LuatVietnam

Trúng đấu giá tài sản thế chấp của dự án, có phải làm thủ tục điều chỉnh?

Cập nhật 30/8/2023 | Đăng tải: LVN.5777

hoi Thành Đạt (Hà Nội)
Doanh nghiệp tôi trúng đấu giá tài sản thế chấp của ngân hàng là thiết bị, máy móc và phụ kiện đi kèm và tài sản khác gắn liền với đất của một dự án đầu tư nhà máy công nghiệp.
Khi thực hiện thủ tục thay đổi thông tin của dự án đầu tư xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư có đề nghị làm thủ tục theo Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, nhưng bên ngân hàng bán đấu giá không chấp nhận ký theo Mẫu A.I.11.c (03/2021/TT-BKHĐT) với lý do hợp đồng mua bán tài sản, không phải chuyển nhượng dự án.
Doanh nghiệp tôi phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin của dự án như thế nào?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định về điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm.

Tuy nhiên, doanh nghiệp trúng đấu giá tài sản thế chấp của ngân hàng là thiết bị, máy móc, phụ kiện đi kèm và tài sản khác gắn liền với đất của một dự án đầu tư, không phải là nhận chuyển nhượng, do vậy không có cơ sở thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm