LuatVietnamLogo

Trợ cấp để chấm dứt HĐLĐ trước hạn có bị tính thuế TNCN?

Cập nhật 14/10/2020 | Đăng tải: LVN.5065

hoi Không nêu tên
1. Doanh nghiệp có ký hợp đồng không xác định thời hạn với nhân viên. Nay do nhu cầu thực tế, 2 bên đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn (có ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng). Và khi chấm dứt doanh nghiệp có hỗ trợ người lao động khoản tiền “trợ cấp thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn” với số tiền là 2 tháng tiền lương của người lao động.
Vậy số tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động nêu trên có được đưa chi phí hợp lệ từ tiền lương, tiền công? Có phải tính thuế TNCN? Nếu phải tính thuế TNCN thì tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần hay khấu trừ 10% trên tổng số tiền chi trả?
2. Doanh nghiệp có ký hợp đồng điện tử (ký số bằng chữ ký số do nhà cung cấp Việt Nam-TS24 cung cấp) với nhà cung cấp nước ngoài (chữ ký số của nhà cung cấp nước ngoài do đơn vị nước ngoài không nằm trên lãnh thổ Việt Nam cung cấp). Vậy các hợp đồng ký điện tử này thì cơ quan thuế có chấp nhận là chứng từ hợp lý, hợp lệ khi thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp?

luat Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài;

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN;

- Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty và người lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty trợ cấp với số tiền là 2 tháng lương, nếu khoản trợ cấp này là khoản trợ cấp thôi việc, mất việc theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và không tính thuế TNCN. Nếu khoản trợ cấp này cao hơn mức quy định của Bộ Luật Lao động thì phần vượt mức không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo thuế suất lũy tiến từng phần. Trường hợp người lao động nhận khoản thu nhập này sau khi đã nghỉ việc thì Công ty phải khấu trừ theo thuế suất là 10%. Khi kết thúc năm, cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN tại cơ quan Thuế theo quy định.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua chữ ký số với nhà cung cấp tại Việt Nam thì phải có hóa đơn và chứng từ thanh toán theo quy định thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trường hợp Công ty mua chữ ký số của nhà cung cấp ở nước ngoài thì phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của nước sở tại của nhà cung cấp nước ngoài. Khi Công ty thanh toán tiền cho nhà cung cấp nước ngoài phải khấu trừ thuế, kê khai và nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định.

Xem thêm

Lao động - Việc làm