LuatVietnam

Tỷ lệ lương hưu tối đa hiện nay vẫn là 75%

Cập nhật 20/8/2023 | Đăng tải: LVN.5770

hoi Không nêu tên
Tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa hiện nay là bao nhiêu?

luat Báo Lao động:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP về tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu thì:

Mức lương hưu hằng tháng tại Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

Tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính:

Người lao động nghỉ hưu từ ngày 1.1.2016 đến trước ngày 1.1.2018, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018 trở đi, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 1.1.2018 trở đi, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, mức tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa (cao nhất) mà người lao động được tính là 75%.

Theo đó, công thức tính lương hưu hàng tháng là: Mức lương hưu hàng tháng = 75% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm