LuatVietnam

Lược đồ | Trợ giúp pháp lý

Tổng số 68 bản ghi | Cập nhật đến: 9-Aug-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 9/8/2023 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý tại TP. HCM (áp dụng từ 9/8/2023)
(Quyết định số 3312/QĐ-UBND)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục sửa đổi về yêu cầu, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý áp dụng trên địa bàn TP. HCM. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các nội dung công bố danh mục thủ tục hành chính tại mục A2.II.3, B2.I.1, B2.I.2 ban hành kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 20/5/2020.

blue-check 13/6/2023 Thủ tục Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý kể từ 13/6/2023
(Quyết định số 1017/QĐ-BTP)

Quyết định ban hành mới thủ tục "Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý" căn cứ theo quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, áp dụng kể từ ngày 13/6/2023. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 27/2/2023 Thủ tục mới về yêu cầu trợ giúp pháp lý
(Quyết định số 228/QĐ-BTP)

Quyết định ban hành mới các thủ tục về yêu cầu trợ giúp pháp lý, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý,... thay thế các thủ tục hướng dẫn tại Quyết định số 2434/QĐ-BTP ngày 26/9/2018. Xem thêm

Nội dung cụ thể xem hướng dẫn tại Phần II của Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

HƯỚNG DẪN
blue-check 21/6/2022 Sửa đổi thủ tục lựa chọn luật sư tham gia trợ giúp pháp lý tại TP. HCM
(Quyết định số 2104/QĐ-UBND)

Quyết định sửa đổi thủ tục lựa chọn văn phòng luật và luật sư tham gia trợ giúp pháp lý trên địa bàn TP. HCM. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các nội dung công bố cho thủ tục hành chính tại A1.I.1, A2.II.1 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 20/5/2020.

blue-check 1/9/2018 Các đối tượng được trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng
(Thông tư Liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC)

Thông tư quy định về đối tượng được trợ giúp pháp lý và thủ tục đăng ký trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Xem thêm

Theo đó, đương sự, người bị hại, người bị buộc tội sẽ được trợ giúp pháp lý nếu thuộc các đối tượng sau:

1. Người có công với cách mạng.

2. Người thuộc hộ nghèo.

3. Trẻ em (người dưới 16 tuổi).

4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

5. Người bị buộc tội từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

7. Người thuộc hộ cận nghèo hoặc người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;

b) Người nhiễm chất độc da cam;

c) Người cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên);

d) Người khuyết tật;

đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

g) Nạn nhân của hành vi mua bán người;

h) Người nhiễm HIV.

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2018 và thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013.

red-check 1/1/2018 Hướng dẫn mới về đăng ký trợ giúp pháp lý
(Thông tư số 08/2017/TT-BTPstatus2 )

Thông tư quy định chi tiết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; đăng ký tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý; tập sự, kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Thông tư này thay thế Thông tư số 07/2012/TT-BTPstatus1 ngày 30/7/2012 và Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP ngày 01/6/2007.

Bãi bỏ điểm 4, Mục I, Phần A Thông tư số 05/2008/TT-BTPstatus1 ngày 23/9/2008; bãi bỏ Mẫu số 01 và Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BTPstatus1 ngày 20/11/2013.

blue-check 1/1/2018 Luật trợ giúp pháp lý 2018 English attachment
(Luật số 11/2017/QH14)

Một trong những điểm mới của Luật này là bổ sung nhiều đối tượng được trợ giúp pháp lý, gồm: Xem thêm

- Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

- Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo;

- Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính: thân nhân của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; người nhiễm chất độc da cam; người từ đủ 16 - dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; nạn nhân của hành vi mua bán người.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11status1 ngày 29/6/2006.

red-check 1/4/2012 Sửa đổi một số quy định về giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, hành nghề luật sư English attachment
(Nghị định số 05/2012/NĐ-CPstatus2 )

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số các điều khoản liên quan đến các Nghị định sau đây: Xem thêm

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CPstatus1 về đăng ký giao dịch bảo đảm

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CPstatus1 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

- Nghị định số 28/2007/NĐ-CPstatus1 và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CPstatus2 về tư vấn pháp luật

- Nghị định số 131/2008/NĐ-CPstatus1 về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.04.2012.

blue-check 1/8/2011 Khiếu nại các quyết định hành chính của Nhà nước, người dân có thể nhờ đến ''Trung tâm trợ giúp pháp lý''
(Thông tư Liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP)

Thông tư này quy định trách nhiệm của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc trợ giúp pháp lý cho người dân có nguyện vọng khiếu nại các quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước Xem thêm

Đối tượng được trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 10 Luật Trợ giúp pháp lý và Điều 2 Nghị định số 07/2007/NĐ-CPstatus1 .

Các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân đang làm việc cho Trung tâm tư vấn pháp luật nếu đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý phải có Quyết định đề cử của Trung tâm tư vấn pháp luật (theo Mẫu số 3 và mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.08.2011.

blue-check 28/1/2008 Hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
(Thông tư Liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQPBTC-VKSNDTC-TANDTC)

Thông tư quy định trách nhiệm của các bên tham gia điều tra, tố tụng trong việc hỗ trợ pháp lý cho người đang bị tạm giữ, tạm giam, là bị can trong các vụ án…. theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11status1 (Luật này đã được Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tại Nghị định số 07/2007/NĐ-CPstatus1 ). Phần II của Thông tư này quy định việc cấp Giấy chứng nhận tham gia tố tụng cho Luật sư bào chữa (quy định tại Điều 39 Luật Trợ giúp pháp lý). Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công Báo.

XEM THÊM
blue-check 15/7/2021 Các thủ tục sửa đổi trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
(Quyết định số 1170/QĐ-BTP)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2021.

blue-check 15/7/2021 Sửa đổi thủ tục trợ giúp pháp lý English attachment
(Thông tư số 03/2021/TT-BTP)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2021.

blue-check 15/6/2020 Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý
(Thông tư số 03/2020/TT-BTP)

Trợ giúp pháp lý là một nghề đặc thù, cung cấp dịch vụ pháp lý không thu tiền cho người nghèo và đối tượng chính sách Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2020 và thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-BTPstatus1 ngày 08/12/2008.

blue-check 15/3/2019 Kế hoạch kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2019
(Quyết định số 592/QĐ-BTP)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 15/11/2018 Bãi bỏ 6 VBPL về trợ giúp pháp lý
(Thông tư số 13/2018/TT-BTP)

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý sau đây: Xem thêm

1. Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008

2. Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP ngày 28/02/2008

3. Quyết định số 07/2008/QĐ-BTPstatus1 ngày 05/12/2008

4. Quyết định số 08/2008/QĐ-BTPstatus1 ngày 08/12/2008

5. Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP ngày 10/12/2008

6. Quyết định số 08/2006/QĐ-BTP ngày 15/11/2006

Bãi bỏ Điều 2 Thông tư liên tịch số 58/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 08/5/2014.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018.

blue-check 26/9/2018 Sửa đổi thủ tục trợ giúp pháp lý
(Quyết định số 2434/QĐ-BTP)

Các thủ tục được ban hành mới và sửa đổi tại Quyết định này gồm: Xem thêm

1. Rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

2. Yêu cầu trợ giúp pháp lý

3. Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

4. Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý và thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý được công bố tại Quyết định số 1540/QĐ-BTPstatus2 ngày 06/7/2018.

blue-check 21/8/2018 Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp English attachment
(Thông tư số 09/2018/TT-BTP)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/8/2018.

blue-check 18/4/2018 Quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Cục trợ giúp pháp lý
(Quyết định số 768/QĐ-BTP)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1689/QĐ-BTP ngày 21/9/2015.

blue-check 1/1/2018 Quy định về trợ giúp pháp lý
(Nghị định số 144/2017/NĐ-CP)

Nghị định quy định chi tiết về đối tượng được trợ giúp pháp lý, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý, chế độ chính sách đối với trợ giúp viên, thù lao trợ giúp pháp lý và cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Xem thêm

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Nghị định này thay thế Nghị định số 07/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 12/01/2007, Nghị định số 14/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 05/02/2013, Nghị định số 80/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 17/09/2015 và bãi bỏ Điều 2 Nghị định số 05/2012/NĐ-CPstatus2 ngày 02/02/2012.

blue-check 22/9/2016 Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo giai đoạn 2016-2020
(Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/9/2016. Thay thế Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012.

blue-check 1/10/2021 Sẽ tăng cường trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị ảnh hưởng dịch
(Công văn số 437/CTGPL-TC&QLCL)

Văn bản yêu cầu Trung tâm trợ giúp pháp lý các tỉnh tăng cường trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị ảnh hưởng dịch, đặc biệt là trẻ em mồ côi ba mẹ do Covid-19.

blue-check 22/7/2021 [Hợp nhất] - Hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý
(Văn bản hợp nhất số 2436/VBHN-BTP)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 vào Thông tư số 12/2018/TT-BTPstatus2 ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

blue-check 5/11/2019 Hướng dẫn về trợ giúp pháp lý cho người tham gia tố tụng
(Công văn số 244/TANDTC-PC)

Văn bản hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 01 về trợ giúp pháp lý cho người tham gia tố tụng.

blue-check 17/10/2019 Về việc nộp lệ phí môn bài của Trung tâm trợ giúp pháp lý
(Công văn số 78923/CT-TTHT)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc xuất hóa đơn và nộp lệ phí môn bài của Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

blue-check 7/6/2017 [Hợp nhất] - Cách tính thời gian và phí trợ giúp pháp lý
(Văn bản hợp nhất số 1934/VBHN-BTP)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 05/2017/TT-BTPstatus1 ngày 20/4/2017 vào Thông tư số 18/2013/TT-BTPstatus1 ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.

blue-check 28/10/2015 [Hợp nhất] - Hướng dẫn một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
(Văn bản hợp nhất số 3964/VBHN-BTP)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 05/2012/NĐ-CPstatus2 ngày 02/02/2012, Nghị định số 14/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 05/02/2013 và Nghị định số 80/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 17/9/2015 vào Nghị định số 07/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

red-check 12/10/2018 Hướng dẫn mới về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý
(Thông tư số 12/2018/TT-BTPstatus2 )

Thông tư hướng dẫn về một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, gồm: địa điểm tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý; thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; thủ tục thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý; hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý và biểu mẫu trong hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý. Read more

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2018.

Thay thế Thông tư số 05/2008/TT-BTPstatus1 ngày 23/9/2008; Thông tư số 02/2013/TT-BTPstatus1 ngày 05/01/2013 và bãi bỏ Điều 1 Thông tư số 19/2011/TT-BTPstatus2 ngày 31/10/2011.

red-check 6/7/2018 Thủ tục mới trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
(Quyết định số 1540/QĐ-BTPstatus2 )

Các TTHC được ban hành mới hoặc sửa đổi tại Quyết định này gồm: Read more

1. Lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư

2. Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

3. Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

4. Chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

5. Yêu cầu trợ giúp pháp lý

6. Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

7. Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

8. Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

9. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

10. Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý được công bố tại Quyết định số 1875/QĐ-BTP ngày 05/8/2009; Quyết định số 1997/QĐ-BTP ngày 16/7/2012; Quyết định số 2258/QĐ-BTPstatus2 ngày 9/9/2013 và Quyết định số 2243/QĐ-BTP ngày 24/12/2015.

red-check 14/12/2011 Sửa đổi một số thủ tục hành chính về trợ giúp pháp lý English attachment
(Thông tư số 19/2011/TT-BTPstatus2 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14.12.2011.

red-check 10/5/2011 Phê duyệt chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam English attachment
(Quyết định số 678/QĐ-TTgstatus2 )

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

red-check 14/1/1998 Hướng dẫn thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo
(Thông tư Liên tịch số 52/TTLT/TP-TC-TCCP-LĐTBXHstatus2 )
blue-check 1/9/2020 Quy chế quản lý kinh phí hoạt động trợ giúp pháp lý
(Thông tư số 59/2020/TT-BTC)

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020 và thay thế Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTPstatus1 ngày 30/11/2012.

blue-check 8/2/2018 Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục trợ giúp pháp lý
(Quyết định số 262/QĐ-BTP)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 10/1/2018 Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2018
(Quyết định số 81/QĐ-BTP)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 1/6/2015 Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 English attachment
(Quyết định số 749/QĐ-TTg)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tạm dừng thực hiện các mục tiêu thành lập Chi nhánh, thành lập Câu lạc bộ TGPL, phát triển đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên TGPL được quy định tại Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tạm dừng tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam cho đến khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực.

blue-check 1/7/2014 Quy định về bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý
(Thông tư số 11/2014/TT-BTP)

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014 và thay thế Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý.

blue-check 31/5/2013 Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại TP. HCM
(Quyết định số 3430/QĐ-UBND)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 17/8/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục trợ giúp pháp lý.
(Quyết định số 1989/QĐ-BTP)

Cục Trợ giúp pháp lý là đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý trong phạm vi cả nước; thực hiện quản lý chuyên ngành về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ các Quyết định số 752/QĐ-TCCB; số 458/1998/QĐ-BTP; số 874/1998/QĐ-BTP; số 256/2002/QĐ-BTP; số 567/2004/QĐ-BTP.

blue-check 12/8/2016 Về dự toán kinh phí trợ giúp pháp lý cho người nghèo giai đoạn 2016 - 2017
(Công văn số 2691/BTP-TGPL)

Văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện chương trình trợ giúp pháp lý cho người nghèo giai đoạn 2016 - 2017

blue-check 10/12/2013 [Hợp nhất] - Hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý
(Văn bản hợp nhất số 8024/VBHN-BTP)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 19/2011/TT-BTPstatus2 ngày 31 tháng 10 năm 2011 vào Thông tư số 05/2008/TT-BTPstatus1 ngày 23 tháng 9 năm 2008 hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

blue-check 21/5/2013 [Hợp nhất] - Hướng dẫn một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
(Văn bản hợp nhất số 3809/VBHN-BTP)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 05/2012/NĐ-CPstatus2 ngày 02/02/2012 và Nghị định số 14/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 05/02/2013 vào Nghị định số 07/2007/NĐ-CPstatus1 ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

blue-check 1/3/2000 Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý English attachment
(Chỉ thị số 05/2000/CT-TTg)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 10/11/2015 Sửa đổi quy định về trợ giúp pháp lý viên English attachment
(Nghị định số 80/2015/NĐ-CPstatus1 )

Nghị định này sửa đổi các quy định về cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và chế độ lương, phụ cấp đối với trợ giúp pháp lý viên Read more

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2015.

stop-check 10/4/2014 Quy chế quản lý kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo
(Thông tư Liên tịch số 24/2014/TTLT-BTC-BTPstatus1 )

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2014.

stop-check 10/1/2014 Cách tính thời gian và phí trợ giúp pháp lý
(Thông tư số 18/2013/TT-BTPstatus1 )

Thông tư này hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. Read more

Thông tư này áp dụng đối với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm và cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Trường hợp Trợ giúp viên pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý theo hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, hòa giải thì cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện theo quy định của Thông tư này và Trợ giúp viên pháp lý được hưởng chế độ bồi dưỡng vụ việc bằng 20% mức áp dụng đối với cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2014.

stop-check 21/8/2013 Hướng dẫn về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng English attachment
(Thông tư Liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC)

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/8/2013 và thay thế Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

stop-check 31/3/2013 Bổ sung nạn nhân của tội mua bán người vào diện được trợ giúp pháp lý English attachment
(Nghị định số 14/2013/NĐ-CPstatus1 )

Theo sửa đổi tại Nghị định này, con của liệt sĩ từ đủ 18 tuổi trở lên và nạn nhân trong các vụ mua bán người cũng là những đối tượng được trợ giúp pháp lý. Read more

Đối với cha, mẹ của liệt sĩ, chỉ có cha, mẹ đẻ mới thuộc diện được trợ giúp pháp lý; thay vì hiện nay còn bao gồm cả cha, mẹ nuôi, cha, mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng

stop-check 1/3/2013 Tiêu chuẩn mới về đánh giá chất lượng trợ giúp pháp lý
(Thông tư số 02/2013/TT-BTPstatus1 )

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2013, thay thế Quyết định số 11/2008/QĐ-BTP ngày 29 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

stop-check 15/1/2013 Hướng dẫn sử dụng kinh phí Nhà nước cho hoạt động trợ giúp pháp lý
(Thông tư Liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTPstatus1 )

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/1/2013 và thay thế Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTPstatus1 ngày 25/9/2008 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước.

stop-check 10/12/2012 Quy chế mới về quản lý tài chính đối với quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam
(Thông tư số 174/2012/TT-BTCstatus1 )

Thông tư này quy định việc quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam (sau đây gọi là Quỹ) được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 84/2008/QĐ-TTgstatus1 ngày 30/6/2008. Read more

Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; được miễn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. Quỹ này được thành lập nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện làm việc cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý ở các tỉnh thuộc diện ngân sách trung ương phải hỗ trợ, có khó khăn đột xuất và một số trường hợp đặc biệt khác.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/12/2012 và thay thế Thông tư số 41/2009/TT-BTCstatus1 ngày 9/3/2009

stop-check 15/9/2012 Điều kiện cấp Thẻ Công tác viên trợ giúp pháp lý
(Thông tư số 07/2012/TT-BTPstatus1 )

Thông tư này hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục công nhận, cấp và thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý; quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên; đối tượng, phạm vi, hình thức, phương thức và lĩnh vực trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước đối với cộng tác viên. Read more

Theo Thông tư này, người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 22 Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11status1 và tự nguyện tham gia trợ giúp pháp lý thì được xem xét công nhận và cấp thẻ cộng tác viên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2012 và thay thế Quyết định số 05/2008/QĐ-BTPstatus1 ngày 13/5/2008.

stop-check 15/2/2012 Hướng dẫn xếp lương viên chức trợ giúp pháp lý
(Thông tư Liên tịch số 23/2011/TTLT-BTP-BNVstatus1 )

Thông tư liên tịch có hiệu lực từ ngày 15.02.2012.

stop-check 1/3/2011 Hướng dẫn thống kê trong công tác trợ giúp pháp lý
(Thông tư số 02/2011/TT-BTPstatus1 )

Thông tư này hướng dẫn về hệ thống chỉ tiêu thống kê trợ giúp pháp lý, các loại biểu mẫu thống kê, công bố, sử dụng thông tin thống kê trợ giúp pháp lý; điều tra thống kê trợ giúp pháp lý, áp dụng đối với các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật đã đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Read more

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011; bãi bỏ Khoản 1 Mục II Phần B và Biểu mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTPstatus1 ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

stop-check 9/9/2010 Quy định về chức danh và mã số của Viên chức trợ giúp pháp lý
(Thông tư số 06/2010/TT-BNVstatus1 )

Chức danh và mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý được quy định như sau: Read more

- Mã số ngạch Trợ giúp viên pháp lý chính: 03.289

- Mã số ngạch Trợ giúp viên pháp lý: 03.290

Chức danh và mã số ngạch này làm căn cứ để Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành

stop-check 23/4/2009 Quy chế quản lý tài chính đối với quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam
(Thông tư số 41/2009/TT-BTCstatus1 )
stop-check 13/1/2009 Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý
(Quyết định số 09/2008/QĐ-BTPstatus1 )

Quyết định quy định các chuẩn mực về hành vi, ứng xử, cách thức tổ chức công việc, các yêu cầu nghiệp vụ và trách nhiệm cụ thể của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý khi thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý, áp dụng đối với các trung tâm, các chi nhánh của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; các văn phòng luật sư, công ty luật, trung tâm tư vấn pháp luật thuộc tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; các trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm; Luật sư, Tư vấn viên pháp luật của các tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp. Theo đó các tổ chức, cá nhân khi trợ giúp pháp lý phải không ngừng nâng cao uy tín nghề nghiệp, phải trung thực khách quan, tuân thu và tôn trọng pháp luật.... Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công báo.

stop-check 13/1/2009 Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam
(Quyết định số 08/2008/QĐ-BTPstatus1 )

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công báo.

stop-check 26/7/2008 Thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam English attachment
(Quyết định số 84/2008/QĐ-TTgstatus1 )

Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính nhà nước; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; được miễn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Tư pháp thực hiện quản lý đối với hoạt động của Quỹ. Read more

Quỹ này nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện làm việc cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý ở các tỉnh thuộc diện ngân sách trung ương phải hỗ trợ, có khó khăn đột xuất và một số trường hợp đặc biệt khác.

Tên tiếng Việt: Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam.

Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Legal Aid Fund (VLAF).

Trụ sở của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam đặt tại thành phố Hà Nội

stop-check 12/6/2008 Quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
(Quyết định số 05/2008/QĐ-BTPstatus1 )

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 358/2003/QĐ-BTPstatus1 ngày 15 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế cộng tác viên của tổ chức trợ giúp pháp lý

stop-check 8/2/2007 Hướng dẫn một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý English attachment
(Nghị định số 07/2007/NĐ-CPstatus1 )
stop-check 1/1/2007 Luật Trợ giúp pháp lý 2006 English attachment
(Luật số 69/2006/QH11status1 )

Luật quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nàh nước về trợ giúp pháp lý. Người được trợ giúp pháp lý, bao gồm: người nghèo, người có công cách mạng, người già cô đơn, người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các hình thức trợ giúp pháp lý như: tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp khác. Read more

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007.

stop-check 11/11/2006 Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
(Chỉ thị số 35/2006/CT-TTgstatus1 )
stop-check 17/9/2003 Quy chế cộng tác viên của tổ chức trợ giúp pháp lý English attachment
(Quyết định số 358/2003/QĐ-BTPstatus1 )
stop-check 5/12/2008 Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý
(Quyết định số 07/2008/QĐ-BTPstatus1 )

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công báo.

stop-check 25/9/2008 Quy chế sử dụng ngân sách của cơ quan trợ giúp pháp lý Nhà nước
(Thông tư Liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTPstatus1 )

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư liên tịch số 21/2002/TTLT/BNV-BTC-BTPstatus1 ngày 26/12/2002 của Liên Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý và thay thế Mục IV Thông tư liên tịch số 52/1998/TTLT/TP-TC-TCCP-LĐTBXH ngày 14/01/1998 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Quyết định số 734/1997/QĐ-TTgstatus1 ngày 06/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách. Read more

stop-check 23/9/2008 Hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý Nhà nước về trợ giúp pháp lý
(Thông tư số 05/2008/TT-BTPstatus1 )

Việc trợ giúp pháp lý theo quy định tại Thông tư này chỉ áp dụng cho đối tượng là người nghèo, người già, người tàn tật, người có công với cách mạng. Thông tư quy định các giấy tờ cần thiết để chứng minh người xin trợ giúp thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 2 Nghị định 07/2007/NĐ-CPstatus1 . Thông tư này hướng dẫn việc lập Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý khi phát sinh các vụ việc tranh chấp hoặc tranh tụng. Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày đăng Công Báo và thay thế Thông tư số 07/1998/TT-BTPstatus1 ngày 05/12/1998.

stop-check 5/12/1998 Về công tác quản lý và thực hiện trợ giúp pháp lý
(Thông tư số 07/1998/TT-BTPstatus1 )
stop-check 6/9/1997 Thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách
(Quyết định số 734/1997/QĐ-TTgstatus1 )