LuatVietnam

Trường hợp nào chủ đầu tư phải thuê đơn vị độc lập thẩm tra thiết kế?

Cập nhật 8/11/2022 | Đăng tải: LVN.5594

hoi Nguyễn Như Đông (Khánh Hòa)
Khoản 27, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng quy định, chủ đầu tư được quyền tự tổ chức thiết kế, thẩm tra nếu đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề.
Tại Khoản 4, Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định, việc thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng quy định tại Khoản 6, Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 24 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 được quy định như sau:
"a) Trong quá trình thẩm định, trường hợp báo cáo kết quả thẩm tra chưa đủ cơ sở để kết luận thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng được quyền yêu cầu bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra;
b) Tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và với các nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng;".
Vậy đối với thẩm tra, thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở, trường hợp nào bắt buộc đơn vị thẩm tra phải độc lập với chủ đầu tư?

luat Bộ Xây dựng:

Theo quy định tại Điều 85 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 27, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, chủ đầu tư có quyền tự thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng.

Tuy nhiên, đối với các công trình được quy định tại Khoản 6, Điều 82 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 24, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thẩm tra thiết kế xây dựng; việc thẩm tra thiết kế xây dựng đối với những công trình như đã nêu được quy định tại Khoản 4, Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 13/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trường hợp không tự thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng thì chủ đầu tư có quyền lựa chọn nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng.

Việc lựa chọn tư vấn thẩm tra thực hiện theo pháp luật về đấu thầu đối với những đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Xây dựng

otvet Xây nhà cấp 4 ở khu vực nông thôn được miễn xin giấy phép xây dựng
otvet Dự án điều chỉnh thiết kế cơ sở, cơ quan nào thẩm định?
otvet Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng được lập khi nào?
otvet Có phải thi lại khi xin gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng?
otvet Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng
otvet Có cần thi kiến thức về hạ tầng kỹ thuật khi xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng?
otvet Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công có phân biệt theo loại công trình?
otvet Trường hợp nào chủ đầu tư phải thuê đơn vị độc lập thẩm tra thiết kế?
otvet Giám sát viên thi công xây dựng có yêu cầu chứng chỉ hành nghề?
otvet Thiết kế công trình viễn thông có cần chứng chỉ hành nghề?
otvet Chi phí tư vấn lập dự án xây dựng xác định như thế nào?
otvet Chỉ huy trưởng có được quyền ký biên bản nghiệm thu công trình?
otvet Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị được phép hành nghề trong những lĩnh vực nào?
otvet Mua đất dự án để xây nhà, có cần yêu cầu chủ dự án cấp giấy thông báo khởi công?
otvet Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng
otvet Thanh toán hợp đồng trọn gói có căn cứ theo khối lượng thực tế thi công?
otvet Dự án tại Việt Nam có được lập hồ sơ hoàn công bằng tiếng nước ngoài?
otvet Cách tính chi phí thiết kế cho dự án có nhiều loại công trình
otvet Người chủ trì thiết kế có được kiêm nhiệm làm giám sát trưởng công trình?
otvet Hợp đồng xây dựng trọn gói có được thanh toán riêng chi phí nhà tạm?