTg làm tài sản bảo đảm cho khoản vay bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ khả năng thanh khoán.

blue-check 1/11/2014 Lãi trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014 được miễn thuế English attachment
(Nghị quyết số 78/NQ-CP)

Theo Nghị quyết này, thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014 được miễn thuế TNDN và thuế TNCN

Lược đồ Cập nhật đến

Giảm 2% thuế GTGT 2022 31-Jan-2023
Điều chỉnh hóa đơn 19-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Thời điểm lập hóa đơn 4-Jan-2023
Phân bổ thuế 4-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Tiêm vắc xin 3-Jan-2023
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Giấy phép lao động 27-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Phòng chống dịch 12-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Hàng trong nước đã SX được 7-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Quyết toán thuế TNDN 14-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Thuế GTGT thiết bị y tế 20-Jun-2022
Khám sức khỏe 8-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020