LuatVietnam

blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment

Công văn số 1939/TCHQ-GSQL ngày 30/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai quy định Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ (2 trang)
Posted: 1/6/2022 10:32:43 AM | Latest updated: 4/6/2022 10:42:11 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5465
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 25/4/2021), DNCX phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan sau đây:

(i) Có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài;

(ii) Có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa ở tất cả các thời điểm; dữ liệu hình ảnh camera được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan;

(iii) Có phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế để báo cáo quyết toán nhập - xuất - tồn.

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp DNCX có nhiều cơ sở sản xuất thì DNCX đó chỉ được coi là đáp ứng điều kiện giám sát hải quan khi tất cả các cơ sở sản xuất đều đáp ứng điều kiện theo quy định nêu trên.

Đối với DNCX đã hoạt động từ trước khi Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực, nếu sau 1 năm mà không bổ sung đầy đủ điều kiện giám sát hải quan theo quy định nêu trên sẽ không được hưởng chính sách ưu đãi thuế dành cho khu phi thuế quan (cho đến khi đáp ứng điều kiện).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5465
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1939-30052022TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất