LuatVietnam

blue-check Từ 1/4/2023, lao động bị mất việc do giảm đơn hàng tiếp tục được công đoàn hỗ trợ English attachment

Quyết định số 7785/QĐ-TLĐ ngày 25/8/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 6696/QĐ-TLĐstatus2 ngày 16/01/2023 quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (6 trang)
Posted: 28/8/2023 10:10:11 AM | Latest updated: 4/9/2023 4:46:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5772 | Vietlaw: 627
LuatVietnam

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6696/QĐ-TLĐstatus2 ngày 16/1/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động nhằm tiếp tục chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị cắt giảm giờ làm việc hoặc bị ngừng việc, mất việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng phát sinh trong giai đoạn từ sau ngày 1/4/2023.

Theo đó, đoàn viên, người lao động bị cắt giảm giờ làm việc hoặc bị ngừng việc, mất việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng phát sinh trong giai đoạn từ 1/4/2023 đến 31/12/2023 cũng sẽ được nhận hỗ trợ từ công đoàn.

Mức hỗ trợ áp dụng với đoàn viên là từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng/người; đối với người lao động không phải đoàn viên là từ 700.000 - 2.100.000 đồng/người.

Đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hỗ trợ thuộc đối tượng nào thì được hưởng chính sách hỗ trợ của đối tượng đó, nhưng một người chỉ được hưởng hỗ trợ một lần đối với một chính sách.

Trường hợp đoàn viên, người lao động được hưởng tất cả các chính sách hỗ trợ thì không bị trừ phần chênh lệch giữa các mức hỗ trợ.

Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ chậm nhất trong ngày 31/3/2024.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 25-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5772

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu