LuatVietnam

Trường hợp nào được trả tiền mặt khi mua lại cổ phần từ cổ đông?

Cập nhật 28/10/2022 | Đăng tải: LVN.5569

hoi Công ty cổ phần Sơn Hà (Bình Dương)
Tháng 12/2021, đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua việc mua lại 50.000 cổ phần của một số cổ đông. Công ty và các cổ đông đã thực hiện ký kết hợp đồng mua lại cổ phần và đã hoàn tất việc thanh toán bằng tiền mặt.
Công ty cũng đã hoàn tất việc đăng ký giảm vốn điều lệ theo quy định. Tại thời điểm giao dịch, Công ty có tham khảo danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng đăng tải ngày 23/7/2021 tại trang web của Bộ Tài chính thì không có trường hợp công ty cổ phần mua lại cổ phần của cổ đông công ty.
Đến nay, khi tìm hiểu các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thanh toán trong các giao dịch của công ty, Công ty thấy tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP có quy định:
"Điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp
1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.
2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau".
Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt thì:
"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn hình thức thanh toán của doanh nghiệp trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác; và hình thức thanh toán của các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng trong quan hệ vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau trên lãnh thổ Việt Nam".
"Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác
1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác".
Việc Công ty thanh toán tiền mua lại cổ phần cho cổ đông công ty (mua lại theo quy định tại Điều 132, 133 Luật Doanh nghiệp 2020) bằng tiền mặt như trên có vi phạm quy định pháp luật không?
Quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về việc các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp có phải được hiểu là các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 09/2015/BTC hay không?

luat Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt quy định về giao dịch tài chính doanh nghiệp như sau:

"1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau".

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành nêu trên, các doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt khi góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp, vay và cho vay lẫn nhau.

Quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP không áp dụng đối với trường hợp cá nhân góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp; doanh nghiệp góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của cá nhân.

Việc góp vốn và mua bán, chuyển nhượng vốn của cá nhân vào doanh nghiệp; doanh nghiệp góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của cá nhân được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định pháp luật có liên quan.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm