LuatVietnam

Lược đồ | Trái phiếu Chính phủ

Tổng số 78 bản ghi | Cập nhật đến: 4-Jul-2023

CHÍNH SÁCH
blue-check 1/7/2018 Quy định về phát hành và giao dịch trái phiếu Chính phủ English attachment
(Nghị định số 95/2018/NĐ-CP)

"Công cụ nợ của Chính phủ" được phát hành và giao dịch theo Nghị định này bao gồm các loại trái phiếu của Chính phủ. Xem thêm

Theo đó, so với quy định hiện hành, Nghị định này có bổ sung một loại trái phiếu mới sẽ được Chính phủ phát hành, với tên "trái phiếu xanh". Đây là một loại trái phiếu Chính phủ được phát hành để đầu tư cho các dự án có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường (Điều 21).

Ngoài ra, về hạn mức mua trái phiếu, theo khoản 1 Điều 6, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được mua trái phiếu Chính phủ phát hành trong nước với số lượng không hạn chế (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Đối với trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế thì đối tượng được mua trái phiếu thực hiện theo quy định của thị trường phát hành (khoản 2 Điều 6).

Một trong những điểm mới nữa của Nghị định này là quy định về cơ chế "Nhà tạo lập thị trường". Đây là tổ chức (ngân hàng thương mại hoặc công ty chứng khoán) được Bộ Tài chính lựa chọn để thực hiện quyền ưu tiên tham gia vào các phiên phát hành, mua lại, hoán đổi trái phiếu Chính phủ theo phương thức đấu thầu (chi tiết xem tại Mục 4 Chương II Nghị định).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Bãi bỏ các quy định tại Mục 1 Chương II, Mục 1 Chương III và các quy định khác có nội dung liên quan đến trái phiếu Chính phủ tại Nghị định số 01/2011/NĐ-CPstatus2 ngày 05/01/2011.

red-check 20/2/2011 Quy định về Trái phiếu Chính phủ English attachment
(Nghị định số 01/2011/NĐ-CPstatus2 )

"Trái phiếu Chính phủ" được hiểu là trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành nhằm huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước; "Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh" là loại trái phiếu do doanh nghiệp và ngân hàng phát hành được Chính phủ bảo lãnh; "Trái phiếu chính quyền địa phương" là loại trái phiếu do UBND cấp tỉnh phát hành nhằm huy động vốn cho các dự án của địa phương. Xem thêm

Nghị định này quy định về quy chế phát hành, bảo lãnh phát hành, đấu thầu phát hành trái phiếu... Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 2 năm 2011, thay thế Nghị định số 141/2003/NĐ-CPstatus1 ngày 20 tháng 11 năm 2003 về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và các quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế quy định tại Nghị định số 53/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2009 về phát hành trái phiếu quốc tế

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 25/5/2022 Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
(Thông tư số 24/2022/TT-BTC)

Thông tư sửa đổi khoản 1 Điều 5 Thông tư số 48/2019/TT-BTCstatus2 nhằm gỡ bỏ quy định cho phép trích lập dự phòng tổn thất đối với các khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Xem thêm

Đối với số dư dự phòng mà doanh nghiệp đã trích lập trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực cho các khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương thì được hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2022.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2022.

blue-check 1/1/2022 Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment
(Quyết định số 2550/QĐ-BTC)

Quyết định công bố Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022, chi tiết tại phụ lục đính kèm. Xem thêm

Các doanh nghiệp thuộc Danh sách này có trách nhiệm phải thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ quy định tại Nghị định 95/2018/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

red-check 1/11/2020 Sửa đổi công thức xác định giá mua lại và hoán đổi trái phiếu chính phủ English attachment
(Thông tư số 81/2020/TT-BTCstatus2 )

Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư sau: Xem thêm

1. Thông tư 110/2018/TT-BTCstatus2 liên quan đến cách xác định giá mua lại, giá hoán đổi tín phiếu, trái phiếu chính phủ.

2. Thông tư 342/2016/TT-BTCstatus2 liên quan đến việc hạch toán kế toán các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu chính phủ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020.

blue-check 2/1/2020 Quy chế thanh toán trái phiếu Chính phủ tại VSD
(Quyết định số 06/QĐ-VSD)

Quy chế này quy định về hoạt động thanh toán trái phiếu Chính phủ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Xem thêm

Theo đó, trái phiếu Chính phủ sẽ được thanh toán tức thời theo từng giao dịch tại ngày thanh toán ngay khi bên bán có đủ trái phiếu và bên mua có đủ tiền (khoản 1 Điều 8).

Việc thanh toán giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao trái phiếu đồng thời với thanh toán tiền (khoản 2 Điều 8).

Ngày thanh toán giao dịch trái phiếu là ngày làm việc liền kề sau ngày giao dịch (T+1) (khoản 3 Điều 8).

Thời gian thanh toán giao dịch trái phiếu là từ 09h - 15h30 ngày thanh toán. Trình tự, thủ tục thực hiện thanh toán được quy định tại Mục I Phụ lục 02 của Quy chế này (khoản 4 Điều 8).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 136/QĐ-VSD ngày 14/7/2017.

blue-check 15/7/2019 Quy định về niêm yết và giao dịch trái phiếu chính phủ English attachment
(Thông tư số 30/2019/TT-BTC)

So với quy định hiện hành, Thông tư có sửa đổi về tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của thành viên tham gia giao dịch trái phiếu chính phủ và loại hình, phương thức giao dịch trái phiếu chính phủ. Xem thêm

Theo đó, các thành viên giao dịch đặc biệt (gồm các NHTM, chi nhánh NHTM) có quyền mua, bán trái phiếu chính phủ cho chính mình trên Sở GDCK (điểm c khoản 1 Điều 8).

Khi tham gia giao dịch trái phiếu chính phủ trên Sở GDCK với tư cách tự doanh hay môi giới, thành viên giao dịch phải thông báo với đối tác tư cách của mình trong giao dịch, đồng thời phải bảo đảm giữ bí mật thông tin của đối tác trong giao dịch (điểm e khoản 2 Điều 8).

Về loại hình giao dịch, ngoài "giao dịch mua bán thông thường", "giao dịch mua bán lại", được bổ sung thêm loại hình "giao dịch bán kết hợp mua lại" và "giao dịch vay và cho vay" (Điều 13).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019.

Thay thế Thông tư số 234/2012/TT-BTCstatus1 ngày 28/12/2012; Thông tư số 10/2017/TT-BTCstatus1 ngày 06/02/2017 và Thông tư số 46/2017/TT-BTCstatus1 ngày 12/5/2017.

red-check 1/1/2019 Quy chế mới về mua lại và hoán đổi trái phiếu Chính phủ English attachment
(Thông tư số 110/2018/TT-BTCstatus2 )

Thông tư hướng dẫn về điều kiện, phương thức mua lại hoặc hoán đổi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Xem thêm

Theo quy định mới tại Điều 4 Thông tư, việc mua lại hoặc hoán đổi trái phiếu Chính phủ phải đảm bảo nguyên tắc "theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện".

Đối với trái phiếu Chính phủ bị hoán đổi, được gỡ bỏ điều kiện "có kỳ hạn còn lại từ 1 năm trở lên"(trước đó quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 150/2011/TT-BTCstatus1 ), chỉ cần đáp ứng điều kiện chưa đến ngày đáo hạn (Điều 6).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Thay thế Thông tư số 150/2011/TT-BTCstatus1 ngày 09/11/2011; Thông tư số 22/2017/TT-BTCstatus1 ngày 15/03/2017; Quy định về chi phí trả cho Kho bạc Nhà nước để tổ chức mua lại, hoán đổi trái phiếu Chính phủ tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 15/2018/TT-BTCstatus2 ngày 07/02/2018.

HƯỚNG DẪN
blue-check 4/5/2023 Sửa đổi quy định về giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc English attachment
(Thông tư số 12/2023/TT-BTC)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước, gồm: điều kiện đối với trái phiếu Chính phủ được mua bán; ký kết ký phụ lục hợp đồng mua bán trái phiếu Chính phủ; hình thức ký hợp đồng mua bán trái phiếu Chính phủ; quy trình giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ; giá trị giao dịch, giá gộp lãi danh nghĩa, lãi danh nghĩa tích gộp, giá yết trong ngày giao dịch hưởng quyền,.... Xem thêm

Theo đó, đối với hợp đồng khung, phụ lục hợp đồng mua bán trái phiếu Chính phủ, các bên có thể ký kết bằng hình thức điện tử phù hợp với quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/5/2023.

red-check 1/4/2021 Quy chế mua bán lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước English attachment
(Thông tư số 107/2020/TT-BTCstatus2 )

Giao dịch mua lại trái phiếu chính phủ (TPCP) được hiểu là giao dịch mà Kho bạc Nhà nước là bên mua trong giao dịch lần 1 và sẽ là bên bán trong giao dịch lần 2, theo đó, KBNN sẽ sử dụng ngân quỹ nhàn rỗi để mua lại TPCP đồng thời cam kết bán lại sau một thời gian xác định với một mức giá xác định niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán, có kỳ hạn còn lại tối đa không quá một (01) năm Xem thêm

TPCP được KBNN mua bán lại là loại đang được

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021.

Thay thế quy định mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ quy định tại Điều 9 Thông tư số 314/2016/TT-BTCstatus2 ngày 28/11/2016.

blue-check 19/10/2020 Các phương thức gửi báo cáo của nhà tạo lập thị trường trái phiếu chính phủ English attachment
(Thông tư số 80/2020/TT-BTC)

Thông tư quy định các phương thức gửi báo cáo định kỳ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và của nhà tạo lập thị trường trái phiếu chính phủ. Read more

Theo đó, doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm và nhà tạo lập thị trường trái phiếu chính phủ có thể gửi báo cáo định kỳ bằng một trong các hình thức sau:

1. Gửi báo cáo giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

2. Gửi báo cáo qua địa chỉ email: baocaoxhtn.tcnh@mof.gov.vn (nếu là doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm) hoặc baocaontltt.tcnh@mof.gov.vn (nếu là nhà tạo lập thị trường).

3. Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/10/2020.

blue-check 1/1/2019 Danh sách 15 nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2019
(Quyết định số 2355/QĐ-BTC)

Quyết định công bố Danh sách 15 Doanh nghiệp được xem là nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2019. Bao gồm: Read more

1. Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

2. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3. Công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

4. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

5. Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam

6. Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

7. Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

8. Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

9. Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam

10. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

11. Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

12. Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong

13. Công ty TNHH MTV Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

14. Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

15. Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam

Các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ nêu trên sẽ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ quy định tại Nghị định 95/2018/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

blue-check 1/1/2019 Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước từ 2019 English attachment
(Thông tư số 111/2018/TT-BTC)

Thông tư quy định về các hình thức, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ và tín phiếu Kho bạc tại thị trường trong nước. Read more

Một trong những điểm mới của Thông tư này là tăng hạn mức cho phát hành thêm trái phiếu ngay sau phiên đấu thầu, từ 30% lên 50% khối lượng gọi thầu đối với mỗi mã theo thông báo phát hành trái phiếu (khoản 2 Điều 13).

Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung các quy định mới về phát hành trái phiếu để đảm bảo thanh khoản cho các nhà tạo lập thị trường (Mục 4 Chương III). Theo đó, giá phát hành trái phiếu đảm bảo thanh khoản sẽ cao hơn giá bán trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn tương đương tại thời điểm phát hành gần nhất. Đồng thời, nhà đầu tư phải ký quỹ một số tiền được xác định theo công thức quy định tại khoản 5 Điều 20 Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Thay thế Thông tư số 111/2015/TT-BTCstatus1 ngày 28/7/2015; Thông tư liên tịch số 92/2016/TTLT-BTC-NHNNstatus1 ngày 27/6/2016; Chi phí đấu thầu tín phiếu trả Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại Khoản 2 Điều 2, chi phí tổ chức phát hành, thanh toán gốc lãi trái phiếu Chính phủ trả Kho bạc Nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 3 và chi phí hoạt động bảo lãnh phát hành trả tổ chức bảo lãnh chính quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 15/2018/TT-BTCstatus2 ngày 07/02/2018.

blue-check 8/3/2018 Danh mục dự án có điều chỉnh mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2016
(Quyết định số 280/QĐ-TTg)

Ban hành kèm theo Quyết định này các danh mục gồm: Read more

1. Danh mục dự án và mức vốn trái phiếu Chính phủ điều chỉnh giảm giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016,

2. Danh mục dự án và mức vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016,

3. Danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2018

Các dự án bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014 - 2016 và Dự án 991B của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 24/4/2017 Danh mục các dự án đường giao thông được bố trí vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017
(Quyết định số 560/QĐ-TTg)

Quyết định này ban hành Danh mục các dự án và mức vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho từng dự án đầu tư xây dựng đường giao thông trong năm 2017. Read more

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 23/12/2010 Được phép sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cho các dự án nhà ở sinh viên
(Quyết định số 70/2010/QĐ-TTg)

Quyết định sửa đổi điều khoản liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên. Theo đó, vốn Trái phiếu Chính phủ được phép dùng để đầu tư các dự án nhà ở sinh viên Read more

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2010 và được áp dụng cho các dự án đầu tư phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

blue-check 11/12/2009 Hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
(Thông tư số 206/2009/TT-BTC)

Thông tư này áp dụng cho kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ quy định tại Quyết định số 46/2008/QĐ-BTCstatus1 . Theo đó, kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ cần thực hiện theo 2 nguyên tắc: a) Chấp hành đúng các quy định về hình thức giao dịch, thời hạn giao dịch và thu nhập từ trái phiếu Chính phủ trong giao dịch mua bán lại được quy định tại các cơ chế tài chính hiện hành về giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ. b) Bên mua trái phiếu theo hợp đồng mua bán lại không được ghi nhận là khoản doanh thu khi nhận khoản coupon trái phiếu của bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn của giao dịch mua bán lại mà ghi nhận là khoản phải trả, phải nộp khác. Bổ sung thêm Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ – Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTCstatus1 , tài khoản này dùng để phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ; Tài khoản này chỉ ghi nhận giá trị của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, không ghi nhận khoản coupon mà bên mua nhận hộ bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

blue-check 1/11/2009 Về quản lý ngoại hối đối với Trái phiếu Chính phủ English attachment
(Thông tư số 19/2009/TT-NHNN)

Theo quy định tại Thông tư này, nguồn ngoại tệ để thực hiện giao dịch trái phiếu là ngoại tệ có trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ mở tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Các tổ chức không được sử dụng nguồn vốn ngân sách hoặc các nguồn vốn hỗ trợ khác của Chính phủ để mua trái phiếu CP bằng ngoại tệ. Ngoài ra thông tư cũng quy định về việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ để thực hiện các giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2009.

blue-check 8/10/2009 Về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt III năm 2009
(Quyết định số 2476/QĐ-BTC)

Mục đích của việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt III năm 2009 là để đầu tư cho các dự án trọng điểm và bù đắp bội chi Ngân sách Nhà nước. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 17/8/2009 Về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt 2 năm 2009
(Quyết định số 1958/QĐ-BTC)

Theo Quyết định này, Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành thêm 250 triệu trái phiếu Chính phủ, nhằm mục đích đầu tư cho các dự án trọng điểm và bù đắp bội chi Ngân sách Nhà nước. Thời gian phát hành từ ngày 20/8/2009 đến hết ngày 31/8/2009, trong đó loại trái phiếu có kỳ hạn 1 năm có khối lượng 100 triệu USD; kỳ hạn 2 năm có khối lượng 100 triệu USD và kỳ hạn 3 năm có khối lượng 50 triệu USD. Trái phiếu sẽ được bán bằng mệnh giá là 100 USD/trái phiếu và được phát hành thông qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

blue-check 12/3/2009 Về việc phát hành trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ đợt I năm 2009 English attachment
(Quyết định số 505/QĐ-BTC)

Theo quyết định này, kể từ ngày 18/03/2009 đến 30/03/2009, Bộ Tài chính sẽ phát hành trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ đợt I/2009 với tổng khối lượng 300 triệu USD trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, 2 năm và 3 năm, mỗi loại kỳ hạn sẽ huy động 100 triệu USD. Theo đó, trái phiếu được phát hành, niêm yết, giao dịch và thanh toán bằng đô la Mỹ, dưới hình thức ghi số, có mệnh giá 100 đô la Mỹ/ trái phiếu hoặc bội số của 100 đôla Mỹ. Chủ sở hữu trái phiếu được quyền chuyển nhượng, tặng, thừa kế, hoặc sử dụng để cầm cố trong các quan hệ tín dụng, … theo quy định của pháp luật; phải kê khai và nộp thuế đối với lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành. Read more

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

blue-check 4/9/2005 Lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005: 8,6%/năm
(Quyết định số 51/2005/QĐ-BTC)

Lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước phát hành trực tiếp qua các đơn vị kho bạc nhà nước từ ngày 01/08/2005 là: 8,6%/năm. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán mỗi năm một lần khi đủ 12 tháng tính từ ngày mua.

blue-check 3/1/2018 Xây dựng công trình sử dụng vốn trái phiếu chính phủ không được miễn thuế GTGT
(Công văn số 37/TCT-CS)

Theo Công văn này, hoạt động thi công xây dựng cho công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ không được miễn thuế GTGT, phải kê khai nộp thuế GTGT với thuế suất 10%.

blue-check 19/4/2012 Hướng dẫn cách tính phần vốn trái phiếu Chính phủ trong dự án nhà ở sinh viên
(Công văn số 617/BXD-QLN)

Văn bản hướng dẫn về nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án nhà ở sinh viên từ ngân sách nhà nước theo Quyết định số 70/2010/QĐ-TTg ngày 05/11/2010; nguyên tắc xác định tổng mức đầu tư của dự án quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CPstatus1 ngày 14/12/2009 và một số vấn đề cần lưu ý về việc hỗ trợ vốn từ nguồn trái phiếu Chính phủ đối với các dự án nhà ở sinh viên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009.

blue-check 13/2/2009 Về việc phát hành trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước English attachment
(Quyết định số 211/QĐ-TTg)

Theo quyết định này Chính phủ sẽ phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ trên thị trường Việt Nam nhằm để đầu tư cho các dự án trọng điểm và bù đắp bội chi nhân sách Nhà nước. Theo đó, kỳ hạn của trái phiếu sẽ từ 1 năm trở lên do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định cho từng đợt phát hành

blue-check 16/5/2008 Về việc điều chuyển niêm yết Trái phiếu Chính phủ English attachment
(Quyết định số 352/QĐ-UBCK)
blue-check 7/3/2008 Dự thảo Quy chế Quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
(Dự thảo số DT_GDTPCP/2008/QĐ-BTC)

Quy chế này quy định thủ tục đăng ký và tiêu chuẩn để các Công ty chứng khoán và các Ngân hàng thương mại được chấp nhận làm thành viên giao dịch Trái phiếu Chính phủ tại sàn Chứng khoán Hà Nội. Quy chế này sẽ là cơ sở pháp lý để các thành viên giao dịch Trái phiếu Chính phủ trao đổi, mua bán qua lại các loại TPCP, gồm: TPCP các loại có kỳ hạn danh nghĩa trên 1 năm; Trái phiếu chính quyền địa phương; Trái phiếu do chính phủ bảo lãnh

THAM KHẢO
blue-check 19/4/2012 Hướng dẫn cách tính phần vốn trái phiếu Chính phủ trong dự án nhà ở sinh viên
(Công văn số 617/BXD-QLN)

Văn bản hướng dẫn về nguồn vốn đầu tư xây dựng các dự án nhà ở sinh viên từ ngân sách nhà nước theo Quyết định số 70/2010/QĐ-TTg ngày 05/11/2010; nguyên tắc xác định tổng mức đầu tư của dự án quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CPstatus1 ngày 14/12/2009 và một số vấn đề cần lưu ý về việc hỗ trợ vốn từ nguồn trái phiếu Chính phủ đối với các dự án nhà ở sinh viên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009.

blue-check 16/7/2009 Trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được cầm cố để vay VND English attachment
(Quyết định số 1666/QĐ-NHNN)

Theo Quyết định này, trường hợp các Ngân hàng thương mại đã sử dụng hết giấy tờ có giá cấp I và II theo quy định tại Quyết định số 441/QĐ-NHNN, thì các Ngân hàng thương mại được tiếp tục sử dụng trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo Quyết định số 211/QĐ-TTg làm tài sản bảo đảm cho khoản vay bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ khả năng thanh khoán.

blue-check 4/7/2023 [Hợp nhất] - Quy chế mua bán lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước
(Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 12/2023/TT-BTC ngày 10/02/2023 vào Thông tư số 107/2020/TT-BTCstatus2 ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

blue-check 20/4/2023 Đính chính về lãi suất và phân bổ khối lượng mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ của KBNN
(Công văn số 3896/BTC-KBNN)

Công văn đính chính một số lỗi kỹ thuật tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư số 107/2020/TT-BTCstatus2 về hướng dẫn xác định lãi suất và phân bổ khối lượng mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước.

blue-check 1/11/2014 Lãi trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014 được miễn thuế English attachment
(Nghị quyết số 78/NQ-CP)

Theo Nghị quyết này, thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014 được miễn thuế TNDN và thuế TNCN

XEM THÊM
blue-check 14/3/2016 Quy chế truy cập và bảo mật thông tin về khung lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ English attachment
(Quyết định số 494/QĐ-BTC)

Đối tượng áp dụng Quy chế này bao gồm: Read more

1. Các tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương (sau đây gọi tắt là tổ chức phát hành) bao gồm:

a) Kho bạc nhà nước;

b) Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức khác phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của Luật quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn;

c) Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ủy quyền phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

2. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Vụ Tài chính ngân hàng).

3. Văn phòng, Bộ Tài chính.

4. Sở Giao dịch Chứng khoán tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương theo phân công của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Sở Giao dịch Chứng khoán).

5. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

6. Thủ trưởng đơn vị và các cán bộ có liên quan đến việc phát hành trái phiếu của các đơn vị quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều này

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 22/12/2020 [Hợp nhất] - Quy chế về mua lại và hoán đổi trái phiếu Chính phủ
(Văn bản hợp nhất số 47/VBHN-BTC)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 81/2020/TT-BTCstatus2 ngày 15/9/2020 vào Thông tư số 110/2018/TT-BTCstatus2 ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước.

blue-check 22/11/2017 Về giao kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017
(Công văn số 12475/VPCP-KTTH)

Văn bản yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2017 các nội dung sau: Read more

a) Phương án xử lý đối với số vốn trái phiếu Chính phủ còn lại chưa phân bổ trong kế hoạch năm 2017; nguyên nhân các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định và thời hạn phải hoàn thành.

b) Thời gian thực hiện và giải ngân số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

c) Niên độ quyết toán ngân sách số vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung cho Chương trình xây dựng nông thôn mới được giao tại các Quyết định: số 592/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 và số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 và xác định cụ thể nhiệm vụ chi đối với số vốn còn lại chưa phân bổ thuộc nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2016 chuyển nguồn sang kế hoạch năm 2017.

blue-check 18/8/2017 Về tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ
(Chỉ thị số 6925/CT-BNN-KH)

Chỉ thị yêu cầu chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017

blue-check 24/3/2017 [Hợp nhất] - Quy chế về Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ
(Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 10/2017/TT-BTCstatus1 ngày 06/02/2017 vào Thông tư số 234/2012/TT-BTCstatus1 ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

blue-check 27/7/2015 Về việc tạm ứng vốn các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước hoặc trái phiếu Chính phủ
(Công văn số 10254/BTC-ĐT)

Văn bản hướng dẫn việc tạm ứng vốn tại thời điểm trước và sau ngày 15/6/2015 (ngày Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2 có hiệu lực) Read more

Theo đó, nguyên tắc tạm ứng vốn cho các dự án đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ được áp dụng như sau:

a. Việc tạm ứng vốn của chủ đầu tư cho nhà thầu hoặc nhà cung cấp cho các công việc cần thiết để triển khai thực hiện hợp đồng hoặc các công việc không thông qua hợp đồng. Mức vốn tạm ứng, thời điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu theo đúng quy định và phải được quy định rõ trong hợp đồng.

b. Việc tạm ứng vốn được thực hiện sau khi hợp đồng có hiệu lực, riêng đối với hợp đồng thi công xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

c. Trường hợp các bên thỏa thuận tạm ứng ở mức cao hơn mức tạm ứng tối thiểu nêu tại điểm a mục 3 công văn này, thì phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng.

d. Căn cứ vào nhu cầu tạm ứng vốn, chủ đầu tư có thể được tạm ứng vốn một lần hoặc nhiều lần cho một hợp đồng nhưng không vượt mức vốn tạm ứng theo quy định của hợp đồng và mức vốn tạm ứng quy định tại mục (3) công văn này; trường hợp kế hoạch vốn bố trí không đủ mức vốn tạm ứng theo hợp đồng (hoặc dự toán được duyệt) thì chủ đầu tư được tạm ứng tiếp trong kế hoạch năm sau.

blue-check 26/1/2015 Quyền lợi, nghĩa vụ và tiêu chí xếp hạng thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ 2015
(Công văn số 1149/BTC-TCNH)

Văn bản hướng dẫn cụ thể về quyền lợi, nghĩa vụ và các tiêu chí đánh giá xếp hạng thành viên tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2015 Read more

Công văn này thay thế Công văn số 1354/BTC-TCNH ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ, quyền lợi và tiêu chí đánh giá thành viên đấu thầu TPCP năm 2014.

blue-check 9/11/2011 Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 English attachment
(Nghị quyết số 12/2011/QH13)
blue-check 2/2/2014 Sửa đổi mức hưởng của Kho bạc Nhà nước đối với phí phát hành, hoán đổi trái phiếu Chính phủ
(Thông tư số 196/2013/TT-BTC)

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về việc thanh toán các khoản phí phát hành, thanh toán trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước được hưởng quy định tại điểm a khoản 6 Mục II Thông tư số 107/2008/TT-BTCstatus2 Read more

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 02/02/2014 và áp dụng từ năm ngân sách 2014.

blue-check 28/1/2011 Về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011
(Quyết định số 184/QĐ-TTg)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo và hướng dẫn thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 (các phụ lục số II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X tại Tờ trình số 490/TTr-BKHĐT ngày 24 tháng 01 năm 2011) cho các bộ và các tỉnh, thành phố Read more

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

blue-check 20/8/2009 Về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009 cho các Bộ và địa phương.
(Quyết định số 1297/QĐ-TTg)

Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao 20.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009 cho các Bộ, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, bố trí cho ngành Giao thông vận tải 8.600 tỷ đồng, ngành thủy lợi 4.400 tỷ đồng, các dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện và các bệnh viện tuyến tỉnh theo Nghị quyết số 18/2008/QH12status2 của Quốc hội 2.000 tỷ đồng và các dự án Chương trình kiên cố hóa trường lớp 1.500 tỷ đồng. Đối với các dự án ký túc xá sinh viên 3.500 tỷ đồng (có quyết định riêng). Thủ tướng chỉ đạo đối với các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, giao cho các Bộ, địa phương tổng số vốn và danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

blue-check 20/8/2009 Phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009.
(Quyết định số 1308/QĐ-TTg)

Theo Quyết định này, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện dự án phát triển nhà ở sinh viên được phân bổ cụ thể cho từng dự án của các địa phương và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

blue-check 30/6/2009 Về việc phê duyệt đề án "Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đọan 2009 - 2013"
(Quyết định số 930/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành

blue-check 9/10/2003 Về phát hành trái phiếu Chính phủ. English attachment
(Thông tư số 88/2003/TT-BTC)
blue-check 7/4/2014 Về thời hạn thanh toán vốn Trái phiếu Chính phủ
(Công văn số 4343/BTC-ĐT)
blue-check 31/3/2014 Về thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014
(Công văn số 3998/BTC-ĐT)

Văn bản hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 và xác định thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014

blue-check 25/1/2014 [Hợp nhất] - Hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ
(Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 203/2013/TT-BTCstatus1 ngày 24 tháng 12 năm 2013 vào Thông tư số 17/2012/TT-BTCstatus1 ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

blue-check 4/10/2012 Về việc thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ
(Công văn số 13482/BTC-ĐT)

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho các dự án, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có hướng dẫn cụ thể về các vấn đề sau: Read more

- Việc thực hiện và thanh toán vốn đối với các dự án có điều chỉnh các hạng mục nhưng không làm tăng quy mô, tổng mức đầu tư được duyệt

- Việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ năm 2012

blue-check 28/10/2011 Hướng dẫn quản lý đầu tư từ Ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.
(Công văn số 7356/BKHĐT-TH)
blue-check 9/9/2011 Về tiến độ thực hiện dự án nhà ở sinh viên bằng nguồn Trái phiếu Chính phủ
(Công văn số 1507/BXD-QLN)
blue-check 23/5/2011 Thông báo tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB và vốn Trái phiếu Chính phủ
(Công văn số 6682/BTC-ĐT)

Thông báo số vốn đã thanh toán đến hết ngày 31/3/2011 vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách nhà nước, nguồn trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2011 của các cơ quan Trung ương theo Biểu số 01-TW đính kèm. Read more

Thông báo số vốn đã thanh toán đến hết ngày 31/3/2011 thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 của các địa phương theo Biểu số 02-ĐP đính kèm

blue-check 24/9/2009 Về báo cáo công tác triển khai, tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư cho y tế năm 2008 và việc triển khai vốn thuộc kế hoạch 2009.
(Công văn số 6498/BYT-KH-TC)
blue-check 20/4/2005 Hướng dẫn việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
(Thông tư số 31/2005/TT-BTC)

...

blue-check 12/7/2000 Về việc ban hành quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung English attachment
(Quyết định số 59/2000/QĐ-UBCK)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 1/9/2017 Sửa đổi Quy chế giao dịch trái phiếu Chính phủ English attachment
(Thông tư số 10/2017/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này sửa đổi, bổ sung quy định về loại trái phiếu Chính phủ được giao dịch, chấm dứt tư cách thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ và hồ sơ, quy trình đăng ký niêm yết trái phiếu Chính phủ. Read more

Theo bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này thì trái phiếu Chính phủ tương đương cũng có thể đem ra giao dịch. "Trái phiếu Chính phủ tương đương" được hiểu là trái phiếu Chính phủ niêm yết trên SGDCKHN và được sử dụng để thanh toán thay cho trái phiếu Chính phủ gốc trong trường hợp không có đủ trái phiếu Chính phủ gốc để thanh toán.

Cũng theo bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư này, thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ sẽ bị buộc chấm dứt tư cách thành viên trong các trường hợp: giải thể, phá sản, tạm ngừng hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động; chấm dứt tồn tại sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia công ty hoặc hình thành sau khi sáp nhập , tách công ty nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn làm thành viên.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017.

stop-check 1/8/2017 Hướng dẫn thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ
(Thông tư số 46/2017/TT-BTCstatus1 )

Theo Thông tư này, việc thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phải đảm bảo một số nguyên tắc sau: Read more

- Việc thanh toán giao dịch mua, bán trái phiếu Chính phủ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán được thực hiện theo phương thức thanh toán theo từng giao dịch;

- Việc chuyển giao trái phiếu Chính phủ được thực hiện trên hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; bên bán phải có đủ trái phiếu Chính phủ để chuyển giao tại ngày thanh toán, bên mua phải có đủ tiền để thực hiện thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ;

- Việc thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ giữa các tổ chức thanh toán tiền trực tiếp qua Ngân hàng Nhà nước được thực hiện trên hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng;

- Thời gian thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định trên cơ sở thống nhất với Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, không áp dụng quy định của Thông tư số 05/2015/TT-BTCstatus1 hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đối với việc thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

stop-check 1/5/2017 Điều kiện bán lại trái phiếu Chính phủ cho Kho bạc Nhà nước
(Thông tư số 22/2017/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này quy định về việc Kho bạc Nhà nước mua lại trái phiếu Chính phủ trước ngày đáo hạn tại thị trường trong nước. Read more

Theo đó, trái phiếu Chính phủ được Kho bạc Nhà nước mua lại là các loại trái phiếu do chính Kho bạc Nhà nước phát hành, chưa đến ngày đáo hạn và không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch đảm bảo kể từ thời điểm đăng ký bán lại trái phiếu (Điều 6).

Việc mua lại trái phiếu được thực hiện theo một trong các phương thức sau: (i) Đàm phán trực tiếp với các chủ sở hữu trái phiếu hoặc (ii) Đấu thầu qua Sở giao dịch chứng khoán (Điều 7).

Bộ Tài chính sẽ quy định khung lãi suất tối thiểu mua lại trái phiếu cho từng thời kỳ hoặc cho từng đợt mua lại trái phiếu (Điều 3).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2017 và thay thế Quyết định số 2346/QĐ-BTC ngày 28/9/2009.

stop-check 15/9/2015 Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước English attachment
(Thông tư số 111/2015/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về việc phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là Kho bạc Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước. Read more

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2015. Thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BTCstatus1 ngày 08/02/2012 và Thông tư số 203/2013/TT-BTCstatus1 ngày 24/12/2013.

stop-check 15/2/2014 Sửa đổi quy định về phí phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ
(Thông tư số 203/2013/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này sửa đổi các khoản 2, 3 và khoản 5 Điều 35 Thông tư số 17/2012/TT-BTCstatus1 liên quan đến các quy định về thanh toán và sử dụng phí tổ chức phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiếu Chính phủ của các đơn vị gồm: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, tổ chức bảo lãnh chính, Trung tâm lưu ký chứng khoán và Kho bạc nhà nước. Read more

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2014.

stop-check 18/3/2013 Hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ
(Thông tư số 234/2012/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về thành viên giao dịch, tổ chức quản lý giao dịch, công bố thông tin về giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương Read more

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể ngày 18 tháng 3 năm 2013 và thay thế Quyết định 46/2008/QĐ-BTCstatus1 ngày 01/07/2008 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quy chế quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Những quy định về quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương và tín phiếu Kho bạc Nhà nước tại các văn bản khác do Bộ Tài chính ban hành trái với quy định tại Thông tư này sẽ bị hủy bỏ và áp dụng theo quy định của Thông tư này

stop-check 26/3/2012 Hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ English attachment
(Thông tư số 17/2012/TT-BTCstatus1 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26.03.2012, thay thế các văn bản hướng dẫn sau đây: Read more

1. Các nội dung hướng dẫn về phát hành trái phiếu Chính phủ quy định tại Quyết định số 66/2004/QĐ-BTC ngày 11.08.2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

2. Các nội dung hướng dẫn về phát hành trái phiếu Chính phủ quy định tại Thông tư số 21/2004/TT-BTCstatus1 ngày 24.03.2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung;

3. Các nội dung hướng dẫn về phát hành trái phiếu Chính phủ quy định tại Thông tư số 29/2004/TT-BTCstatus1 ngày 06.04.2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

4. Quyết định số 46/2006/QĐ-BTCstatus1 ngày 06.09.2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn;

5. Thông tư số 132/2010/TT-BTCstatus1 ngày 07.09.2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2006/QĐ-BTCstatus1 ngày 06.09.2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn;

6. Các nội dung hướng dẫn về phí đấu thầu trái phiếu Chính phủ, đại lý thanh toán lãi và gốc trái phiếu Chính phủ quy định tại Thông tư số 27/2010/TT-BTCstatus1 ngày 26.02.2010 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

stop-check 7/9/2010 Sửa đổi quy định về phát hành Trái phiếu Chính phủ theo lô lớn
(Thông tư số 132/2010/TT-BTCstatus1 )

Thông tư sửa đổi điều khoản về thời gian và khối lượng tối thiểu phát hành của một lô Trái phiếu Chính phủ Read more

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

stop-check 6/6/2010 Vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ được cấp phát, thanh quyết toán như thế nào?
(Thông tư số 67/2010/TT-BTCstatus1 )

Theo nội dung sửa đổi, bổ sung, các dự án giao thông, thủy lợi thuộc danh mục của Quyết định số 171/2006/QĐ-TTgstatus1 ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ được phép bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cao hơn tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ ghi trong Quyết định số 171/2006/QĐ-TTgstatus1 , nhưng tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác (nếu có) được bố trí không được vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn thanh toán thực tế trong năm của các dự án có thay đổi so với kế hoạch vốn đăng ký đầu năm, các bộ, UBND các tỉnh thực hiện điều chỉnh giảm mức vốn của các dự án không có khả năng thực hiện, tăng mức vốn cho các dự án có khả năng thực hiện vượt tiến độ; thời gian điều chỉnh mức vốn đầu tư hàng năm kết thúc vào ngày 31/10. Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

stop-check 1/5/2009 Sửa đổi quy chế quyết toán vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ
(Thông tư số 89/2009/TT-BTCstatus1 )

Thông tư sửa đổi điểm 1.2 phần II Thông tư số 133/2007/TT-BTC về thẩm tra phân bổ vốn đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2009

stop-check 20/6/2008 Phân bổ vốn Trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương
(Quyết định số 68/2008/QĐ-TTgstatus1 )

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

stop-check 24/7/2006 Phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-201
(Quyết định số 171/2006/QĐ-TTgstatus1 )

Quyết định phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ để đầu tư một số công trình quan trọng của đất nước theo Danh mục công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010. Tổng mức trái phiếu Chính phủ phát hành trong giai đoạn 2003-2010 là 110.000 tỷ đồng đầu tư vào các dự án đường tuần tra biên giới; đường giao thông; các công trình thủy lợi và các dự án giao thông; dự án di dân tái định cư. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

stop-check 2/6/2004 Quy chế bảo lãnh phát hành Trái phiếu Chính phủ English attachment
(Thông tư số 29/2004/TT-BTCstatus1 )

Trái phiếu được phát hành, thanh toán bằng đồng Việt Nam dưới hình thức chứng chỉ, hoặc bút toán ghi sổ, có ghi tên hoặc không ghi tên. Mệnh giá tối thiểu của trái phiếu là 100.000 đồng; các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng. Read more

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

stop-check 17/4/2004 Hướng dẫn đấu thầu trái phiếu Chính phủ English attachment
(Thông tư số 21/2004/TT-BTCstatus1 )
stop-check 31/12/2003 Hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc mua trái phiếu Chính phủ English attachment
(Thông tư số 11/2003/TT-NHNNstatus1 )

Đối tượng tham gia mua trái phiếu Chính phủ bao gồm: Công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Người nước ngoài làm việc, cư trú ở Việt Nam; Tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Read more

Thông tư hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ; quy định về việc sử dụng ngoại tệ để mua trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ. Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

stop-check 9/12/2003 Về phát hành và bảo lãnh trái phiếu Chính phủ English attachment
(Nghị định số 141/2003/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 23/10/2003 Phát hành trái phiếu Chính phủ đợt I bằng ngoại tệ English attachment
(Quyết định số 155/2003/QĐ-BTCstatus1 )
stop-check 28/1/2000 Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ English attachment
(Nghị định số 01/2000/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 26/7/1994 Quy chế phát hành các loại trái phiếu Chính phủ
(Nghị định số 72/1994/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 1/7/2008 Quy chế Quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ English attachment
(Quyết định số 46/2008/QĐ-BTCstatus1 )

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

stop-check 6/9/2006 Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn
(Quyết định số 46/2006/QĐ-BTCstatus1 )

Việc phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn nhằm mục đích tăng cường khả năng huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển, đồng thời nâng cao tính thanh khoản của trái phiếu Chính phủ trên thị trường giao dịch (thị trường thứ cấp) và tạo khả năng hình thành lãi suất chuẩn cho các công cụ nợ. Quyết định quy định chi tiết về thời hạn phát hành; khối lượng phát hành; phương thức phát hành; lãi suất danh nghĩa trái phiếu và lãi suất trần. Quyết định ban hành kèm theo các phụ lục hướng dẫn.

stop-check 9/6/2000 Hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ English attachment
(Thông tư số 55/2000/TT-BTCstatus1 )