LuatVietnam

blue-check Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2022: 23.559 đồng/USD

Thông báo số 5543/TB-KBNN ngày 31/10/2022 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2022 (5 trang)
Posted: 1/11/2022 2:52:11 PM | Latest updated: 2/11/2022 8:21:45 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5571
LuatVietnam

Theo thông báo của Bộ Tài chính, tỷ giá hạch toán ngoại tệ giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ trong tháng 11/2022 sẽ tăng lên mức 23.559 đồng/USD (tỷ giá của tháng 10/2022 là 23.285 đồng/USD, Thông báo số 4892/TB-KBNNstatus1 ngày 30/9/2022).

Tỷ giá này được áp dụng để quy đổi, hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ... trong tháng 11/2022.

Bảng tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác trong tháng 11/2022 được chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5571

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Tỷ giá

blue-check Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2022: 23.559 đồng/USD
blue-check Nâng biên độ tỷ giá mua, bán giao ngay (spot) lên 5% English attachment
blue-check Doanh thu tính thuế nhà thầu phải quy đổi theo tỷ giá nào? English attachment
blue-check Tỷ giá quy đổi tiền lương ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020: 23.150 đồng/USD English attachment
blue-check Doanh thu ngoại tệ bắt buộc quy đổi theo tỷ giá mua vào của NHTM English attachment
blue-check Được lập 01 hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn sai tỷ giá
blue-check Căn cứ tỷ giá nào để quy đổi doanh thu tính thuế nhà thầu? English attachment
blue-check Áp dụng tỷ giá tính chéo để quy đổi doanh thu ngoại tệ không phải là USD
blue-check Áp dụng tỷ giá nào để tính thuế nhà thầu? English attachment
blue-check Tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng cuối 2018: 22.635 đồng/USD English attachment
blue-check Tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng đầu năm 2018: 22.415 đồng/USD English attachment
blue-check Lãi chênh lệch tỷ giá từ khoản chi hộ có phải nộp thuế TNDN?
blue-check Nhà thầu nước ngoài áp dụng tỷ giá nào để quy đổi? English attachment
blue-check Tỷ giá tính thuế đối với nhà thầu nước ngoài qua các thời kỳ English attachment
blue-check Về tỷ giá ghi trên hóa đơn qua từng thời kỳ
blue-check Ứng trước tiền hàng nhập khẩu, quy đổi theo tỷ giá nào?
blue-check Chi phí bằng ngoại tệ phải quy đổi ra VND theo tỷ giá bán ra của NHTM
blue-check Hạch toán bằng đồng ngoại tệ, áp dụng tỷ giá quy đổi như thế nào?
blue-check Doanh thu ngoại tệ của Nhà thầu quy đổi theo tỷ giá nào?
blue-check Nhà thầu nước ngoài quy đổi doanh thu ngoại tệ theo tỷ giá nào?