LuatVietnam

Trợ cấp tuất cũng được tăng mức hưởng từ 1/7/2023

Cập nhật 12/8/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Bạn đọc
Tôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng là 3 triệu đồng/tháng, thuộc đối tượng hưởng từ tháng 12.1994. Theo quy định mới, trợ cấp tuất hàng tháng của tôi được tăng thêm bao nhiêu?

luat Công ty Luật TNHH YouMe:

Căn cứ vào Nghị định 42/2023/NĐ-CP, Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH, từ ngày 14.8.2023, lương hưu tháng 8 sẽ tăng thêm 12,5% hoặc 20,8% tùy thuộc vào đối tượng quy định.

Những đối tượng được tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.2023 đối với các đối tượng sau đây nếu đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 34/2019/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 206-CP.

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20.6.1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định 111-HĐBT ngày 13.10.1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

+ Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27.10.2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 38/2010/QĐ-TTg ngày 6.5.2010 của Thủ tướng Chính phủ).

+ Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày 20.8.2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

+ Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

+ Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

+ Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1.1.1995.

Đối chiếu với quy định trên, bạn đọc đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng là 3 triệu đồng/tháng, từ tháng 12.1994 thuộc đối tượng được tăng thêm 12,5% lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Như vậy, trợ cấp hằng tháng = mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2023 x 1,125.

Mức trợ cấp theo quy định mới = 3 triệu đồng x 1,125 = 3.375.000 đồng. Tăng 375.000 đồng

Lưu ý, trong tháng 8 này, trợ cấp của người có mức hưởng 3 triệu đồng được tính bằng mức mới cộng thêm phần tăng tháng 7 chưa nhận.

Theo đó, trợ cấp tháng 8 = 3.375.000 đồng + 375.000 đồng = 3.750.000 đồng/tháng.

Xem thêm