LuatVietnam

blue-check Về địa điểm khai hải quan đối với hàng SXXK

Công văn số 1406/HQTPHCM-GSQL ngày 21/6/2022 của Cục Hải quan TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng sản xuất xuất khẩu (2 trang)
Posted: 21/6/2022 2:46:39 PM | Latest updated: 24/6/2022 1:40:08 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5480
LuatVietnam

Liên quan đến địa điểm khai hải quan đối với hàng sản xuất xuất khẩu (SXXK), Cục Hải quan TP. HCM đã yêu cầu doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 .

Đối với hàng hóa XNK tại chỗ, địa điểm khai hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5480
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan