LuatVietnam

blue-check UBND cấp huyện được trao quyền quyết định giá đất tính bồi thường

Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể (2 trang)
Posted: 8/5/2023 7:02:23 AM | Latest updated: 8/5/2023 9:24:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5694
LuatVietnam

Nghị quyết này cho phép UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể trong các trường hợp:

(i) tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất;

(ii) thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư;

(iii) tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

(iv) xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

(v) xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Tuy nhiên, UBND cấp tỉnh phải kiểm tra, giám sát UBND cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền để chống tiêu cực, tham nhũng, trục lợi chính sách.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 6-May-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5694

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu